Translations by sinHoot

sinHoot has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

118 of 18 results
3.
Remove the Log Out item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ލޮގްއައުޓް ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
5.
Remove the Restart item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ރީސްޓާޓް ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
7.
Remove the shutdown item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ޝަޓްޑައުން ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
11.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
12.
Restart
2011-04-20
ރީސްޓާޓް
13.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
14.
Are you sure you want to close all programs and log out of the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފަ ކޮމްޕިއުޓާރ އިން ލޮގްއައުޓް ކޮއްލަނީތޯ ؟
15.
Are you sure you want to close all programs and restart the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފަ ކޮމްޕިއުޓާރ ރީސްޓާޓް ކޮއްލަނީތޯ ؟
16.
Are you sure you want to close all programs and shut down the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފައި ކޮމްޕިއުޓާރ ނިއްވާލަނީތޯ ؟
17.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
18.
Restart
2011-04-20
ރީސްޓާޓް
19.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
20.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
35.
Log Out…
2011-04-20
ލޮގުއައުޓް
36.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
37.
Shut Down…
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން ...
38.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
39.
Restart…
2011-04-20
ރީސްޓާޓް ...