Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1233 results
~
affect how much power is used
2012-04-18
afecta l'energia que s'utilitza
~
Some settings have been overriden by an external program, press "Restore Default Behaviors" to reset the behavior and return control to this panel.
2012-04-08
Alguns paràmetres han sigut sobreescrits per un programa extern. Premeu «Restaura els comportaments predeterminats» per reiniciar el comportament i tornar el control a aquest quadre.
~
Reveal location:
2012-04-08
Ubicació per mostrar:
~
Other reveal option
2012-04-08
Altres opcions per mostrar
~
Reveal sensitivity
2012-04-08
Sensibilitat de mostrar
~
Left side
2012-04-08
Lateral esquerre
~
<span size="small">The launcher will reveal when moving the pointer to the defined hot spot.</span>
2012-04-08
<span size="small">El llançador es mostrarà quan es mogui el punter al punt definit.</span>
~
Wallpaper;Screen;Desktop;Theme;Appearance;Launcher;Unity;Menus;
2012-04-08
Empaperat;Pantalla;Escriptori;Tema;Aparença;Llançador;Unity;Menús;
~
Add dots
2012-04-08
Afegeix punts
~
<b>Launcher icon size</b>
2012-04-08
<b>Mida de les icones del llançador</b>
~
Restore Default Behaviours
2012-04-08
Restaura els comportaments predeterminats
~
FTP Port
2012-03-19
Port de l'FTP
~
Device Off
2012-03-19
Dispositiu desactivat
~
HTTPS Port
2012-03-19
Port de l'HTTPS
~
Secondary color
2012-03-19
Color secundari
~
Airplane Mode
2012-03-19
Mode d'avió
~
Socks Port
2012-03-19
Port dels sòcols
~
Tip:
2012-03-19
Consell:
~
No local printers found
2012-03-19
No s'han trobat impressores locals
~
No network printers found
2012-03-19
No s'han trobat impressores de xarxa
~
3/4 Screen
2012-03-19
3/4 de pantalla
~
affect how much power is used
2012-03-19
afecta a l'energia que s'utilitza
~
Brightness Settings
2012-03-19
Paràmetres de la brillantor
~
1/2 Screen
2012-03-19
1/2 de pantalla
~
Forget Network
2012-03-19
Oblida la xarxa
~
Swap colors
2012-03-19
Intercanvia els colors
~
Add User
2012-03-19
Afegeix un usuari
~
Remove User
2012-03-19
Suprimeix l'usuari
~
Disable VPN
2012-03-19
Inhabilita la VPN
~
HTTP Port
2012-03-19
Port de l'HTTP
~
Caution
2012-03-19
Precaució
~
1/4 Screen
2012-03-19
1/4 de pantalla
~
Brightness and Lock
2012-03-19
Brillantor i bloqueig
~
Network details for %s including password and any custom configuration will be lost
2012-03-19
Es perdran les dades de la xarxa %s incloent la contrasenya i la configuració personalitzada
~
Good
2012-03-19
Bona
~
_Back
2011-09-27
_Enrere
~
Add wallpaper
2011-09-27
Afegeix un fons de pantalla
~
A_cceleration:
2011-09-27
_Acceleració:
~
Hotspot
2011-09-27
Hotspot
~
Remove wallpaper
2011-09-27
Suprimeix el fons de pantalla
~
Wacom Graphics Tablet
2011-09-27
Tauleta gràfica Wacom
~
Opening firewall for mDNS connections
2011-09-27
S'està obrint el tallafocs per a connexions mDNS
~
FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, ipp, ipp-client and samba-client enabled on firewall.
2011-09-27
El tallafocs no s'està executant. La detecció d'impressores en xarxa necessita que els serveis mdns, ipp, ipp-client i samba-client estigui habilitats al tallafocs.
~
Opening firewall for Samba connections
2011-09-27
S'està obrint el tallafocs per a connexions Samba
~
Local
2011-09-27
Local
~
Select an account
2011-09-27
Seleccioneu un compte
~
Network
2011-09-27
Xarxa
~
Opening firewall for IPP connections
2011-09-27
S'està obrint el tallafocs per a connexions IPP
~
_Contrast:
2011-09-27
_Contrast:
~
To add a new account, first select the account type
2011-09-27
Per afegir un compte nou, primer seleccioneu el tipus de compte