Translations by Rockworld

Rockworld has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
1.
Revert to old snapshot and reboot
2014-10-01
ກັບສູ່ສະພາບເດີມແລະເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່
2.
Snapshot
2014-10-01
ຮູບຖ່າຍຫຼີ້ນ
3.
Try to make free space
2014-10-01
ພະຍາຍາມໃນການເຮັດພື້ນທີ່ຫວ່າງ
4.
Trying to find packages you don't need (apt-get autoremove), please review carefully.
2014-10-01
ກຳລັງພະຍາຍາມຄົ້ນຫາແພກເກດທີ່ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການ (apt-get autoremove), ກະລຸນາພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ.
5.
Finished, please press ENTER
2014-10-01
ສຳເລັດແລ້ວ, ກະລຸນາກົດ ENTER
6.
Repair broken packages
2014-10-01
ຟື້ນຟູແພກເກດທີ່ຖືກທຳລາຍ
8.
Check all file systems
2014-10-01
ກວດສອບລະບົບແຟ້ມທັງໝົດ
9.
Update grub bootloader
2014-10-01
ປັບປຸງໂຕເອີ້ນລະບົບ grub
10.
Enable networking
2014-10-01
ເປີດໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ