Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 449 results
~
Check only if a new distribution release is available and report the result via the exit code
2012-10-19
Només verifica si hi ha disponible una versió nova i informa del resultat mitjançant el codi de sortida
~
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug using 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal.
2012-10-19
Ha sigut impossible instal·lar el paquet necessari. Informeu d'aquest error utilitzant l'ordre «ubuntu-bug update-manager» en un terminal.
~
The upgrade can not continue with that package installed. Please remove it with synaptic or 'apt-get remove debsig-verify' first and run the upgrade again.
2012-10-19
L'actualització no pot continuar amb aquest paquet instal·lat. Elimineu-lo amb el Synaptic o amb l'ordre «apt-get remove debsig-verify» i torneu a executar l'actualització.
~
<b><big>Restart the system to complete the upgrade</big></b> Please save your work before continuing.
2012-10-19
<b><big>Reinicieu el sistema per a completar l'actualització</big></b> Deseu la vostra feina abans de continuar.
~
Please report this as a bug and include the files /var/log/dist-upgrade/main.log and /var/log/dist-upgrade/apt.log in your report. The upgrade has aborted. Your original sources.list was saved in /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
2012-10-19
Informeu d'això com un error i adjunteu els fitxers /var/log/dist-upgrade/main.log i /var/log/dist-upgrade/apt.log al vostre informe. S'ha interromput l'actualització. S'ha desat el vostre fitxer sources.list original a /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
~
If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal.
2012-10-19
Si cap d'aquestes s'aplica, llavors informeu d'aquest error utilitzant l'ordre «ubuntu-bug update-manager» en un terminal.
~
Extracting the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2012-10-19
Ha fallat l'extracció de l'actualització. Pot ser que hi hagi algun problema a la xarxa o al servidor.
~
_Hide this information in the future
2012-10-19
_En el futur oculta aquesta informació
~
After scanning your 'sources.list' no valid entry for '%s' was found. Should default entries for '%s' be added? If you select 'No', the upgrade will cancel.
2012-10-19
No s'ha trobat cap entrada vàlida per a «%s» en analitzar el fitxer «sources.list». Voleu que s'afegeixin entrades per a «%s»? Si trieu que «No», es cancel·larà l'actualització.
~
The computer needs to restart to finish installing updates. Please save your work before continuing.
2012-10-19
Cal reiniciar l'ordinador per a finalitzar la instaŀlació de les actualitzacions. Deseu la vostra feina abans de continuar.
~
The release upgrade can not be performed currently, please try again later. The server reported: '%s'
2012-10-19
En aquests moments no es pot efectuar l'actualització de versió. Torneu-ho a provar més tard. El servidor ha respost: «%s»
~
Please report this as a bug (if you haven't already) and include the files /var/log/dist-upgrade/main.log and /var/log/dist-upgrade/apt.log in your report. The upgrade has aborted. Your original sources.list was saved in /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
2012-10-19
Informeu d'això com un error (si no és que ja ho heu fet) i adjunteu els fitxers /var/log/dist-upgrade/main.log i /var/log/dist-upgrade/apt.log al vostre informe. S'ha interromput l'actualització. S'ha desat el vostre fitxer sources.list original a /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
~
Software updates may be available for your computer.
2012-10-19
Pot ser que hi hagi actualitzacions de programari per a aquest ordinador.
~
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.: '%s'
2012-10-19
Si feu servir un tallafocs, necessitareu obrir temporalment aquest port. Atès que això és potencialment perillós, no es fa automàticament. Per exemple, podeu obrir el port amb: «%s»
~
Your system uses the 'evms' volume manager in /proc/mounts. The 'evms' software is no longer supported, please switch it off and run the upgrade again when this is done.
2012-10-19
El vostre sistema utilitza el gestor de volum «evms» a /proc/mounts. Aquest programari no es mantindrà més, desconnecteu-lo i torneu a executar l'actualització.
~
Fetching the upgrade failed. There may be a network problem.
2012-10-19
Ha fallat l'obtenció de l'actualització. Pot ser que hi hagi algun problema a la xarxa.
~
<b><big>Cancel the running upgrade?</big></b> The system could be in an unusable state if you cancel the upgrade. You are strongly adviced to resume the upgrade.
2012-10-19
<b><big>Voleu cancel·lar l'actualització?</big></b> Si ho feu, pot ser que el sistema sigui inutilitzable. És extremament recomanable continuar amb l'actualització.
~
<b><big>You must check for updates manually</big></b> Your system does not check for updates automatically. You can configure this behavior in <i>Software Sources</i> on the <i>Updates</i> tab.
2012-10-19
<b><big>Heu de comprovar les actualitzacions manualment</big></b> El vostre sistema no comprova les actualitzacions automàticament. Si voleu que ho faci, configureu-ho a <i>Fonts de programari</i> a la pestanya <i>Actualitzacions</i>.
~
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2012-10-19
S'ha produït un error en afegir el CD i l'actualització s'ha cancel·lat. Informeu d'aquest error si això ha passat amb un CD d'Ubuntu vàlid. El missatge d'error ha estat: «%s»
~
While scanning your repository information no mirror entry for the upgrade was found. This can happen if you run a internal mirror or if the mirror information is out of date. Do you want to rewrite your 'sources.list' file anyway? If you choose 'Yes' here it will update all '%s' to '%s' entries. If you select 'No' the upgrade will cancel.
2012-10-19
No s'ha trobat cap entrada de rèplica per a l'actualització a la vostra informació sobre els dipòsits. Això pot ésser degut a què estigueu executant una rèplica interna o que les dades de les rèpliques no estiguin actualitzades. Voleu sobreescriure el fitxer «sources.list» de totes maneres? Si trieu que «Sí», totes les entrades «%s» s'actualitzaran a «%s». Si trieu que «No», es cancel·larà l'actualització.
~
Run a partial upgrade, to install as many updates as possible. This can be caused by: * A previous upgrade which didn't complete * Problems with some of the installed software * Unofficial software packages not provided by Ubuntu * Normal changes of a pre-release version of Ubuntu
2012-10-19
Duu a terme una actualització parcial per instal·lar tantes actualitzacions com sigui possible. Això pot ser degut a: * Una actualització anterior que no es va completar * Problemes amb alguns dels programes instal·lats * Paquets de programari no oficials, no proporcionats per l'Ubuntu * Canvis normals d'una versió no final de l'Ubuntu
~
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2012-10-19
Esteu duent a terme l'actualització a través d'una connexió SSH remota amb un frontal que no admet aquesta funció. Intenteu realitzar una actualització en mode text amb l'ordre «do-release-upgrade». S'interromprà l'actualització. Torneu-ho a intentar sense SSH.
~
This computer is currently using the NVIDIA 'nvidia' graphics driver. No version of this driver is available that works with your video card in Ubuntu 10.04 LTS. Do you want to continue?
2012-10-19
Aquest ordinador utilitza el controlador gràfic «nvidia» d'NVIDIA. No hi ha cap versió disponible d'aquest controlador que funcioni amb el vostre maquinari a l'Ubuntu 10.04 LTS. Voleu continuar?
~
Release upgrade not possible right now
2012-10-19
En aquests moments no es pot efectuar l'actualització de versió
~
The upgrade has aborted. The upgrade needs a total of %s free space on disk '%s'. Please free at least an additional %s of disk space on '%s'. Empty your trash and remove temporary packages of former installations using 'sudo apt-get clean'.
2012-10-19
S'ha interromput l'actualització. Cal un total de %s d'espai lliure al disc «%s», per la qual cosa hauríeu d'alliberar un mínim de %s d'espai addicional al disc «%s». Buideu la paperera i suprimiu els paquets temporals d'anteriors instal·lacions utilitzant l'ordre «sudo apt-get clean».
~
The upgrade has aborted. Your system could be in an unusable state. A recovery will run now (dpkg --configure -a).
2012-10-19
S'ha interromput l'actualització. Pot ser que el vostre sistema hagi quedat en un estat inestable. Ara s'executarà un procés de recuperació (dpkg --configure -a).
~
%(amount)d installed package is no longer supported by Canonical. You can still get support from the community.
%(amount)d installed packages are no longer supported by Canonical. You can still get support from the community.
2012-10-19
%(amount)d paquet instal·lat ja no està mantingut per Canonical. Així i tot, encara podeu obtenir assistència de la comunitat.
%(amount)d dels paquets instal·lats ja no estan mantinguts per Canonical. Així i tot, encara podeu obtenir assistència de la comunitat.
~
Your system uses an i586 CPU or a CPU that does not have the 'cmov' extension. All packages were built with optimizations requiring i686 as the minimal architecture. It is not possible to upgrade your system to a new Ubuntu release with this hardware.
2012-10-19
El vostre sistema utilitza una CPU i586 o una CPU que no té l'extensió «cmov». Tots els paquets s'han construït amb optimitzacions que requereixen un i686 com a arquitectura mínima. No és possible actualitzar el sistema a una versió nova de l'Ubuntu amb aquest maquinari.
~
For upgrade information, please visit: %(url)s
2012-10-19
Per obtenir més informació sobre actualitzacions, aneu a: %(url)s
~
The upgrade has completed but there were errors during the upgrade process.
2012-10-19
S'ha completat l'actualització, però s'han produït errors durant aquest procés.
~
Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop or edubuntu-desktop package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-10-19
No teniu instal·lats el paquet ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop o edubuntu-desktop i no s'ha pogut detectar la versió de l'Ubuntu que esteu utilitzant. Instal·leu un d'aquests paquets abans de continuar; per fer-ho podeu utilitzar el Synaptic o l'apt-get
~
Upgrading may reduce desktop effects, and performance in games and other graphically intensive programs.
2012-10-19
L'actualització pot reduir els efectes d'escriptori i el rendiment en jocs i altres programes que facin un ús exhaustiu de processament gràfic.
~
The 'diff' command was not found
2012-10-19
No s'ha trobat l'ordre «diff»
~
Unable to get exclusive lock
2012-10-19
No s'ha pogut obtenir un bloqueig exclusiu
~
Verifying the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2012-10-19
Ha fallat la verificació de l'actualització. Pot ser que hi hagi algun problema a la xarxa o al servidor.
~
Authenticating the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2012-10-19
Ha fallat l'autenticació de l'actualització. Pot ser que hi hagi algun problema a la xarxa o al servidor.
~
_Resume Upgrade
2012-10-19
_Reprèn l'actualització
~
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade. Please report this bug against the 'update-manager' package and include the following error message:
2012-10-19
S'ha produït un error irresoluble mentre es calculava l'actualització. Informeu d'aquest error de l'update-manager i incloeu el missatge següent:
~
The upgrade system can use the internet to automatically download the latest updates and install them during the upgrade. If you have a network connection this is highly recommended. The upgrade will take longer, but when it is complete, your system will be fully up to date. You can choose not to do this, but you should install the latest updates soon after upgrading. If you answer 'no' here, the network is not used at all.
2012-10-19
El sistema d'actualitzacions pot utilitzar Internet per baixar i instal·lar automàticament les darreres actualitzacions. Si disposeu d'una connexió de xarxa, aquesta opció és molt recomanable. L'actualització trigarà més, però en acabar tindreu un sistema completament actualitzat. Podeu optar per no fer-ho, però en breu haureu d'actualitzar el sistema. Si responeu «no» la xarxa no s'utilitzarà per a res.
~
Getting upgrade prerequisites failed
2012-10-19
S'ha produït un error en obtenir els prerequisits de l'actualització
~
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2012-10-19
Aquesta eina no permet l'actualització de «%s» a «%s».
~
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2012-10-19
El paquet «%s» es troba en un estat inconsistent i s'ha de tornar a instal·lar, però no s'ha trobat l'arxiu per a fer-ho. Voleu eliminar aquest paquet i continuar?
Els paquets «%s» es troben en un estat inconsistent i s'han de tornar a instal·lar, però no s'ha trobat els arxius per a fer-ho. Voleu eliminar aquests paquets i continuar?
~
Your system uses an ARM CPU that is older than the ARMv6 architecture. All packages in karmic were built with optimizations requiring ARMv6 as the minimal architecture. It is not possible to upgrade your system to a new Ubuntu release with this hardware.
2012-10-19
El vostre sistema utilitza una CPU ARM que és més antiga que l'arquitectura ARMv6. Tots els paquets del Karmic s'han creat amb optimitzacions que requereixen l'ARMv6 com a arquitectura mínima. No és possible actualitzar el vostre sistema a una versió nova de l'Ubuntu amb aquest maquinari.
~
The upgrade will continue but the '%s' package may not be in a working state. Please consider submitting a bug report about it.
2012-10-19
L'actualització continuarà, però pot ser que el paquet «%s» no sigui funcional. Hauríeu de considerar l'enviament d'un informe d'error sobre aquest fet.
~
The server may be overloaded
2012-10-19
Pot ser que el servidor estigui sobrecarregat
~
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2012-10-19
Sembla ser que aquesta sessió s'està executant amb SSH. Actualment no és recomanable realitzar una actualització a través d'SSH, atès que en cas de fallada la recuperació és més difícil. Si continueu, s'iniciarà un dimoni addicional al port «%s». Voleu continuar?
~
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-10-19
El vostre sistema conté paquets trencats que no es poden arreglar amb aquesta aplicació. Utilitzeu el Synaptic o l'apt-get abans de continuar.
~
You can upgrade at a later time by opening Update Manager and click on "Upgrade".
2012-10-19
Podeu actualitzar més endavant obrint el Gestor d'actualitzacions i fent clic a «Actualitza».
~
This computer is currently using the AMD 'fglrx' graphics driver. No version of this driver is available that works with your hardware in Ubuntu 10.04 LTS. Do you want to continue?
2012-10-19
Aquest ordinador utilitza el controlador gràfic «fglrx» d'AMD. No hi ha cap versió disponible d'aquest controlador que funcioni amb el vostre maquinari a l'Ubuntu 10.04 LTS. Voleu continuar?
~
Your system appears to be a virtualised environment without an init daemon, e.g. Linux-VServer. Ubuntu 10.04 LTS cannot function within this type of environment, requiring an update to your virtual machine configuration first. Are you sure you want to continue?
2012-10-19
Sembla ser que el vostre sistema és un entorn virtual sense un dimoni d'inicialització «init», com ara un servidor virtual de Linux (Linux-VServer). L'Ubuntu 10.04 no pot funcionar en aquest tipus d'entorn - abans cal fer una actualització de la configuració de la màquina virtual. Segur que voleu continuar?