Translations by Nikola Kasabov

Nikola Kasabov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 55 results
~
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2009-02-03
Не може да намери никакви пакетни файлове, може би това не е диск с Ubuntu или е за друга процесорна архитектура?
~
Failed to add the CD
2008-12-20
Грешка при добавяне на CD
~
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2008-12-20
Възникна грека при добавянето на CD, надграждането ще бъде прекратено. Моля докладвайте това като грешка ако става въпрос за оригинален Ubuntu компакт диск. Съобщението за грешка беше: '%s'
~
Use frontend. Currently available: DistUpgradeViewText, DistUpgradeViewGtk, DistUpgradeViewKDE
2008-11-01
Ползване на фронтенд. Текущо налични: DistUpgradeViewText, DistUpgradeViewGtk, DistUpgradeViewKDE
~
Custom servers
2008-01-12
~
Run the specified frontend
2008-01-12
Пускане на определен фронтенд
~
y
2008-01-12
~
Main server
2008-01-12
~
Aborting
2008-01-12
~
Server for %s
2008-01-12
~
n
2008-01-12
~
d
2008-01-12
~
Upgrade: %s
2007-10-01
Надграждане на %s
~
Continue [yN]
2007-10-01
_Продъжаване
~
Remove: %s
2007-10-01
Премахване на %s
~
Details [d]
2007-10-01
Детайли
~
Replace the customized configuration file '%s'?
2006-12-06
Замяна на персонализиран конфигурационен файл '%s'?
~
<big><b>Not all updates can be installed</b></big>
2006-12-05
<big><b>Не всички обновления могат да бъдат инсталирани</b></big> %s
2006-12-05
<big><b>Не всички обновления могат да бъдат инсталирани</b></big> %s
2006-12-05
<big><b>Не всички обновления могат да бъдат инсталирани</b></big> %s
~
Downloading file %(current)li of %(total)li
2006-12-05
Смъкване на файл %(current)li от %(total)li
~
Verifying the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2006-12-05
Проверката на надграждането се провали. Възможно е да има проблем с мрежата или със сървъра.
~
_Cancel Upgrade
2006-12-05
_Отмяна на надграждането
~
_Start Upgrade
2006-12-05
_Стартиране на надграждането
~
Downloading file %(current)li of %(total)li with %(speed)s/s
2006-12-05
Смъкване на файл %(current)li от %(total)li при %(speed)s/сек
~
Fetching is complete
2006-12-05
Изтеглянето е завършено
~
Fetching file %li of %li
2006-12-05
Изтегляне на файл %li от %li
~
Preparing the upgrade failed
2006-12-05
Подготовката за надграждането се провали
~
There are no upgrades available for your system. The upgrade will now be canceled.
2006-12-05
Няма налични надграждания за вашата система. Надграждането ще бъде прекратено.
~
You will lose any changes you have made to this configuration file if you choose to replace it with a newer version.
2006-12-05
Ще изгубите всички промени, които сте направили в този конфигурационен файл ако изберете да го замените с по-нова версия.
~
About %s remaining
2006-12-05
Остава около %s
~
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2006-11-23
Системата Ви съдържа повредени пакети, които не могат да бъдат поправени с този софтуер. Моля, поправете ги със synaptic или apt-get преди да продължите.
~
_Upgrade
2006-10-16
_Надграждане
~
Restoring original system state
2006-08-25
Рестартиране на системата
~
Chec_k
2006-05-04
Провер_ка
~
Details
2006-05-04
Детайли
18.
_Continue
2006-12-05
_Продъжаване
27.
Could not calculate the upgrade
2006-11-23
Не може да бъде изчислено надграждането
48.
(Size: %s)
2006-12-05
(Размер: %s)
49.
From version %(old_version)s to %(new_version)s
2008-08-20
От версия %(old_version)s към %(new_version)s
50.
Version %s
2008-08-20
Версия %s
60.
Failed to download the list of changes. Please check your Internet connection.
2006-12-05
Неуспех при изтегляне на списъка с промени. Моля, проверете Интернет връзката си.
66.
Important security updates
2009-02-03
Важни обновявания по сигурността
2006-12-05
Важни обновявания по сиурността
2006-12-05
Важни обновявания по сиурността
2006-12-05
Важни обновявания по сиурността
67.
Recommended updates
2006-12-05
Препоръчителни обновления
2006-12-05
Препоръчителни обновления
2006-12-05
Препоръчителни обновления
73.
%.1f MB
2008-01-12