Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 144 results
~
Kilobits per second
2012-02-23
Kilobit për sekondë
~
Please note that your files will not sync if you set bandwidth to 0
2012-02-23
Ju lutemi të keni parasysh që skedarët tuaj nuk do të sinkronizohen nëse e vendosni gjerësinë e valës tek 0
~
Edit your services online
2012-02-23
Modifiko shlrbimet e tua në rrjet
2.
Your services
2012-02-23
Shërbimet tuaja
3.
Always in sync
2011-08-15
Gjithmonë në sinkronizim
4.
If you need to know more about Ubuntu One, then please go to {support_url}
2012-04-03
Nëse doni të dini më tepër rreth Ubuntu One, atëherë ju lutemi të shikoni {support_url}
5.
No, continue setting up
2012-03-23
Jo, vazhdo me rregullimet
6.
You can restart the setup process at any time by clicking on Ubuntu One in your menu.
2012-04-03
Ju mund ta rinisni proçesin e instalimit në çdo kohë duke klikuar tek Ubuntu One në menunë tuaj.
7.
Are you sure you want to cancel setting up Ubuntu One?
2012-03-23
Jeni i sigurtë që dëshironi ta anulloni rregullimin e Ubuntu One?
8.
Yes, I want to cancel
2012-03-26
Po, dua ta anulloj
9.
These are the folders in your cloud. Select the ones you want to sync with this computer.
2012-04-03
Ka dosje në renë tuaj. Zgjidhni ato që doni të sinkronizoni me këtë kompjuter.
10.
Syncing the cloud to your computer
2012-03-26
Duke sinkronizuar renë me kompjuterin tuaj
11.
Okay! Now it's time to choose which folders on this computer you would like to sync to the cloud.
2012-04-03
OK! Tani është koha të zgjidhni se cilat dosje në këtë kompjuter dotë donit ti sinkronizonit me renë.
12.
Syncing your computer with the cloud
2012-03-26
Duke sinkronizuar kompjuterin tuaj me renë
13.
Connect to Ubuntu One
2011-07-26
Lidhu me Ubuntu One
14.
Thunderbird plug-in
2011-09-29
Thunderbird plug-in
15.
Copy link
2012-08-31
Kopjo lidhjen
16.
There was a problem while retrieving the credentials.
2011-07-26
Pati një problem në marrjen e kredencialeve.
17.
View your personal details and service summary
2011-07-26
Shfaq përmbledhjen e detajeve tuaja personale dhe të shërbimit
18.
Welcome to Ubuntu One!
2011-07-26
Mirëseerdhët tek Ubuntu One!
19.
The information could not be retrieved. Maybe your internet connection is down?
2011-07-26
Informacioni nuk mund të merret. Ndoshta lidhja juaj me internetin nuk është funksionale?
20.
The settings could not be changed, previous values were restored.
2011-07-26
Parametrat nuk mund të ndryshohen. vlerat e mëparshme u rikthyen.
21.
Are you sure you want to remove this device from Ubuntu One?
2011-07-26
Jeni i sigurtë q dëshironi ta hiqni këtë pajisje nga Ubuntu One?
22.
The device could not be removed.
2011-07-26
Pajisja nuk mund të lëvizet.
23.
Manage devices registered with your personal cloud
2011-07-26
Menaxhoni pajisjet e regjistruara me renë tuaj personale
24.
This device
2012-02-23
Kjo pajisje
25.
Go to the web page to manage your other devices
2012-02-23
Shko tek faqja e internetit për të menaxhuar shërbimet e tua të tjera
26.
Other devices
2012-02-23
Pajisje të tjera
27.
The devices connected with your personal cloud are listed below.
2011-07-26
Pajisjet e lidhura me renë tuaj personale janë listuar më poshtë.
28.
Edit your services online
2012-08-08
Modifiko shërbimet e tua online
29.
Edit personal details online
2012-02-23
Modifiko detajet personale në rrjet
30.
<i>%(package_name)s</i> could not be installed
2011-07-26
<i>%(package_name)s</i> nuk mund të instalohet
31.
Sync another folder with your cloud
2011-07-29
Sinkronizo një osje tjetër me renë tënde
32.
The chosen directory "%(folder_path)s" is not valid. Please choose a folder inside your "%(home_folder)s" directory, and not overlapping with any existing cloud folder.
2011-07-29
Drejtoria e zgjedhur "%(folder_path)s" nuk është e vlefshme. Ju lutemi të zgjidhni një dosje brenda drejtorisë suaj "%(home_folder)s" dhe mos ja mbivendosni asnjë dosjeje tjetër në re.
33.
My personal folders
2011-08-15
Dosjet e mija personale
34.
Shared by %(other_user_display_name)s
2011-07-29
Shpërndarë nga %(other_user_display_name)s
35.
Add a folder from this computer
2012-02-23
Shto një dosje nga ky kompjuter
36.
Manage your cloud folders
2011-07-26
Menaxhoni dosjet tuaja në re
37.
Explore
2011-07-29
Eksploro
38.
Name
2012-02-23
Emri
39.
Sync Locally?
2012-02-23
Ta Sinkronizoj në Mënyrë Lokale?
40.
The contents of your cloud folder will be merged with your local folder "%(folder_path)s" when subscribing. Do you want to subscribe to this cloud folder?
2011-07-26
Përmbajtja e dosjes tuaj re do të përzihet me dosjen lokale "%(folder_path)s" kur regjistroheni. Dëshironi të regjistroheni tek kjo dosje re?
41.
Unable to subscribe because "%(folder_path)s" already exists on your device and is not a folder.
2012-08-25
nuk jam në gjendje të regjistrohem sepse "%(folder_path)s" ekziston tashmë në pajisjen tuaj dhe nuk është një dosje.
42.
Go to the web for public and private sharing options
2012-02-23
Shko në internet për opsionet e shpërndarjes publike dhe private
43.
Select which folders from your cloud you want to sync with this computer
2011-07-26
Zgjidhni cilat dosje nga reja juaj dëshironi të sinkronizoni me këtë kompjuter.
44.
Connect
2011-04-13
Lidhu
45.
Connect the file sync service with your personal cloud
2011-07-26
Lidhe shërbimin e sinkronizimit të skedarëve me renë tënde personale
46.
File Sync is disabled.
2011-07-26
Sinkronizimi i Skedarëve është çaktivizuar.
47.
Disconnect
2011-04-13
Shkëputu
48.
Disconnect the file sync service from your personal cloud
2011-07-26
Shkëpute shërbimin e sinkronizimit të skedarëve nga reja personale