Translations by Huxain

Huxain has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
1.
Server for %s
2012-07-04
%s ގެ ސަރވަރ
2.
Main server
2012-07-04
މައި ސަރވަރ
3.
Custom servers
2012-07-04
އެހެނިހެން ސަރވަރތައް
4.
Could not calculate sources.list entry
2012-07-04
އެއްވެސް ސޯރސް ލިސްޓް އެންޓްރީއެއް ނުފެނުނު
5.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2012-07-04
އެއްވެސް ޕެކޭޖެއް ނުފެނުނު، މިއީ އުބުންޓުގެ ނިސްކެއް ނޫން ނުވަތަ މި ޑިސްކް އެލުލަވާލެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
6.
Failed to add the CD
2012-07-04
ސީޑީ އެއް ނުކުރެވި ފޭލްވެއްޖެ
22.
Can't install '%s'
2012-07-04
'%s' އިންސްޓޯލެއް ނުކުރެވުނު
36.
Can not upgrade
2012-07-04
އަޕްގްރޭޑް ނުކުރެވުނު
77.
_Keep
2012-07-04
_ބަހައްޓާ
78.
_Remove
2012-07-04
އުނިކު_ރޭ
120.
Upgrade
2012-07-04
އަޕްގްރޭޑް
121.
Release Notes
2012-07-04
ރިލީސް ނޯޓު
153.
Applying changes
2012-07-04
ބަދަލުތައް ހުށައަޅަނީ
173.
Error
2012-07-04
މައްސަލަ
176.
Information
2012-07-04
މަޢުލޫމާތު
177.
Details
2012-07-04
ތަފްޞީލްތައް
220.
y
2012-07-04
އ
221.
n
2012-07-04
ނ
222.
d
2012-07-04
ތ
236.
_Replace
2012-07-04
_ބަދަލުކުރޭ (ރިޕްލޭސް)
244.
2012-07-04
247.
Terminal
2012-07-04
ޓާރމިނަލް