Translations by sailendra

sailendra has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

13 of 3 results
33.
<small>If more than one person will use this computer, you can set up multiple accounts after installation.</small>
2015-11-10
यदी यो कम्प्युटर एक वा एक भन्दा ब्यक्तिले प्रयोग गर्नु हुन्छ भने तपाइले इन्स्टलेसन् पश्च्यात धेरै खाताहरु (एकाउन्ट) बनाउन सक्नुहुने छ |
34.
Must start with a lower-case letter.
2015-11-10
लोवर केस शब्दबाट सुरवात हुनु पर्दछ |
35.
May only contain lower-case letters, digits, hyphens, and underscores.
2015-11-10
लोवर केस शब्द, डिजिट(अंकहरु),हाइफन र अन्डर इस्कोर हुन सक्ने छन् |