Translations by eng101

eng101 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
~
The Ubuntu Message Indicator gives you an eagle-eye view of incoming messages from all applications and social networks. See at a glance when there’s something new to read, regardless how it arrived.
2012-02-20
Ubuntu Message Indicator (Убунту Съобщението Индикатор) дава ви голям преглед от входящите съобщени за вси приложени и социален мрежи. Виждате, с един поглед, когати има нещо ново да прочитате, независимо как тя пристигал.
~
An <a href="https://one.ubuntu.com/services/">Ubuntu One Free</a> account gives you 5GB of cloud storage, so you can store and sync your files and photos across devices and access them wherever you are in the world. Easily share them with friends, family and colleagues. Take a photo on your mobile phone and immediately see it on your desktop, or add <a href="https://one.ubuntu.com/services/music/">Music Streaming</a> for mobile to enjoy your music on the move.
2012-02-20
<a href="https://one.ubuntu.com/services/">Ubuntu One Free</a> сметка ви дава 5GB на облак съхранение, така че можете да съхранявате и синхронизирате вашите файлове и снимки в различни устройства и достъпа където и да сте по света. Лесно да тях споделяте с приятели, семейство и колеги. Направете снимка на мобилния си телефон и веднага да я видите на ваша работен плот, или добавете <a href="https://one.ubuntu.com/services/music/">Music Streaming</a> за мобилни устройства, за да се наслаждавате на вашата музика.
2.
At the heart of Ubuntu’s philosophy is a belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options like your preferred color scheme, text size, and language, Ubuntu is for anyone. Whoever you are, and wherever you are.
2012-02-20
Философията Убунту, че е изчислителнът за е всички. С напредналите достъпностите инструменти и опции, като вашата предпочитан цвят схема, текстат размер, и език, Убунтът за е някой. Които сте, и където сте.
4.
Appearance
2012-02-20
Изглед
20.
Take your music with you
2012-02-20
Вземете вашата музика с вас
25.
LibreOffice is a free office suite packed with everything you’ll need to create impressive documents, spreadsheets, and presentations. LibreOffice tries its best to work with other office software, and it uses the OpenDocument standards for far-reaching compatibility.
2012-02-20
Либреофисът е свободен офисат собствена пълен с всички, че нужнадете да правите впечатляващите документи, електронни таблици и презентации. Либреофисът опитва своите най-доброто да работа с другите офисите софтуер, и да се използва стандарти за широкообхватен съвместимост.
29.
Have fun with your photos
2012-02-20
Забавлявайте се снимките си
30.
Shotwell is a handy photo manager that is ready for your gadgets. Connect a camera or a phone to transfer your photos, then it’s easy to share them and keep them safe. If you’re feeling creative, you can try lots of photo apps from the Ubuntu Software Center.
2012-02-20
Шотуеллът е полезен снимкат мениджър, че се готова за вашите джаджи. Свържете камера или селфон да прехвърляте своите снимки, след е лесно да тях прехвърлите, и тях съхраняте. Ако чувствате творчески, можете да опитвате много от снимките приложени за Убунту Софтуер Сентър.
34.
Stay connected
2012-02-20
Останете свързани