Translations by Marek Laane

Marek Laane has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

651694 of 694 results
696.
Test Page
2009-04-08
Testlehekülg
697.
Now print a test page. If you are having problems printing a specific document, print that document now and mark the print job below.
2009-04-08
Nüüd saate trükkida testlehekülje. Kui Teil on probleeme mõne konkreetse dokumendi trükkimisega, trükkige see dokument praegu ja märkige allpool vastav trükitöö.
698.
Cancel All Jobs
2009-04-08
Katkesta kõik tööd
699.
Test
2009-04-08
Test
700.
Did the marked print jobs print correctly?
2009-04-08
Kas märgitud trükitööd trükiti korrektselt?
703.
Remember to load paper of type '%s' into the printer first.
2009-04-08
Pidage meeles, et '%s' paber tuleb esimesena printerisse laadida.
704.
Error submitting test page
2009-04-08
Viga testkehekülje edastamisel
705.
The reason given is: '%s'.
2009-04-08
Teatatud põhjus: '%s'.
706.
This may be due to the printer being disconnected or switched off.
2009-04-08
Selle põhjuseks võib olla, et printer ühendati lahti või lülitati välja.
707.
Queue Not Enabled
2009-04-08
Tööjärjekord pole lubatud
708.
The queue '%s' is not enabled.
2009-04-08
Tööjärjekord '%s' pole lubatud.
709.
To enable it, select the 'Enabled' checkbox in the 'Policies' tab for the printer in the printer administration tool.
2009-04-08
Lubamiseks märkige printeri halduris printeri reeglite leheküljel kastike 'Lubatud'.
710.
Queue Rejecting Jobs
2009-04-08
Tööjärjekord lükkab töid tagasi
711.
The queue '%s' is rejecting jobs.
2009-04-08
Tööjärjekord `%s' lükkab töid tagasi.
712.
To make the queue accept jobs, select the 'Accepting Jobs' checkbox in the 'Policies' tab for the printer in the printer administration tool.
2009-04-08
Et tööjärjekord võtaks töid vastu, märkige printeri halduris printeri reeglite leheküljel kastike 'Tööde vastuvõtmine'.
713.
Remote Address
2009-04-08
Võrguaadress
714.
Please enter as many details as you can about the network address of this printer.
2009-04-08
Palun sisestage võimalikult palju üksikasju selle printeri võrguaadressi kohta.
715.
Server name:
2009-04-08
Serveri nimi:
716.
Server IP address:
2009-04-08
Serveri IP-aadress:
717.
CUPS Service Stopped
2009-04-08
CUPS-i teenus on peatatud
718.
The CUPS print spooler does not appear to be running. To correct this, choose System->Administration->Services from the main menu and look for the 'cups' service.
2009-04-08
Tundub, et CUPS-i printspuuler ei tööta. Selle parandamiseks valige peamenüüs Süsteem->Haldus->Teenused ja otsige teenust 'cups'.
719.
Check Server Firewall
2009-04-08
Tulemüüri kontroll
720.
It is not possible to connect to the server.
2009-04-08
Serveriga ei õnnestu ühendust luua.
721.
Please check to see if a firewall or router configuration is blocking TCP port %d on server '%s'.
2009-04-08
Palun kontrollige, kas tulemüür või ruuteri seadistus blokeerib TCP porti %d serveris '%s'.
722.
Sorry!
2009-04-08
Vabandust!
723.
There is no obvious solution to this problem. Your answers have been collected together with other useful information. If you would like to report a bug, please include this information.
2010-04-10
Sellele probleemile ei paista olevat selget lahendust. Teie vastused koguti koos muu tulusa teabega. Kui soovite veast teada anda, lisage palun see teave.
724.
Diagnostic Output (Advanced)
2009-04-08
Diagnostika väljund (põhjalik)
727.
Trouble-shooting Printing
2009-04-08
Trükkimise probleemide lahendamine
728.
The next few screens will contain some questions about your problem with printing. Based on your answers a solution may be suggested.
2010-04-10
Järgnevates akendes küsitakse üht-teist Teid vaevava trükkimisprobleemi kohta. Vastavalt Teie vastustele üritatakse välja pakkuda vastus.
729.
Click 'Forward' to begin.
2009-04-08
Klõpsa alustamiseks 'Edasi'.
730.
Configuring new printer
2010-02-09
Uue printeri seadistamine
732.
Missing printer driver
2009-04-08
Puuduv printeri draiver
733.
No printer driver for %s.
2009-04-08
%s jaoks pole printeri draiverit.
734.
No driver for this printer.
2009-04-08
Selle printeri jaoks pole draiverit.
735.
Printer added
2009-04-08
Printer on lisatud
736.
Install printer driver
2009-04-08
Paigalda printeri draiver
737.
`%s' requires driver installation: %s.
2009-04-08
`%s' vajab draiveri paigaldamist: %s.
738.
`%s' is ready for printing.
2009-04-08
`%s' on trükkimiseks valmis.
739.
Print test page
2009-04-08
Trüki testlehekülg
740.
Configure
2009-04-08
Seadista
741.
`%s' has been added, using the `%s' driver.
2009-04-08
`%s' on lisatud, kasutatakse `%s' draiverit.
742.
Find driver
2009-04-08
Otsi draiverit
743.
Print Queue Applet
2009-04-08
Trükijärjekorra aplett
744.
System tray icon for managing print jobs
2009-04-08
Süsteemse salve ikoon trükitööde haldamiseks