Translations by Jordi Estrada

Jordi Estrada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 167 results
~
Set this to TRUE to disable notifications when wireless networks are available.
2011-05-18
Establiu-ho a «TRUE» (cert) per inhabilitar les notificacions quan hi hagi disponibles xarxes sense fil.
~
Set this to TRUE to disable notifications when connecting to a network.
2011-05-18
Establiu-ho a «TRUE» (cert) per inhabilitar les notificacions en connectar-se a una xarxa.
~
could not find the Bluetooth device.
2011-05-18
no s'ha pogut trobar el dispositiu Bluetooth.
~
Bluetooth configuration not possible (failed to connect to D-Bus: %s).
2011-05-18
No s'ha pogut configurar el Bluetooth (no s'ha pogut connectar al D-Bus: %s).
~
Set this to TRUE to disable notifications when disconnecting from a network.
2011-05-18
Establiu-ho a «TRUE» (cert) per inhabilitar les notificacions en desconnectar-se d'una xarxa.
~
Bluetooth configuration not possible (failed to create D-Bus proxy).
2011-05-18
No s'ha pogut configurar el Bluetooth (no s'ha pogut crear el servidor intermediari D-Bus).
~
Bluetooth configuration not possible (error finding NetworkManager: %s).
2011-05-18
No s'ha pogut configurar el Bluetooth (no s'ha pogut trobar el NetworkManager: %s).
4.
Manage and change your network connection settings
2011-05-18
Gestioneu i modifiqueu els paràmetres de connexió de xarxa
11.
Suppress networks available notifications
2011-05-18
No mostris les notificacions de xarxes disponibles
14.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
2011-05-18
S'utilitza per determinar si cal migrar els paràmetres a una versió nova.
23.
You are now connected to '%s'.
2011-05-18
Esteu connectat a «%s».
25.
You are now connected to the mobile broadband network.
2011-05-18
Esteu connectat a la xarxa de banda ampla mòbil.
35.
You are now connected to the CDMA network.
2011-05-18
Esteu connectat a la xarxa CDMA.
37.
roaming
2011-05-18
itinerància
44.
PIN code required
2011-05-18
Cal que introduïu el codi PIN
47.
Wrong PIN code; please contact your provider.
2011-05-18
El codi PIN no és correcte. Contacteu amb el vostre proveïdor.
48.
Wrong PUK code; please contact your provider.
2011-05-18
El codi PUK no és correcte. Contacteu amb el vostre proveïdor.
55.
SIM PUK unlock required
2011-05-18
Cal el codi PUK de desbloqueig de la SIM
56.
SIM PUK Unlock Required
2011-05-18
Cal el codi PUK de desbloqueig de la SIM
57.
The mobile broadband device '%s' requires a SIM PUK code before it can be used.
2011-05-18
Cal el codi PUK de la SIM per poder utilitzar el dispositiu de banda ampla mòbil «%s».
58.
PUK code:
2011-05-18
Codi PUK:
59.
New PIN code:
2011-05-18
Codi PIN nou:
60.
Re-enter new PIN code:
2011-05-18
Torneu a introduir el codi PIN nou:
61.
Show PIN/PUK codes
2011-05-18
Mostra els codis PIN/PUK
73.
Wired network connection '%s' active
2011-05-18
La connexió de xarxa amb fil «%s» és activa
84.
wireless is disabled by hardware switch
2011-05-18
l'interruptor de maquinari inhabilita les xarxes sense fil
87.
Use the network menu to connect to a wireless network
2011-05-18
Utilitzeu el menú de xarxa per connectar-vos a una xarxa sense fil
93.
Wireless network connection '%s' active: %s (%d%%)
2011-05-18
La connexió de xarxa sense fil «%s» és activa: %s (%d%%)
94.
Wireless network connection '%s' active
2011-05-18
La connexió de xarxa sense fil «%s» és activa
112.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
117.
802.11 WiFi (%s)
2011-05-18
Wi-Fi 802.11 (%s)
121.
General
2011-05-18
General
129.
IPv4
2011-05-18
IPv4
131.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
132.
Broadcast Address:
2011-05-18
Adreça de difusió:
134.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
138.
Ternary DNS:
2011-05-18
DNS terciari:
140.
Ignored
2011-05-18
Ignorada
148.
Copyright © 2004-2011 Red Hat, Inc. Copyright © 2005-2008 Novell, Inc. and many other community contributors and translators
2011-05-18
Copyright © 2004-2011 Red Hat, Inc. Copyright © 2005-2008 Novell, Inc. i molts col·laboradors i traductors voluntaris
149.
Notification area applet for managing your network devices and connections.
2011-05-18
Miniaplicació per a l'àrea de notificació per gestionar els dispositius i les connexions de xarxa.
153.
A password is required to connect to '%s'.
2011-05-18
Cal que introduïu una contrasenya per connectar-vos a «%s».
159.
The VPN connection '%s' failed because the network connection was interrupted.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè s'ha interromput la connexió de xarxa.
160.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN s'ha aturat de manera inesperada.
161.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid configuration.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN ha retornat una configuració no vàlida.
162.
The VPN connection '%s' failed because the connection attempt timed out.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè s'ha acabat el temps d'espera de l'intent de connexió.
163.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN no s'ha iniciat en el temps establert.
164.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha pogut iniciar el servei VPN.
165.
The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha trobat cap secret VPN vàlid.
166.
The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè els secrets VPN no són vàlids.
167.
The VPN connection '%s' failed.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s».