Translations by Anders Jonsson

Anders Jonsson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 213 results
63.
Position of the handle relative to the child widget
2015-09-20
Position på handtaget relativt den underordnade komponenten
68.
Child Detached
2015-09-20
Underordnad frånkopplad
69.
A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or detached.
2015-09-20
Ett booleskt värde som indikerar huruvida handleboxens underordnade är fäst eller frånkopplad.
83.
The column number to attach the left side of the child to
2015-09-20
Det kolumnnummer som vänster sida av underordnad ska fästas vid
85.
The column number to attach the right side of a child widget to
2015-09-20
Det kolumnnummer som höger sida av en underordnad komponent ska fästas vid
87.
The row number to attach the top of a child widget to
2015-09-20
Det radnummer som överkanten på en underordnad komponent ska fästas vid
89.
The row number to attach the bottom of the child to
2015-09-20
Det radnummer som nederkanten på den underordnade ska fästas vid
90.
Horizontal options
2015-09-20
Vågräta alternativ
91.
Options specifying the horizontal behaviour of the child
2015-09-20
Alternativ som anger det vågräta beteendet på den underordnade
92.
Vertical options
2015-09-20
Lodräta alternativ
93.
Options specifying the vertical behaviour of the child
2015-09-20
Alternativ som anger det lodräta beteendet på den underordnade
94.
Horizontal padding
2015-09-20
Vågrät utfyllnad
95.
Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in pixels
2015-09-20
Extra utrymme att lägga till mellan den underordnade och dess vänstra och högra grannar, i bildpunkter
96.
Vertical padding
2015-09-20
Lodrät utfyllnad
97.
Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in pixels
2015-09-20
Extra utrymme att lägga till mellan den underordnade och dess övre och nedre grannar, i bildpunkter
131.
The widget referenced by this accessible.
2015-09-20
Gränssnittskomponenten som hänvisas till av detta hjälpmedel.
150.
Visible when horizontal
2015-09-20
Synlig då vågrät
151.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal orientation.
2015-09-20
Huruvida verktygsfältsobjektet är synligt då verktygsfältet är i vågrät riktning.
2015-03-11
Huruvida verktygsfältsobjektet är synligt då verktygsfältet är i horisontell riktning.
2015-03-11
Huruvida verktygsfältsobjektet är synligt då verktygsfältet är i horisontell riktning.
154.
Visible when vertical
2015-09-20
Synlig då lodrät
155.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical orientation.
2015-09-20
Huruvida verktygsfältsobjektet är synligt då verktygsfältet är i lodrät riktning.
2015-03-11
Huruvida verktygsfältsobjektet är synligt då verktygsfältet är i vertikal riktning.
2015-03-11
Huruvida verktygsfältsobjektet är synligt då verktygsfältet är i vertikal riktning.
189.
Horizontal alignment
2015-09-20
Vågrät justering
190.
Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is right aligned
2015-09-20
Vågrät position av underordnad i tillgängligt utrymme. 0,0 är vänsterjusterat, 1,0 är högerjusterat
191.
Vertical alignment
2015-09-20
Lodrät justering
192.
Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is bottom aligned
2015-09-20
Lodrät position av underordnad i tillgängligt utrymme. 0,0 är överkantsjusterat, 1,0 är nederkantsjusterat
193.
Horizontal scale
2015-09-20
Vågrät skala
194.
If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all
2015-09-20
Om tillgängligt vågrätt utrymme är större än vad som krävs för den underordnade, är detta hur mycket av det som ska användas för underordnad. 0,0 betyder inget, 1,0 betyder allt
195.
Vertical scale
2015-09-20
Lodrät skala
196.
If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all
2015-09-20
Om tillgängligt lodrätt utrymme är större än vad som krävs för den underordnade, är detta hur mycket av det som ska användas för den underordnade. 0,0 betyder inget, 1,0 betyder allt
243.
Horizontal Alignment
2015-09-20
Vågrät justering
244.
X alignment of the child
2015-09-20
X-justering av den underordnade
245.
Vertical Alignment
2015-09-20
Lodrät justering
246.
Y alignment of the child
2015-09-20
Y-justering av den underordnade
249.
Obey child
2015-09-20
Lyd underordnad
250.
Force aspect ratio to match that of the frame's child
2015-09-20
Tvinga bildförhållande för att matcha det hos ramens underordnade
265.
Minimum child width
2015-09-20
Minsta bredd på underordnad
267.
Minimum child height
2015-09-20
Minsta höjd på underordnad
269.
Child internal width padding
2015-09-20
Intern utfyllnad i bredd runt underordnad
270.
Amount to increase child's size on either side
2015-09-20
Mängd att öka underordnads storlek på var sida
271.
Child internal height padding
2015-09-20
Intern utfyllnad i höjd runt underordnad
272.
Amount to increase child's size on the top and bottom
2015-09-20
Mängd att öka underordnads storlek överst och nederst
274.
How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, start and end
2015-03-11
Hur knappar ska placeras ut i rutan. Möjliga värden är: ”spread”, ”edge”, ”start” och ”end”
276.
If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e.g., help buttons
2015-09-20
Om TRUE kommer den underordnade att visas i en sekundär grupp med underordnade. Användbart exempelvis för hjälpknappar
278.
If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing
2015-09-20
Om TRUE kommer den underordnade inte att vara ämnat för homogena storlekar
280.
The amount of space between children
2015-09-20
Mängden utrymme mellan underordnade
281.
Whether the children should all be the same size
2015-09-20
Huruvida de underordnade alla ska vara av samma storlek
283.
Whether the child should receive extra space when the parent grows
2015-09-20
Huruvida den underordnade ska få extra utrymme när den överordnade växer