Translations by Lê Hoàng Phương

Lê Hoàng Phương has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
4.
Please verify its settings. You may be missing the necessary plugins.
2011-04-25
Hãy kiểm tra thiết lập của nó. Có thể bạn đang thiếu các trình cắm cần thiết.
19.
Save recording before closing?
2011-04-25
Lưu bản thu âm trước khi thoát?
20.
Save recording?
2011-04-25
Lưu bản thu âm?
22.
Continue _without Saving
2011-04-25
Tiếp tục mà _không lưu
44.
Playing…
2011-04-25
Đang phát...
47.
%s — Sound Recorder
2011-04-25
%s — Bộ thu âm
48.
Recording…
2011-04-25
Đang thu...
50.
Your audio capture settings are invalid. Please correct them with the "Sound Preferences" under the System Preferences menu.
2011-04-25
Thiết lập thu âm thanh của bạn không hợp lệ. Hãy sửa chúng với "Tuỳ thích âm thanh" trong trình đơn Tuỳ thích hệ thống.
74.
Could not load UI file. The program may not be properly installed.
2011-04-25
Không thể nạp tập tin UI. Chương trình có thể không được cài đặt chính xác.
85.
Change sound volume and sound events
2011-04-25
Thay đổi âm lượng và các sự kiện âm thanh
87.
Height of the window to be displayed.
2011-04-25
Chiều cao của cửa sổ được hiển thị.
89.
Width of the window to be displayed.
2011-04-25
Chiều rộng của cửa sổ được hiển thị.
90.
Sound Theme
2011-04-25
Sắc thái âm thanh
98.
_Select mixers to be visible:
2011-04-25
_Chọn bộ trộn để hiện ra:
132.
Failed to load UI file; please check your installation.
2011-04-25
Thất bại khi nạp tập tin UI; hãy kiểm tra cài đặt của bạn.
135.
Default Output
2011-04-25
Đầu ra mặc định
140.
Default Input
2011-04-25
Đầu vào mặc định
148.
Testing…
2011-04-25
Đang kiểm tra...
178.
Sound _theme:
2011-04-25
Sắc _thái âm thanh:
179.
C_hoose an alert sound:
2011-04-25
C_họn một âm thanh cảnh báo:
180.
Enable _window and button sounds
2011-04-25
Bật âm thanh cho _cửa sổ và nút