Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 987 results
~
Integrated in menu bar and hidden
2012-03-17
Integruar në shiritin e menuve dhe e fshehur
~
Integrated in menu bar and visible
2012-03-17
Integruar në shiritin e menuve dhe e dukshme
~
Application Menu
2012-03-17
Menuja e Programit
~
Too many custom shortcuts
2009-03-15
Shumë shtigje të rregulluara
~
Error saving the new shortcut
2009-03-15
Gabim në regjistrimin e shtegut të ri
1.
Tile
2012-05-30
Tullë
2010-02-10
Me Pjesë
2.
Zoom
2009-07-28
Zmadho
3.
Center
2010-02-10
Në qendër
4.
Scale
2012-05-30
Shkalla
2010-02-10
Shkallëzim
5.
Fill
2011-07-03
Mbush
6.
Span
2010-03-01
Span
7.
<b>Background</b>
2011-08-26
<b>Sfondi</b>
8.
Changes throughout the day
2011-08-18
Ndryshon gjatë ditës
9.
Primary Color
2012-02-17
Ngjyra Kryesore
10.
Swap colors
2012-02-17
Shkëmbe ngjyrat
11.
Secondary color
2012-02-17
Ngjyra dytësore
12.
Add wallpaper
2011-08-18
Shto sfond
13.
Remove wallpaper
2011-08-18
Hiqe sfondin
14.
Add dots
2012-02-08
Shto pikat
15.
<b>Theme</b>
2011-08-26
<b>Tema</b>
16.
<b>Launcher icon size</b>
2012-01-27
<b>Përmasa e ikonës së Launcher</b>
17.
Look
2012-02-08
Shiko
18.
<b>Auto-hide the Launcher</b>
2012-01-27
<b>Vetëfshihe Launcher</b>
19.
<span size="small">The launcher will reveal when moving the pointer to the defined hot spot.</span>
2012-01-27
<span size="small">Nisësi do të shfaqet kur e lëvizni shenjuesin tek pika lidhëse e paracaktuar.</span>
20.
Reveal location:
2012-02-08
Shfaq vendndodhjen:
21.
Left side
2012-01-27
Ana e majtë
22.
Top left corner
2012-01-27
Cepi i sipërm majtas
23.
Other reveal option
2012-01-27
Opsion tjetër shfaqjeje
24.
Reveal sensitivity
2012-02-08
Shfaq ndejshmërinë
25.
<small>Low</small>
2012-02-08
<small>E Ulët</small>
26.
<small>High</small>
2012-02-08
<small>E Lartë</small>
27.
Some settings have been overriden by an external program, press "Restore Default Behaviors" to reset the behavior and return control to this panel.
2012-03-06
Disa parametra janë mbishkruar nga një program i jashtëm, klikoni "Rikthe Sjelljet e Parazgjedhura" për ta rikthyer sjelljen dhe për t'i rikthyer kontrollin këtij paneli.
28.
Restore Default Behaviours
2012-03-06
Rikthe Sjelljet e Parazgjedhura
29.
Behavior
2012-01-27
Sjellja
30.
Horizontal Gradient
2011-07-03
Gradienti Horizontal
31.
Vertical Gradient
2011-07-03
Gradienti Vertikal
32.
Solid Color
2011-07-03
Ngjyrë Solide
33.
multiple sizes
2009-09-23
shumë përmasa
34.
%d × %d
2011-07-03
%d × %d
35.
No Desktop Background
2009-03-15
Pa Sfond Desktopi
36.
Browse for more pictures
2011-08-18
Shfleto për më tepër fotografi
37.
Current background
2011-08-18
Sfondi i tanishëm
38.
default
2012-04-01
parazgjedhje
39.
Wallpapers
2011-07-03
Sfondet
40.
Pictures Folder
2011-08-18
Dosja e Fotografive
41.
Colors & Gradients
2011-08-18
Ngjyrat dhe Shkallët
42.
Flickr
2011-07-03
Flickr
44.
Change the background and theme
2011-08-26
Ndrysho sfondin dhe temën