Translations by Laurent Dhima

Laurent Dhima has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 64 results
~
Please select an image.
2008-10-12
Zgjidh një figurë.
~
Conversion to widget callback
2008-10-12
Callback konvertimi drejt widget
~
Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the widget
2008-10-12
Callback për tu kryer kur nevoitet konvertimi i të dhënave nga GConf tek widget
~
Conversion from widget callback
2008-10-12
Callback konvertimi nga widget
~
Property editor object data
2008-10-12
Të dhënat e objektit për editorin e pronësive
~
Custom data required by the specific property editor
2008-10-12
Të dhëna specifike të kërkuara nga editori specifik i pronësive
~
Property editor data freeing callback
2008-10-12
Callback i lëshimit të së dhënave për editorin e pronësive
~
Callback to be issued when property editor object data is to be freed
2008-10-12
Callback e kryer kur duhet liruar kujtesa e të dhënave të objektit editor i pronësive
~
Couldn't find the file '%s'. Please make sure it exists and try again, or choose a different background picture.
2008-10-12
E pamundur gjetja e file '%s'. Sigurohu që ekziston dhe provo përsëri, ose zgjidh një figurë tjetër sfondi.
~
I don't know how to open the file '%s'. Perhaps it's a kind of picture that is not yet supported. Please select a different picture instead.
2008-10-12
E pamundur njohja e formatit të file '%s'. Ndoshta është një lloj figure akoma i pasuportuar. Zgjidh një figurë tjetër.
~
Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the widget
2008-10-12
Callback për tu kryer kur nevoitet konvertimi i të dhënave nga widget në GConf
~
GConf key to which this property editor is attached
2008-10-12
Kyçi GConf me të cilin ky editor pronësish është i lidhur
~
Callback
2008-10-12
Callback
~
Issue this callback when the value associated with key gets changed
2008-10-12
Kryen këtë callback kur vlera e shoqëruar me kyçin ndryshohet
~
Change set
2008-10-12
Bashkësi ndryshimesh
~
GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply
2008-10-12
Bashkësi e ndryshimeve të GConf me të dhënat për t'ju dërguar klientit gconf kur aplikohen ndryshimet
43.
Appearance
2008-10-12
Paraqitja
78.
All files
2008-10-12
Të gjithë file
178.
%d x %d
2008-10-12
%d x %d
182.
%a %l:%M %p
2008-10-12
%a në orën %k.%M
188.
_Resolution
2009-07-02
_Përmasat
189.
R_otation
2009-07-02
Rr_otullimi
194.
_Detect Displays
2009-07-02
_Zbulo ekranet
304.
_Name:
2008-10-12
_Emri:
305.
C_ommand:
2008-10-12
K_omanda:
307.
Key presses _repeat when key is held down
2008-10-12
Pë_rsërit gërmën përderisa pulsanti mbahet i shtypur
312.
Repeat keys speed
2008-10-12
Shpejtësia e përsëritjes së pulsantëve
316.
Cursor _blinks in text fields
2008-10-12
Kursor pulsues në fushat me tekst
325.
Custom Shortcuts
2008-10-12
Përshpejtime të personalizuara
326.
<Unknown Action>
2008-10-12
<Aksion i panjohur>
327.
Disabled
2008-10-12
Çaktivizuar
328.
The shortcut "%s" cannot be used because it will become impossible to type using this key. Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.
2008-10-12
Është i pamundur përdorimi i «%s» si kombinim përshpejtues, pasi pengon shkrimin normal. Provo të përdorësh në kombinim njëkohësisht një pulsant si Ctrl, Alt apo Shift.
329.
The shortcut "%s" is already used for "%s"
2008-10-12
Përshpejtimi «%s» përdoret rregullisht për «%s»
330.
If you reassign the shortcut to "%s", the "%s" shortcut will be disabled.
2008-10-12
Nëse i ricaktohet përshpejtimi «%s», përshpejtimi «%s» do të çaktivizohet.
331.
_Reassign
2008-10-12
_Ricakto
337.
Mouse Preferences
2008-10-12
Preferimet e mouse
338.
General
2008-10-12
Të përgjithshme
339.
_Right-handed
2008-10-12
Për dorën e _djathtë
340.
_Left-handed
2008-10-12
Për dorën e _majtë
341.
Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed
2008-10-12
Sh_faq pozicionin e kursorit kur shtypet pulsanti Control
343.
A_cceleration:
2008-10-12
P_ërshpejtimi:
348.
Thr_eshold:
2008-10-12
Kuf_iri:
349.
Small
2008-10-12
E vogël
351.
Large
2008-10-12
E madhe
353.
_Timeout:
2008-10-12
_Koha në dispozicion:
356.
Mouse
2008-10-12
Mouse
372.
None
2008-10-12
Asgjë
397.
Interface
2008-10-12
Interfaqja
454.
Not connected
2008-10-12
I palidhur
573.
Devices
2008-10-12
Dispozitivët