Translations by Elian Myftiu

Elian Myftiu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 107 results
~
I don't know how to open the file '%s'. Perhaps it's a kind of picture that is not yet supported. Please select a different picture instead.
2008-01-15
Nuk di si hapet file '%s'. Ndoshta është një lloj figure akoma i pasuportuar. Të lutem zgjidh një figurë tjetër.
2008-01-15
Nuk di si hapet file '%s'. Ndoshta është një lloj figure akoma i pasuportuar. Të lutem zgjidh një figurë tjetër.
~
Conversion from widget callback
2006-06-15
Shndërrim nga thirrja e widget
2006-06-15
Shndërrim nga thirrja e widget
~
Conversion to widget callback
2006-06-15
Shndërrimi tek thirrja e widget
~
Couldn't find the file '%s'. Please make sure it exists and try again, or choose a different background picture.
2006-06-15
Nuk arrij të gjejë file '%s'. Të lutem sigurohu që ekziston dhe provo përsëri, ose zgjidh një figurë tjetër si sfond.
2006-06-15
Nuk arrij të gjejë file '%s'. Të lutem sigurohu që ekziston dhe provo përsëri, ose zgjidh një figurë tjetër si sfond.
~
Property editor object data
2006-06-15
Të dhëna objektesh të edituesit të pronësisë
~
Conversion to widget callback
2006-06-15
Shndërrimi tek thirrja e widget
~
Property editor object data
2006-06-15
Të dhëna objektesh të edituesit të pronësisë
~
I don't know how to open the file '%s'. Perhaps it's a kind of picture that is not yet supported. Please select a different picture instead.
2006-03-18
Nuk mund ta hap file '%s'. Ndoshta është një lloj figure akoma e pasuportuar. Të lutem zgjidh një figurë tjetër.
~
Couldn't find the file '%s'. Please make sure it exists and try again, or choose a different background picture.
2006-03-18
Nuk arrij të gjejë file '%s'. Të lutem sigurohu që ekziston dhe provoje përsëri, ose zgjidh një figurë tjetër si sfond.
~
Key
2006-03-18
Kyçi
~
GConf key to which this property editor is attached
2006-03-18
Kyçi GConf tek i cili është bashkëngjitur editori i preferimeve
~
GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply
2006-03-18
Rregullimet e GConf që përmbajnë të dhëna për t'ju çuar klientit gconf kur aplikohen
~
I don't know how to open the file '%s'. Perhaps it's a kind of picture that is not yet supported. Please select a different picture instead.
2006-03-18
Nuk mund ta hap file '%s'. Ndoshta është një lloj figure akoma e pasuportuar. Të lutem zgjidh një figurë tjetër.
~
Please select an image.
2006-03-18
Të lutem zgjidh një figurë.
~
Change set
2006-03-18
Ndrysho rregullimet
2006-03-18
Ndrysho rregullimet
~
Property editor object data
2006-03-18
Të dhëna objektesh të edituesit i pronësisë
~
Custom data required by the specific property editor
2006-03-18
E dhëna specifike e kërkuar nga editori specifik i pronësisë
~
GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply
2006-03-18
Rregullimet e GConf që përmbajnë të dhëna për t'ju çuar klientit gconf kur aplikohen
~
Callback to be issued when property editor object data is to be freed
2006-03-18
Callback për t'u lëshuar kur e dhëna e editorit të pronësisë duhet liruar
~
Couldn't find the file '%s'. Please make sure it exists and try again, or choose a different background picture.
2006-03-18
Nuk arrij të gjejë file '%s'. Të lutem sigurohu që ekziston dhe provoje përsëri, ose zgjidh një figurë tjetër si sfond.
~
Conversion to widget callback
2006-03-18
Shndërrimi tek thirrja widget
~
Issue this callback when the value associated with key gets changed
2006-03-18
Lësho këtë callback kur vlera e lidhur me kyçin ndryshon
~
Conversion to widget callback
2006-03-18
Shndërrimi tek thirrja widget
2006-03-18
Shndërrimi tek thirrja widget
~
Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the widget
2006-03-18
Callback për t'u lëshuar kur të dhënat duhen shndërruar nga GConf tek widget
2006-03-18
Callback për t'u lëshuar kur të dhënat duhen shndërruar nga GConf tek widget
~
Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the widget
2006-03-18
Callback për t'u lëshuar kur të dhënat duhen shndërruar në GConf nga widget
~
Issue this callback when the value associated with key gets changed
2006-03-18
Lësho këtë callback kur vlera e lidhur me kyçin ndryshon
~
UI Control
2006-03-18
Kontrolli UI
~
Callback
2006-03-18
Thirrje
~
Conversion from widget callback
2006-03-18
Shndërrim nga thirrja e widget callback
2006-03-18
Shndërrim nga thirrja e widget callback
~
Object that controls the property (normally a widget)
2006-03-18
Objekt që kontrollon pronësinë (zakonisht një widget)
~
Callback
2006-03-18
Thirrje
~
Conversion from widget callback
2006-03-18
Shndërrim nga thirrja e widget callback
~
Property editor object data
2006-03-18
Të dhëna objektesh të edituesit i pronësisë
2006-03-18
Të dhëna objektesh të edituesit i pronësisë
~
GConf key to which this property editor is attached
2006-03-18
Kyçi GConf tek i cili është bashkëngjitur editori i preferimeve
~
Couldn't find the file '%s'. Please make sure it exists and try again, or choose a different background picture.
2006-03-18
Nuk arrij të gjejë file '%s'. Të lutem sigurohu që ekziston dhe provoje përsëri, ose zgjidh një figurë tjetër si sfond.
~
Custom data required by the specific property editor
2006-03-18
E dhëna specifike e kërkuar nga editori specifik i pronësisë
~
Property editor data freeing callback
2006-03-18
Callback i lirimit të të dhënave të editorit të pronësisë
2006-03-18
Callback i lirimit të të dhënave të editorit të pronësisë
~
Please select an image.
2006-03-18
Të lutem zgjidh një figurë.
~
Callback to be issued when property editor object data is to be freed
2006-03-18
Callback për t'u lëshuar kur e dhëna e editorit të pronësisë duhet liruar
~
Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the widget
2006-03-18
Callback për t'u lëshuar kur të dhënat duhen shndërruar në GConf nga widget
53.
Address
2006-03-18
Adresa