Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
4146 of 46 results
41.
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
Menuja e Rekuperimit (gjendja e sistemit të skedarëve: vetëm e lexueshme)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-02-17
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:20
42.
Recovery Menu (filesystem state: read/write)
Menuja e Rekuperimit (gjendja e sistemit të skedarëve: lexim/shkrim)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-02-17
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:22
43.
Resume normal boot
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Rinis ndezjen normale
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-06-15
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:26
44.
You are now going to exit the recovery mode and continue the boot sequence. Please note that some graphic drivers require a full graphical boot and so will fail when resuming from recovery.
If that's the case, simply reboot from the login screen and then perform a standard boot.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ju do dilni nga mënyra e rekuperimit dhe do vazhdoni sekuecën e nisjes. ju lutemi të kini parasysh se disa draivera grafikë kërkojnë një nisje të plot grafike dhe do të dështojnë kur nisni nga rekuperimi.
Nëse ndodh kështu, thjesht rindizeni nga ekrani i hyrjes dhe pastaj performoni një nisje standarte.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-02-17
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:47
45.
Continuing will remount your / filesystem in read/write mode and mount any other filesystem defined in /etc/fstab.
Do you wish to continue?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Vazhdimi do ta rimontojë / sistemin tuaj të skedarëve në mënyrë lexim/shkrimi dhe do të montojë çdo sistem tjetër skedarësh të përkufizuar në /etc/fstab.
Dshironi të vazhdoni?
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-02-17
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:67
46.
The option you selected requires your filesystem to be in read-only mode. Unfortunately another option you selected earlier, made you exit this mode.
The easiest way of getting back in read-only mode is to reboot your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Opsioni që ju përzgjodhët kërkon që sistemi juaj i skedarëve të jetë në mënyrën vetëm të lexueshme. Për fat të keq, një opsion tjetër që ju përzgjodhët më parë, ju bëri të dilni nga kjo mënyrë.
Mënyra më e lehtë për tu rikthyer në mënyrën vetëm të lexueshme është të rindizni sistemin tuaj.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-02-17
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:95
4146 of 46 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.