Translations by Bolovan Andrei Daniel

Bolovan Andrei Daniel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 316 results
~
List of server URLs for free/busy publishing.
2014-10-08
Listă URL-urilor de servere pentru anunțul disponibil/ocupat.
~
The UID of the selected (or "primary") calendar in the sidebar of the "Calendar" view.
2014-10-08
UID-ul calendarului selectat (sau „primary”) în bara laterală a vizualizării „Calendar”.
~
Maximum number of recently used timezones to remember.
2014-10-08
Numărul maxim de fusuri orare folosite recent de reținut.
~
Programs that are allowed to be run by reminders.
2014-10-08
Programe care pot fi rulate de către mementouri.
~
Units for a birthday or anniversary reminder, "minutes", "hours" or "days".
2014-10-08
Unități pentru mementoul unei zile de naștere sau aniversare , „minutes”, „hours” sau „days”.
~
The UID of the selected (or "primary") memo list in the sidebar of the "Memos" view.
2014-10-08
UID-ul notiței selectate (sau „primary”) în bara laterală a vizualizării „Memouri”.
~
The UID of the selected (or "primary") task list in the sidebar of the "Tasks" view.
2014-10-08
UID-ul sarcinii selectate (sau „primary”) în bara laterală a vizualizării „Sarcini”.
~
Describes whether message headers in paned view should be collapsed or expanded by default. "0" = expanded "1" = collapsed
2014-10-08
Descrieți dacă antetele mesajelor în vederea laterală ar trebui restrânse sau extinse in mod implicit. „0” = extinse, „1” = restrânse
~
Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one used in a 'timezone' key.
2014-10-08
Arată fusul orar secundar în Vizualizare zilei, dacă acesta este definit. Valoarea este asemănătoare cu cea folosită în cheia „timezone”.
~
The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an untranslated Olsen timezone database location like "America/New York".
2014-10-08
Fusul orar implicit folosit pentru dată și oră în calendar, ca o bază de date de timp netradusă Olsen, de tip „America/New York”.
~
Whether to set a default reminder for appointments.
2014-10-08
Dacă să se definească un memento implicit pentru programări.
~
User e_mail:
2014-10-08
Utilizator e_mail:
~
Number of units for determining a default reminder.
2014-10-08
Numărul de unități pentru determinarea unui memento implicit.
~
Color to draw the Marcus Bains line in the Day View.
2014-10-08
Culoare pentru desenarea liniei Marcus Bains în Vizualizarea zilei.
~
Number of units for determining a birthday or anniversary reminder.
2014-10-08
Numărul de unități pentru a stabili o zi de naștere sau un memento pentru o aniversare.
~
Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and Sunday in the space of one weekday.
2014-10-08
Dacă să comprime weekend-urile în Vizualizarea lunii, punând duminica și sâmbăta în spațiul unei singure zile.
~
Whether or not to use the notification tray for display reminders.
2014-10-08
Dacă să folosească zona de notificare pentru a afișa mementourile.
~
Whether to show maps in preview pane.
2014-10-08
Dacă să se afișeze hărți în panoul de examinare.
~
Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator calendar and task list in the month view, in pixels.
2014-10-08
Poziția panoului orizontal, între calendar și lista de sarcini și când este selectată Vizualizarea lunii, în pixeli.
~
Sh_ow reminder notifications
2014-10-08
Ar_ată notificări pentru mementouri
~
Use _secure connection
2014-10-08
Folosiți conectare _securizată:
~
Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the task list when not in the month view, in pixels.
2014-10-08
Poziția panoului orizontal, între calendar și lista de sarcini și când nu este selectată Vizualizarea lunii, în pixeli.
~
Units for a default reminder, "minutes", "hours" or "days".
2014-10-08
Unități pentru mementoul implicit, „minutes” ,„hours” sau „days”
~
Whether to display the end time of events in the week and month views.
2014-10-08
Dacă să afișeze termenul de final al evenimentelor la Vizualizarea săptămânii și lunii.
~
Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries.
2014-10-08
Dacă să se definească un memento implicit pentru zile de naștere și aniversări
~
Position of the vertical pane, between the view and the date navigator calendar and task list when not in the month view, in pixels.
2014-10-08
Poziția panoului vertical, între calendar și lista de sarcini când nu este selectată Vizualizarea lunii, în pixeli.
~
Position of the vertical pane, between the view and the date navigator calendar and task list in the month view, in pixels.
2014-10-08
Poziția panoului vertical, între calendar și lista de sarcini în Vizualizarea lunii, în pixeli.
~
Selected Calendars for Reminders
2014-10-08
Calendarele selectate pentru mementouri
~
Background color of tasks that are due today, in "#rrggbb" format.
2014-10-08
Culoare de fundal pentru sarcinile scadente astăzi, în format „#rrggbb”.
~
You have selected %d mails to be converted to events. Do you really want to add them all?
2014-10-08
Ați selectat %d emailuri să fie convertite în evenimente. Doriți să le adăugați pe toate?
~
You have selected %d mails to be converted to tasks. Do you really want to add them all?
2014-10-08
Ați selectat %d emailuri să fie convertite în sarcini. Doriți să le adăugați pe toate?
~
You have selected %d mails to be converted to memos. Do you really want to add them all?
2014-10-08
Ați selectat %d emailuri să fie convertite în memouri. Doriți să le adăugați pe toate?
~
The UID of the selected (or "primary") address book in the sidebar of the "Contacts" view.
2014-10-08
UID-ul agendei selectate (sau „primary”) în bara laterală a vizualizării „Contacte”.
~
Calendars to run reminders for
2014-10-08
Calendarele pentru care se vor rula memoratori
~
Updating Search Folders for '%s' : %s
2014-10-08
Actualizare dosare de căutare pentru „%s” : %s
~
Time the last reminder ran, in time_t.
2014-10-08
Data la care a rulat ultima oară mementoul, în time_t.
4.
Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on.
2014-10-08
Verificați dacă parola dumneavoastră este scrisă corect și dacă utilizați o metodă de autentificare suportată. Nu uitați că pentru multe parole contează dacă sunt scrise cu majuscule, verificați dacă nu cumva tasta Caps Lock este activă.
38.
Skip duplicates
2014-10-08
Sari peste duplicate
41.
A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?
2014-10-08
Contactul cu numele „{0}” este deja în lista de contacte. Doriți să-l adăugați oricum?
142.
_Hide addresses when sending mail to this list
2014-10-08
_Ascunde adresele când se trimit email-uri către această listă
153.
The name or email of this contact already exists in this folder. Would you like to save the changes anyway?
2014-10-08
Numele sau adresa de email a acestui contact există deja în acest dosar. Doriți să salvați modificările oricum?
303.
Failed to open client '%s': %s
2014-10-08
Eroare la deschiderea clientului „%s” (%s)
321.
You have %d reminder
You have %d reminders
2014-10-08
Aveți %d memento
Aveți %d mementouri
Aveți %d de mementouri
323.
Evolution does not support calendar reminders with email notifications yet, but this reminder was configured to send an email. Evolution will display a normal reminder dialog box instead.
2014-10-08
Evolution nu suportă încă trimiterea de mementouri de calendar prin intermediul emailurilor, dar acest memento a fost configurat să trimită un email. Evolution va afișa o fereastră de dialog obișnuită pentru memento.
324.
An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is configured to run the following program: %s Are you sure you want to run this program?
2014-10-08
Un memento al calendarului Evolution este pe cale de a se declanșa. Acest memento este configurat să ruleze următorul program: %s Sigur doriți să rulați acest program?
412.
'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list.
2014-10-08
„{0}” nu suportă sarcinile atribuite, selectați o listă de sarcini diferită.
420.
Day View
2014-10-08
Vizualizare zi
421.
Work Week View
2014-10-08
Vizualizare săptămână de lucru
422.
Week View
2014-10-08
Vizualizare săptamână
423.
Month View
2014-10-08
Vizualizare lună