Translations by cubells

cubells has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 590 results
~
The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the mail address and %d is replaced by the domain.
2012-10-09
La plantilla d'URL per utilitzar per defecte de dades de lliure/ocupat, %u es reemplaça amb la part d'usuari de l'adreça electrònica i %d es reemplaça amb el domini.
14.
Delete remote address book "{0}"?
2012-10-09
Voleu suprimir la llibreta d'adreces remota «{0}»?
15.
This will permanently remove the address book "{0}" from the server. Are you sure you want to proceed?
2012-10-09
Suprimireu permanentment la llibreta d'adreces «{0}» al servidor. Segur que voleu continuar?
16.
_Delete From Server
2012-10-09
_Suprimeix del servidor
104.
Twitter
2012-10-09
Twitter
113.
'%s' cannot be a future date
2012-10-09
«%s» no pot ser una data en el futur
143.
Add an email to the List
2012-10-09
Afegeix una adreça electrònica
144.
Remove an email address from the List
2012-10-09
Suprimeix una adreça electrònica de la llista
145.
Insert email addresses from Address Book
2012-10-09
Insereix adreces electròniques de la llibreta d'adreces
278.
Outlook Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)
2012-10-09
Contactes de l'Outlook en format CSV o Tab (.csv, .tab)
279.
Outlook Contacts CSV and Tab Importer
2012-10-09
Importador de contactes de l'Outlook en format CSV i Tab
280.
Mozilla Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)
2012-10-09
Contactes de Mozilla en format CSV o Tab (.csv, .tab)
281.
Mozilla Contacts CSV and Tab Importer
2012-10-09
Importador de contactes de Mozilla en format CSV i Tab
282.
Evolution Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)
2012-10-09
Contactes de l'Evolution CSV o Tab (.csv, .tab)
283.
Evolution Contacts CSV and Tab Importer
2012-10-09
Importador de contactes de l'Evolution en format CSV i Tab
394.
Delete remote calendar "{0}"?
2012-10-09
Voleu suprimir el calendari remot «{0}»?
395.
This will permanently remove the calendar "{0}" from the server. Are you sure you want to proceed?
2012-10-09
Suprimireu permanentment el calendari «{0}» al servidor. Segur que voleu continuar?
396.
Delete remote task list "{0}"?
2012-10-09
Voleu suprimir la llista de tasques remota «{0}»?
397.
This will permanently remove the task list "{0}" from the server. Are you sure you want to proceed?
2012-10-09
Suprimireu permanentment la llista de tasques «{0}» al servidor. Segur que voleu continuar?
398.
Delete remote memo list "{0}"?
2012-10-09
Voleu suprimir la llista d'anotacions remota «{0}»?
399.
This will permanently remove the memo list "{0}" from the server. Are you sure you want to proceed?
2012-10-09
Suprimireu permanentment la llista d'anotacions «{0}» al servidor. Segur que voleu continuar?
411.
Cannot save task
2012-10-09
No es pot desar la tasca
412.
'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list.
2012-10-09
«{0}» no permet l'assignació de tasques. Hauríeu de seleccionar una altra llista de tasques.
418.
Could not perform this operation.
2012-10-09
No s'ha pogut realitzar l'operació.
419.
You must be working online to complete this operation.
2012-10-09
No podeu treballar fora de línia per poder finalitzar aquesta operació.
443.
Occurs
2012-10-09
Ocorre
444.
Less Than
2012-10-09
Menor que
445.
Exactly
2012-10-09
Exactament
446.
More Than
2012-10-09
Major que
505.
Save and Close
2012-10-09
Desa i tanca
506.
Save current changes and close editor
2012-10-09
Desa els canvis actuals i tanca l'editor
693.
In Progress
2012-10-09
En curs
712.
Task cannot be edited, because the selected task list does not support assigned tasks
2012-10-09
No es pot editar la tasca perquè la llista de tasques seleccionada no permet l'assignació de tasques
763.
End Date:
2012-10-09
Data de finalització:
948.
In progress
2012-10-09
En curs
1154.
America/Winnipeg
2012-10-09
Amèrica/Winnipeg
1229.
Asia/Shanghai
2012-10-09
Àsia/Xangai
1248.
Atlantic/Cape_Verde
2012-10-09
Atlàntic/Cap_Verd
1266.
Europe/Amsterdam
2012-10-09
Europa/Amsterdam
1388.
Show a collection of pictures that you can drag to your message
2012-10-09
Mostra una col·lecció d'imatges que podreu arrossegar i deixar anar en un missatge
1423.
You cannot attach the file "{0}" to this message.
2012-10-09
No es pot adjuntar el fitxer «{0}» a aquest missatge.
1426.
Because "{1}".
2012-10-09
Degut a «{1}».
1431.
Could not save to autosave file "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut desar el fitxer de còpia automàtica «{0}».
1432.
Error saving to autosave because "{1}".
2012-10-09
S'ha produït un error en desar automàticament degut a «{1}».
1440.
Because "{0}", you may need to select different mail options.
2012-10-09
Degut a «{0}» pot ser que hàgiu de seleccionar diferents opcions de correu.
1441.
Could not read signature file "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut llegir el fitxer de signatura «{0}».
1445.
The reported error was "{0}". The message has not been sent.
2012-10-09
L'error fou «{0}». El missatge no s'ha enviat.
1447.
The reported error was "{0}". The message has most likely not been saved.
2012-10-09
L'error fou «{0}». El missatge probablement no s'ha desat.
1449.
The reported error was "{0}".
2012-10-09
L'error fou «{0}».
1466.
Enable address formatting
2012-10-09
Habilita el formatat d'adreces