Browsing Vietnamese translation

14 of 1729 results
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
Chẳng hạn, câu hỏi này có mức độ ưu tiên bình thường, vì thế nếu ưu tiên của bạn đặt là « cao » hoặc « cực quan trọng », bạn sẽ không thấy câu hỏi này.
Translated by cc.haph on 2011-04-02
Reviewed by Nguyễn Hải Nam on 2013-04-26
In upstream:
Chẳng hạn, câu hỏi này có ưu tiên vừa, vì thế nếu ưu tiên của bạn đã « cao » hoặc « tới hạn », bạn sẽ không xem câu hỏi này.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.