Browsing Vietnamese translation

12 of 1729 results
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Các gói cài đặt mà sử dụng debconf sẽ sắp xếp câu hỏi cho bạn theo thứ tự ưu tiên. Chỉ những câu hỏi có mức độ ưu tiên vừa đủ hoặc cao hơn sẽ được hiển thị cho bạn xem; mọi câu hỏi kém quan trọng hơn đều bị bỏ qua.
Translated by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
Reviewed by Nguyễn Hải Nam on 2013-04-26
In upstream:
Gói cấu hình bằng debconf có ưu tiên hóa các câu hỏi cho bạn. Chỉ những câu hỏi có ưu tiên nào đó hoặc cao hơn sẽ thật được hiển thị cho bạn xem; mọi câu hỏi ít quan trọng hơn bị nhảy qua.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.