Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
413 of 1729 results
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
Một bước cài đặt không thành công. Bạn có thể thử chạy lại mục bị lỗi từ trình đơn, hoặc bỏ qua nó và chọn một tùy chọn khác. Bước cài đặt bị lỗi là : ${ITEM}
Translated and reviewed by ngoc-hoang on 2008-03-16
In upstream:
Một bước cài đặt không thành công. Bạn có thể thử chạy lại mục bị lỗi từ trình đơn, hoặc bỏ qua nó và chọn một điều khác. Bước cài đặt bị lỗi là : ${ITEM}
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../main-menu.templates:3001
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
Hãy chọn một bước cài đặt:
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
Bước cài đặt này phụ thuộc vào một hoặc nhiều bước khác chưa được thực hiện.
Translated by Clytie Siddall on 2007-03-11
Reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-07-22
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
rất quan trọng
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
In upstream:
tới hạn
Suggested by Clytie Siddall on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
cao
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
vừa
Translated by Clytie Siddall on 2006-09-07
Reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-07-22
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
thấp
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Bỏ qua các câu hỏi có ưu tiên dưới mức:
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
In upstream:
Bỏ qua các câu hỏi có ưu tiên dưới:
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Các gói cài đặt mà sử dụng debconf sẽ sắp xếp câu hỏi cho bạn theo thứ tự ưu tiên. Chỉ những câu hỏi có mức độ ưu tiên vừa đủ hoặc cao hơn sẽ được hiển thị cho bạn xem; mọi câu hỏi kém quan trọng hơn đều bị bỏ qua.
Translated by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
Reviewed by Nguyễn Hải Nam on 2013-04-26
In upstream:
Gói cấu hình bằng debconf có ưu tiên hóa các câu hỏi cho bạn. Chỉ những câu hỏi có ưu tiên nào đó hoặc cao hơn sẽ thật được hiển thị cho bạn xem; mọi câu hỏi ít quan trọng hơn bị nhảy qua.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Bạn có thể chọn ưu tiên thấp nhất cho câu hỏi bạn muốn xem :
rất quan trọng[tab][tab]mục có thể làm hỏng hệ thống nếu người sử dụng
[tab][tab][tab][tab]không can thiệp.
cao[tab][tab]mục không có giá trị mặc định hợp lý.
vừa[tab][tab]mục thông thường có giá trị mặc định hợp lý.
thấp[tab][tab]mục không đáng kể có giá trị mặc định hoạt động tốt
[tab][tab][tab][tab]được trong hầu hết trường hợp.
Translated by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
Reviewed by Trần Đức Nam on 2013-10-10
In upstream:
Bạn có thể chọn ưu tiên thấp nhất cho câu hỏi bạn muốn xem :
tới hạn[tab][tab]mục rất có thể ngắt hệ thống nếu người sử dụng
[tab][tab][tab][tab]không sửa.
cao[tab][tab]mục không có giá trị mặc định hợp lý.
vừa[tab][tab]mục chuẩn có giá trị mặc định hợp lý.
thấp[tab][tab]mục không đáng kể có giá trị mặc định hoạt động
[tab][tab][tab][tab]được trong hầu hết trường hợp.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
413 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Clytie Siddall, EsatYuce, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Lê Kiến Trúc, Nguyen Vu Hung, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Việt Ninh, RadioActiveRice, The Classic Man, Thien Pham, Tran Anh Tuan, Trần Hoài Nam, Trần Đức Nam, Viet Le, Vu Do Quynh, bautroibaola, buixuanduong1983, cc.haph, dani, ngoc-hoang, zeratulbk.