Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
141146 of 146 results
1301.
Detecting hardware to find hard drives
Type: text
Description
:sl3:
Đang dò tìm phần cứng để tìm ổ đĩa cứng...
Translated by bautroibaola on 2009-01-21
Reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2010-05-16
In upstream:
Đang phát hiện phần cứng để tìm đĩa cứng
Suggested by Clytie Siddall on 2008-02-20
Located in ../iso-scan.templates:4001
1303.
Mounting ${DRIVE}...
Type: text
Description
:sl3:
Đang ánh xạ ${DRIVE}...
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2010-05-16
In upstream:
Đang lắp ${DRIVE}...
Suggested by Clytie Siddall on 2008-02-20
Located in ../iso-scan.templates:6001
1349.
Warning: this check depends on your hardware and may take some time.
Type: boolean
Description
:sl3:
Chú ý: việc kiểm tra này phụ thuộc vào phần cứng của bạn và có thể mất một khoảng thời gian để hoàn thành.
Translated by bautroibaola on 2009-01-21
Reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2010-05-16
In upstream:
Cảnh báo : việc kiểm tra này phụ thuộc vào phần cứng và có thể kéo dài một lát.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-02-20
Located in ../cdrom-checker.templates:1001
1364.
Please make sure you have inserted the Ubuntu boot CD-ROM to continue with the installation.
Type: note
Description
:sl3:
Hãy chắc rằng bạn đã đưa đĩa CD khởi động Ubuntu vào khay để tiếp tục việc cài đặt.
Translated by bautroibaola on 2009-01-21
Reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2010-05-16
In upstream:
Hãy kiểm tra xem bạn đã nạp đĩa CD-ROM khởi động Ubuntu để tiếp tục lại cài đặt.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-02-20
Located in ../cdrom-checker.templates:9001
1701.
File systems will be created and partitions mounted.
Type: boolean
Description
:sl5:
Các hệ thống tập tin sẽ được tạo và các phân vùng sẽ được gắn kết.
Translated by bautroibaola on 2009-01-20
Reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2010-05-16
In upstream:
Hệ thống tập sẽ được tạo và phân vùng sẽ được lắp.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-02-20
Located in ../partconf.templates:14001
1722.
If you do not go back to the partitioning menu and correct these errors, the partition will not be used at all.
Type: boolean
Description
:sl4:
Nếu bạn không trở về trình đơn phân vùng để sửa chữa các lỗi này, phân vùng này sẽ hoàn toàn không được sử dụng.
Translated and reviewed by Trần Đức Nam on 2013-10-10
In upstream:
Nếu bạn không trở về trình đơn phân vùng để sửa chữa các lỗi này, phân vùng này sẽ không được dùng cả.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-11
Located in ../partman-uboot.templates:2001
141146 of 146 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Clytie Siddall, EsatYuce, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Lê Kiến Trúc, Nguyen Vu Hung, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Việt Ninh, RadioActiveRice, The Classic Man, Thien Pham, Tran Anh Tuan, Trần Hoài Nam, Trần Đức Nam, Viet Le, Vu Do Quynh, bautroibaola, buixuanduong1983, cc.haph, dani, ngoc-hoang, zeratulbk.