Translations by helix84

helix84 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 237 results
1.
a number between 0 and 1
2008-09-02
číslo medzi 0 a 1
8.
a positive integer
2008-09-02
kladné celé číslo
9.
# default:
2008-09-02
# predvolené:
10.
####################################################################### # # Filter: %s # %s # # configured as follows:
2008-09-02
####################################################################### # # Filter: %s # %s # # nakonfigurovaný nasledovne:
11.
ASPELL_CONF env var
2008-09-02
premenná prostredia ASPELL_CONF
12.
main configuration file
2008-09-02
hlavný konfiguračný súbor
13.
location of main configuration file
2008-09-02
umiestnenie hlavného konfiguračného súboru
14.
location of language data files
2008-09-02
umiestnenie jazykových dátových súborov
15.
create dictionary aliases
2008-09-02
vytvoriť slovníkové aliasy
19.
path(s) aspell looks for filters
2008-09-02
cesta/cesty, kde aspell hľadá filtre
20.
filter mode
2008-09-02
režim filtra
21.
extra dictionaries to use
2008-09-02
extra slovníky, ktoré sa majú použiť
22.
location for personal files
2008-09-02
umiestnenie používateľských súborov
23.
ignore words <= n chars
2008-09-02
ignorovať slová <= n znakov
24.
ignore accents when checking words -- CURRENTLY IGNORED
2008-09-02
ignorovať diakritiku pri kontrole slov -- MOMENTÁLNE IGNOROVANÉ
25.
ignore case when checking words
2008-09-02
ignorovať veľkosť písmen pri kontrole slov
26.
ignore commands to store replacement pairs
2008-09-02
ignorovať príkazy ukladania náhradných dvojíc
27.
extra information for the word list
2008-09-02
extra informácie pre zoznam slov
28.
keyboard definition to use for typo analysis
2008-09-02
defícia klávesnice pre použitie pri typoanalýze
30.
deprecated, use lang instead
2008-09-02
nepoužívať, použite namiesto toho lang
31.
location of local language data files
2008-09-02
umiestnenie dátových súborov lokálneho jazyka
32.
base name of the main dictionary to use
2008-09-02
základ názvu pre hlavný slovník
35.
enable Unicode normalization
2008-09-02
zapnúť normalizáciu Unicode
36.
Unicode normalization required for current lang
2008-09-02
aktuálny jazyk vyžaduje normalizáciu Unicode
37.
Unicode normalization form: none, nfd, nfc, comp
2008-09-02
tvar normalizácie Unicode: none, nfd, nfc, comp
38.
avoid lossy conversions when normalization
2008-09-02
vyhnite sa stratovej konverzii pri normalizácii
39.
personal configuration file
2008-09-02
používateľský konfiguračný súbor
40.
personal dictionary file name
2008-09-02
názov súboru používateľského slovníka
41.
prefix directory
2008-09-02
adresár predpon
42.
replacements list file name
2008-09-02
názov súboru s náhradami
44.
maximum number that can be strung together
2008-09-02
maximálny počet, ktoý je možné zreťaziť
46.
save replacement pairs on save all
2008-09-02
uložiť náhradné páry pri uložení všetkého
47.
set the prefix based on executable location
2008-09-02
nastaviť predponu na základe umiestnenia spustiteľného súboru
50.
suggestion mode
2008-09-02
režim návrhov
51.
edit distance to use, override sug-mode default
2008-09-02
upraviť používanú vzdialenosť, nahradí predvolený
52.
use typo analysis, override sug-mode default
2008-09-02
používať typoanalýzu, nahradí predvolený sug-mode
53.
use replacement tables, override sug-mode default
2008-09-02
používať tabuľky náhrad, nahradí predvolený
54.
characters to insert when a word is split
2008-09-02
znak, ktorý sa má vložiť pri rozdelení slova
55.
use personal, replacement & session dictionaries
2008-09-02
používať slovníky používateľské, náhrad a relácie
56.
search path for word list information files
2008-09-02
prehľadávacia cesta pre informačné súbory zoznamov slov
57.
enable warnings
2008-09-02
zapnúť upozornenia
58.
indicator for affix flags in word lists -- CURRENTLY IGNORED
2008-09-02
indikátor prepínačov prípon v zoznamoch slov -- MOMENTÁLNE IGNOROVANÉ
59.
use affix compression when creating dictionaries
2008-09-02
používať kompresiu prípon pri tvorbe slovníkov
60.
remove invalid affix flags
2008-09-02
odstrániť neplatné prepínače prípon
61.
attempts to clean words so that they are valid
2008-09-02
pokusov vyčistiť slová, aby boli platné
62.
compute soundslike on demand rather than storing
2008-09-02
vypočítať homonymá na požiadanie namiesto ich ukladania
63.
partially expand affixes for better suggestions
2008-09-02
čiastočne expandovať prípony pre zlepšenie návrhov
64.
skip invalid words
2008-09-02
preskočiť neplatné slová
65.
check if affix flags are valid
2008-09-02
skontrolovať, či sú prepínače prípon platné
66.
check if words are valid
2008-09-02
skontrolovať, či sú slová platné