Translations by Shubham Joshi

Shubham Joshi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
34.
The following NEW package will be installed (%(count)s):
The following NEW packages will be installed (%(count)s):
2016-09-02
निम्न नयाँ प्याकेज स्थापना हुनेछ (%(count)s):
निम्न नयाँ प्याकेजहरु स्थापना हुनेछन् (%(count)s):
35.
The following package will be upgraded (%(count)s):
The following packages will be upgraded (%(count)s):
2016-09-02
निम्न प्याकेज अपग्रेड हुनेछ (%(count)s):
निम्न प्याकेजहरु अपग्रेड हुनेछन् (%(count)s):
36.
The following package will be REMOVED (%(count)s):
The following packages will be REMOVED (%(count)s):
2016-09-02
निम्न प्याकेज हटाइनेछ (%(count)s):
निम्न प्याकेजहरु हटाइनेछन् (%(count)s):
37.
The following package will be DOWNGRADED (%(count)s):
The following packages will be DOWNGRADED (%(count)s):
2016-09-02
निम्न प्याकेज डाउनग्रेड गरिनेछ (%(count)s):
निम्न प्याकेजहरु डाउनग्रेड गरिनेछन् (%(count)s):
38.
The following package will be reinstalled (%(count)s):
The following packages will be reinstalled (%(count)s):
2016-09-02
निम्न प्याकेज पुन: स्थापना गरिनेछ (%(count)s):
निम्न प्याकेजहरु पुन: स्थापना गरिनेछन् (%(count)s):
39.
The following package has been kept back (%(count)s):
The following packages have been kept back (%(count)s):
2016-09-02
निम्न प्याकेज फिर्ता राखिएको छ (%(count)s):
निम्न प्याकेजहरु फिर्ता राखिएका छन् (%(count)s):
40.
Need to get %sB of archives.
2016-09-02
अभिलेख को %sB प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
41.
After this operation, %sB of additional disk space will be used.
2016-09-02
यो कार्य पछि, अतिरिक्त डिस्क स्पेस %sB प्रयोग गरिनेछ।
42.
After this operation, %sB of additional disk space will be freed.
2016-09-02
यो कार्य पछि, अतिरिक्त डिस्क स्पेस %sB मुक्त हुनेछन्।
43.
Do you want to continue [Y/n]?
2016-09-02
तपाईँ जारी राख्न चाहनुहुन्छ [Y/n]?
44.
To operate on more than one package put the package names in quotation marks: aptdcon --install "foo bar"
2016-09-02
एक भन्दा बढी प्याकेज मा सञ्चालन गर्न उद्धरण चिह्न मा प्याकेज नाम राख्नु: aptdcon --install "foo bar"
45.
Refresh the cache
2016-09-02
क्यास रिफ्रेस गर्नु
46.
Try to resolve broken dependencies. Potentially dangerous operation since it could try to remove many packages.
2016-09-02
भाँचिएको निर्भरता समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। संभावित खतरनाक सञ्चालन भ​एकोले यो धेरै प्याकेजहरू हटाउन प्रयास गर्न सक्छ।
47.
Try to finish a previous incompleted installation
2016-09-02
अघिल्लो अपूर्ण स्थापना समाप्त गर्न प्रयास गर्नुहोस्
48.
Install the given packages
2016-09-02
दिइएको प्याकेजहरू स्थापन गर्नुहोस्
49.
Reinstall the given packages
2016-09-02
दिइएको प्याकेजहरू पुन: स्थापना गर्नुहोस्
50.
Remove the given packages
2016-09-02
दिइएको प्याकेजहरू हटाउनुहोस्
51.
Remove the given packages including configuration files
2016-09-02
कन्फिगरेसन फाइल लगायत दिइएको प्याकेजहरू हटाउनुहोस्
52.
Downgrade the given packages
2016-09-02
दिइएको प्याकेजहरू डाउनग्रेड गर्नुहोस्
53.
Deprecated: Please use --safe-upgrade
2016-09-02
निषेध गरिएको: कृपया --safe-upgrade प्रयोग गर्नुहोस्
54.
Upgrade the system in a safe way
2016-09-02
सुरक्षित तरिकामा सिस्टम अपग्रेड गर्नुहोस्