Translations by Rabi Poudyal

Rabi Poudyal has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
9.
Install package file
2009-11-04
प्याकेज फाइल प्रतिस्थापन गर्नुहोस्
11.
Update package information
2009-11-04
प्याकेज जानकारी ताजा गर्नुहोस्
21.
Upgrade packages
2009-11-04
प्याकेजहरू स्तरोन्नत गर्नुहोस्
23.
Cancel the task of another user
2009-11-04
अर्को प्रयोगकर्ताको कार्य रद्द गर्नुहोस्
71.
Show internal processing information
2009-11-04
आन्तरिक प्रक्रियारत जानकारी देखाउनुहोस्
75.
Store profile stats in the specified file
2009-11-04
पार्श्वरुप विवरण तोकिएको फाइलमा राख्नुहोस्
77.
Installed file
2009-11-04
प्रतिस्थापित फाइल
78.
Installed packages
2009-11-04
प्रतिस्थापित प्याकेजहरू
79.
Added key from file
2009-11-04
फाइलबाट थपिएको कुञ्जी
80.
Updated cache
2009-11-04
2009-11-04
अध्यावधिक क्यास
82.
Removed trusted key
2009-11-04
हटाइएको विश्वस्त कुञ्जी
83.
Removed packages
2009-11-04
हटाइएका प्याकेजहरू
84.
Updated packages
2009-11-04
अद्यावधिक प्याकेजहरू
85.
Upgraded system
2009-11-04
स्तरोन्नत गरिएको प्रणाली
86.
Applied changes
2009-11-04
लागू गरिएका परिवर्तनहरू
93.
Successful
2009-11-04
सफलतापूर्वक
94.
Canceled
2009-11-04
रद्द गरियो
95.
Failed
2009-11-04
असफल भयो
96.
Installing file
2009-11-04
फाइल प्रतिस्थापित हुँदै
97.
Installing packages
2009-11-04
प्याकेजहरू प्रतिस्थापित हुँदै
98.
Adding key from file
2009-11-04
फाइलबाट कुञ्जी थपिँदै
99.
Updating cache
2009-11-04
क्यास अद्यावधिक गरिँदै
100.
Removing trusted key
2009-11-04
विश्वस्त कुञ्जी हटाइदै
101.
Removing packages
2009-11-04
प्याकेजहरू हटाइदै
102.
Updating packages
2009-11-04
प्याकेजहरू अद्यावधिक गरिदै
103.
Upgrading system
2009-11-04
प्रणाली स्तरोन्नत गरिदै
104.
Applying changes
2009-11-04
परिवर्तनहरू लागू गरिदै
128.
Check your Internet connection.
2009-11-04
तपाईको इन्टरनेट सम्बन्ध जाँच गर्नुहोस्।