Translations by Arjan KC

Arjan KC has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

118 of 18 results
3.
Remove downloaded package files
2016-04-25
डाउनलोड गरिएका प्याकेज फाइलहरू मेटाउनु होस्
6.
To change software settings, you need to authenticate.
2016-04-25
सफ्टवेयर सम्बन्धि परिवर्तन गर्न यहाँले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ
10.
To install this package, you need to authenticate.
2016-04-25
यस प्याकेज इन्स्टल गर्न यहाँले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ
12.
To update the software catalog, you need to authenticate.
2016-04-25
सफ्टवेयर सुची अपडेट गर्न यहाँले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ
13.
Install or remove packages
2016-04-25
प्याकेजहरु हाल्नुस, या हटाउनुहोस
14.
To install or remove software, you need to authenticate.
2016-04-25
सफ्टवेयर हाल्न या हटाउन यहाँले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ
15.
Install software from a high-trust whitelisted repository.
2016-04-25
सफ्टवेयर सुरक्षित र प्रमाणित भण्डारबाट हल्नुहोस
16.
To install software, you need to authenticate.
2016-04-25
सफ्टवेयर स्थापना गर्न , तपाईंले प्रमाणित गर्न आवश्यक छ।
17.
Add a new repository and install packages from it
2016-04-25
नयाँ सफ्टवेयर भण्डार थपेर त्यस बाट सफ्टवेयर हाल्नुहोस
18.
To install software from a new source, you need to authenticate.
2016-04-25
नयाँ श्रोतबाट सफ्टवेयर हाल्न यहाँले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ
19.
Add a new repository of purchased software and install packages from it
2016-04-25
किन्नुभएको सफ्टवेयर भण्डार थपेर त्यस बाट सफ्टवेयर हाल्नुहोस
20.
To install purchased software, you need to authenticate.
2016-04-25
किनेको सफ्टवेयर हाल्न यहाँले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ
22.
To install updated software, you need to authenticate.
2016-04-25
अपडेट गरिएको सफ्टवेयर हाल्न यहाँले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ
24.
To cancel someone else's software changes, you need to authenticate.
2016-04-25
अरु प्रयोगकर्ताहरुले गरेको सफ्टवेयर परिवर्तनहरु रद्ध गर्न यहाँले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ
25.
Set a proxy for software downloads
2016-04-25
सफ्टवेयर डाउनलोडका लागि बैकल्पिक श्रोत चयन गर्नुहोस्
26.
To use a proxy server for downloading software, you need to authenticate.
2016-04-25
सफ्टवेयर डाउनलोडका लागि बैकल्पिक श्रोत चयन गर्न यहाँले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ
27.
ERROR
2016-04-25
त्रुटि
30.
ERROR:
2016-04-25
त्रुटि