Translations by chautari

chautari has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

137 of 37 results
5.
Q:
2019-08-29
प्र:
6.
A:
2019-08-29
उ:
7.
About
2019-08-29
बारेमा
8.
Advanced
2019-08-29
उन्नत
10.
Bug
2019-08-29
त्रुटि
11.
Candidate
2019-08-29
उमेद्वार
15.
Draft
2019-08-29
ड्राफ्ट
16.
Edited By
2019-08-29
सम्पादक
17.
Final
2019-08-29
अन्तिम
20.
Incomplete
2019-08-29
अपूर्
22.
Legal
2019-08-29
कानूनी
23.
License
2019-08-29
इजाजतपत्र
25.
More Information
2019-08-29
थप जानकारी
26.
Next
2019-08-29
पछिल्लो
28.
Other Credits
2019-08-29
अन्य श्रेयहरू
29.
Outdated
2019-08-29
पुरानो
30.
Pause
2019-08-29
Pause
31.
Play
2019-08-29
बजाउनुहोस्
32.
Previous
2019-08-29
अघिल्लो
33.
Ready for review
2019-08-29
पुनरावलोकन गर्न तयार
36.
Sidebar
2019-08-29
छेउपट्टी
37.
Stub
2019-08-29
ठुटो
40.
Translated By
2019-08-29
अनुवादक
41.
View images at normal size
2019-08-29
साधारण साइजमा छवि हेर्नुहोस्
43.
Written By
2019-08-29
लेखक
46.
[<biblioentry.label/>]
2019-08-29
[<biblioentry.label/>]
47.
[<citation.label/>]
2019-08-29
[<citation.label/>]
48.
from <comment.name/> on <comment.date/>
2019-08-29
<comment.name/>ले <comment.date/> मा सम्पादन
49.
from <comment.name/>
2019-08-29
<comment.name/>
50.
Send email to ‘<string/>’.
2019-08-29
‘<string/>’लाई इमेल पठाउनुहोस्.
51.
Read the definition for ‘<glossterm/>’.
2019-08-29
‘<glossterm/>’को परिभाषा पढ्नुहोस्.
52.
See <glosssee/>.
2019-08-29
<glosssee/>हेर्नुहोस्.
53.
See also <glosssee/>.
2019-08-29
<glosssee/> पनि हेर्नुहोस्.
54.
“<node/>”
2019-08-29
“<node/>”
55.
‘<node/>’
2019-08-29
‘<node/>’
56.
See <seeie/>.
2019-08-29
<seeie/>हेर्नुहोस्.
57.
See also <seeie/>.
2019-08-29
<seeie/>पनि हेर्नुहोस्.