Translations by Gangov

Gangov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
~
%.0f kB
2011-08-04
%.0f kB
~
These software updates have been issued since this version of Ubuntu was released. If you don't want to install them now, choose "Update Manager" from the Administration Menu later.
2011-08-03
Тези софтуерни актуализации са издадени, откакто е пусната тази версия на Ubuntu. Ако не искате да ги инсталирате сега, изберете "Мениджър на актуализациите" от Администраторското меню по-късно.
~
<b><big>Upgrading Ubuntu to version 11.10</big></b>
2011-08-03
<b><big>Актуализиране на Убунту до версия 11.10</big></b>
~
The support in Ubuntu 11.04 for your intel graphics hardware is limited and you may encounter problems after the upgrade. Do you want to continue with the upgrade?
2011-08-03
Поддръжката в Убунту 11.04 за вашият Интел графичен хардуер е ограничена и може да се сблъскате с проблеми след актуализацията. Искате ли да продължите с актуализацията?
~
Your graphics hardware may not be fully supported in Ubuntu 11.04.
2011-08-03
Вашият графичен хардуер може да не бъде напълно поддържан в Убунту 11.04.
~
These software updates have been issued since this version of Ubuntu was released. If you don't want to install them now, choose "Update Manager" from Applications later.
2011-08-03
Тези софтуерни актуализации са издадени, откакто е пусната тази версия на Убунту. Ако не искате да ги инсталирате сега, изберете "Мениджър на актуализациите" от Апликации по-късно,
~
After your package information was updated the essential package '%s' can not be found anymore. This indicates a serious error, please report this bug using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2011-08-03
След като вашата пакетна информация беше актуализирана пакетът '%s' не може да бъде намерен вече. Това показва сериозна грешка, моля докладвайте тази грешка използвайки командата 'ubuntu-bug update-manager' в терминал и включете файловете, които се намират в /var/log/dist-upgrade/ в доклада Ви за грешка.
~
Upgrading the repository information resulted in a invalid file. Please report this as a bug using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal.
2011-08-03
Ъпгрейдвайки информацията в хранилището доведе до невалиден файл. Моля докладвайте тази грешка използвайки командата 'ubuntu-bug update-manager' в терминал.
~
Please report this bug using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report. %s
2011-08-03
Моля докладвайте тази грешка използвайки командата 'ubuntu-bug update-manager' във терминал и включете файловете, който се намират в /var/log/dist-upgrade/ в доклада Ви за грешка. %s
~
Preparing the system for the upgrade failed. Please report this using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2011-08-03
Подготвянето на системата за ъпгрейда се провали. Моля докладвайте тази грешка използвайки командата 'ubuntu-bug update-manager' в терминал и включете файловете, които се намират в /var/log/dist-upgrade/ в доклада Ви за грешка.
~
The system was unable to get the prerequisites for the upgrade. The upgrade will abort now and restore the original system state. Please report this as a bug using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2011-08-03
Системата не можа да получи предпоставките за ъпгрейда. Ъпгрейдът ще прекъсне сега и ще възстанови оригиналното системно състояние.
~
0 kB
2011-08-03
0 кБ
~
1 kB
2011-08-03
1 кБ
17.
If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal.
2011-08-03
Ако нищо от това не се приложи, тогава моля докладвайте тази грешка използвайки командата 'ubuntu-bug update-manager' във терминал.
25.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug using 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal.
2011-08-03
Беше невъзможно да се инсталира исканият пакет. Моля докладвайте тази грешка използвайки 'ubuntu-bug update-manager' във терминал.
71.
The upgrade has aborted. Please check your Internet connection or installation media and try again. All files downloaded so far have been kept.
2011-08-16
Актуализацията беше прекъсната. Моля проверете интернет връзката си или медията, от която инсталирате и опитайте отново. Всички свалени файлове са запазени.
117.
*DEPRECATED* this option will be ignored
2011-08-16
*НЕПРЕПОРЪЧИТЕЛНО* тази опция ще бъде игнорирана
192.
This is most likely a bug in the upgrade tool. Please report it as a bug using the command 'ubuntu-bug update-manager'.
2011-08-03
Това е най-вероятно грешка в инструмента за ъпгрейд. Моля докладвайте тази грешка използвайки командата 'ubuntu-bug update-manager'.
204.
This usually is caused by a system where /tmp is mounted noexec. Please remount without noexec and run the upgrade again.
2011-08-03
Това обикновенно е причинено от система, където /tmp е монтиран noexec. Моля ремонтирайте без noexec и стартирайте ъпгрейда отново.
260.
_Deselect All
2011-08-04
_Премахване на избора от всички
261.
Select _All
2011-08-04
Избери_Всичко
268.
It is unknown when the package information was updated last. Please click the 'Check' button to update the information.
2011-08-16
Не е известно кога последно е актуализирана пакетната информация. Моля, натиснете "Провери" бутона, за да актуализирате информацията.
272.
The package information was last updated about %s minutes ago.
2011-08-03
Пакетната информация беше актуализирана преди около %s минути.
273.
The package information was just updated.
2011-08-03
Пакетната информация беше току що актуализирана.
299.
Check for Updates
2011-08-03
Провери за актуализации
300.
Install All Available Updates
2011-08-03
Инсталирай всички възможни актуализации
307.
This update does not come from a source that supports changelogs.
2011-08-03
Тази актуализация не идва от източник, който поддържа промени.
309.
Changes for the versions: Installed version: %s Available version: %s
2011-08-03
Промени за версиите: Инсталирана версия: %s Възможна версия: %s
344.
_Settings...
2011-08-04
_Настройки...