Translations by Ziyau Saeed

Ziyau Saeed has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
1.
Connecting...
2018-12-10
ގުޅުވަނީ..
2.
Restart to Continue
2018-12-10
ކުރިޔައްގެންދަން އަލުން ޖައްސާ
5.
Install
2018-12-10
އަޅާ
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2018-12-10
އަޅާ (OEM ބާވަތް، ހަމައެކަނި އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް)
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2018-12-10
ތިއަޅަނީ ސިސްޓަމް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގަ. މިބެޗްގެ ސިސްޓަމްތަކަށް ދޭނެ ތަފާތުނަމެއް ލިޔޭ. ލިޔާނަން އަޅާނިމޭ ސިސްޓަމްގަ ރައްކާކުރެވޭނެ އަދި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން އެހީތެރިވުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ.
8.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2018-12-10
މަސްނުވީ ސިކުނޑިއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުެގެނެސް ސީދާ ${MEDIUM} އިން ${RELEASE} ގެ އަޖުމަބެލިދާނެ.
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2018-12-10
ނޫނީ ތައްޔާރުނަމަ، ${RELEASE}އެޅިދާނެ މިހާރުގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްތަމާއެކުކީގަ ( ނުވަތަ އޭގެ ބަދަލުގަ) . މިކަމަށް އެހާވަގުތެއް ނަގައިގެންނުވާނެ.
10.
Try ${RELEASE}
2018-12-10
${RELEASE} ގެ އަގުމަބާލާ
11.
Install ${RELEASE}
2018-12-10
${RELEASE} އަޅާ
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2018-12-10
މި<a href="release-notes">ދޫކުރި ލިޔުން</a> ކިޔަންބޭނުންވެދާނެ ނުވަތަ <a href="update">މިއަޅާއެތި އަޕްގްރޭޑް ކުރޭ.r</a>.
13.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2018-12-10
މިކިޔަން ބޭނުންވެދާނެ <a href="release-notes">ދޫކުރި ލިޔުން</a>.