Translations by Colin Watson

Colin Watson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
5.
Install
2009-09-05
އިންސްޓޯލްކުރޭ
18.
Where are you?
2009-09-05
ތިހުރީ ކޮންތަނެއްގައި؟
19.
Keyboard layout
2009-09-05
ކީބޯޑުގެ ލޭއައުޓް
26.
Who are you?
2009-09-05
ތީކާކު؟
54.
Log in automatically
2009-09-05
އަމިއްލައަށް ލޮގިންވޭ
62.
Prepare partitions
2009-09-05
ޕާޓިޝަންތައް ތައްޔާރުކުރޭ
64.
Quit the installation?
2009-09-05
އިންސްޓޯލް ކުރުން ހުއްޓާލަންވީތަ؟
74.
Skip
2009-09-05
ސްކިޕް
75.
Installation Complete
2009-09-05
އިންސްޓޯލް ވެއްޖެ
76.
Continue Testing
2009-09-05
ޓެސްޓް ކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދޭ
87.
Device
2009-09-05
ޑިވައިސް
88.
Type
2009-09-05
ބާވަތް (ޓައިޕް)
89.
Mount point
2009-09-05
މައުންޓް ޕޮއިންޓް
90.
Format?
2009-09-05
ފޯމެޓް(އެއްކޮށްފޮހެލަން)؟
91.
Size
2009-09-05
ބޮޑުމިން (ސައިޒް)
92.
Used
2009-09-05
ބޭނުންކުރެވިފައިވާ
93.
free space
2009-09-05
ހުސް ޖާގަ
94.
unknown
2009-09-05
ނުދަންނަ
95.
Create partition
2009-09-05
ޕާޓިޝަންއެއް އުފައްދާ
97.
Beginning
2009-09-05
ފެށޭ
98.
End
2009-09-05
ނިމޭ
99.
Primary
2009-09-05
ޕްރައިމެރީ
100.
Logical
2009-09-05
ލޮޖިކަލް
101.
Edit partition
2009-09-05
ޕާޓިޝަން އެޑިޓްކުރޭ
102.
Edit a partition
2009-09-05
ޕާޓިޝަންއެއް އެޑިޓްކުރޭ
103.
Boot loader
2009-09-05
ބޫޓް ލޯޑަރ
111.
Installing system
2009-09-05
ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކުރަނީ
113.
Copying files...
2009-09-05
ފައިލްތައް ކޮޕީކުރަނީ...
115.
Installation Failed
2009-09-05
އިންސްޓޯލްއެއް ނުވި
122.
Copying installation logs...
2009-09-05
އިންސްޓޮލޭސަންގެ ލޮގްފައިލުތައް ކޮޕީކުރެވެނީ...
128.
Creating user...
2009-09-05
ޔޫސަރ ހަދަނީ...
130.
Configuring hardware...
2009-09-05
ހާޑްވެއަރ ކޮންފިގަރ ކުރަނީ...
132.
Configuring network...
2009-09-05
ނެޓްވޯކް ކޮންފިގަރ ކުރަނީ...
133.
Configuring boot loader...
2009-09-05
ބޫޓް ލޯޑަރ ކޮންފިގަރ ކުރަނީ...
136.
Installing additional packages...
2009-09-05
އިތުރު ޕެކޭޖެތައް އިންސްޓޯލްކުރަނީ...
141.
Downloading package lists...
2009-09-05
ޕެކޭގް ލިސްޓުތައް ޑައުންލޯޑް ކުރަނީ...
169.
System Configuration
2009-09-05
ސިސްޓަމް ކޮންފިގަރޭޝަން
170.
Welcome
2009-09-05
މަރުހަބާ
171.
Network configuration
2009-09-05
ނެޓްވަރކް ކޮންފިގަރޭޝަން
223.
Region:
2009-09-05
ސަރަހައްދު: