Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 44 results
1.
Congratulations!
type: Content of: <div><h1>
Chúc mừng !
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2010-10-08
Located in slideshows/xubuntu/slides/00_welcome.html:2
2.
You have chosen to install the latest version of Xubuntu, 12.04 LTS.
type: Content of: <div><div><p>
(no translation yet)
Located in slideshows/xubuntu/slides/00_welcome.html:7
3.
This exciting piece of software is brought to you free of any fees, for your use and any others you want to share it with.
type: Content of: <div><div><p>
Phần thú vị này của phần mềm được mang đến hoàn toàn miễn phí, cho bạn và cho bất cứ ai mà bạn chia sẻ.
Translated by dongha on 2011-04-01
Reviewed by nglekhoi on 2011-04-12
Located in slideshows/xubuntu/slides/00_welcome.html:8
4.
Since you are installing this software using the Xubuntu Desktop CD, feel free to examine things as it installs. After the installation, the desktop will look much the same as it does now.
type: Content of: <div><div><p>
Bởi vì bạn đang cài phần mềm này bằng đĩa Xubuntu Desktop CD, hãy tự do tìm hiểu mọi thứ trong khi đang cài đặt. Sau khi cài đặt kết thúc, mặt bàn sẽ có hình dạng gần giống với hiện tại.
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2010-10-08
Located in slideshows/xubuntu/slides/00_welcome.html:9
5.
Your web experience
type: Content of: <div><h1>
Trải nghiêm Web của bạn.
Translated by dongha on 2011-04-01
Reviewed by nglekhoi on 2011-04-12
Located in slideshows/xubuntu/slides/01_web.html:2
6.
<em>Firefox</em> and <em>Thunderbird</em> are everything you need from web applications.
type: Content of: <div><div><p>
<em>Firefox</em> và ,em> Thunderbird</em> là tất cả những gì bạn cần từ những công cụ ứng dụng trên web.
Translated by dongha on 2011-04-01
Reviewed by nglekhoi on 2011-04-12
Located in slideshows/xubuntu/slides/01_web.html:7
7.
They offer you the web the way you like it: high performance, easy customization and advanced security.
type: Content of: <div><div><p>
Chúng làm cho thế giới web giống như bạn muốn: đẹp hơn, dễ dàng tùy chỉnh và bảo mật cao hơn.
Translated by dongha on 2011-04-01
Reviewed by nglekhoi on 2011-04-12
Located in slideshows/xubuntu/slides/01_web.html:8
8.
Where?
type: Content of: <div><div><div><h2>
Ở đâu ?
Translated by dongha on 2011-04-01
Reviewed by nglekhoi on 2011-04-12
Located in slideshows/xubuntu/slides/01_internet.html:9 slideshows/xubuntu/slides/02_messaging.html:10 slideshows/xubuntu/slides/03_gmusicbrowser.html:10 slideshows/xubuntu/slides/04_office.html:10 slideshows/xubuntu/slides/06_explore.html:10
9.
<span>»</span>
type: Content of: <div><div><div><p>
<span>»</span>
Translated by dongha on 2011-04-01
Reviewed by nglekhoi on 2011-04-12
Located in slideshows/xubuntu/slides/01_internet.html:10 slideshows/xubuntu/slides/01_internet.html:11 slideshows/xubuntu/slides/02_messaging.html:11 slideshows/xubuntu/slides/03_gmusicbrowser.html:11 slideshows/xubuntu/slides/04_office.html:11 slideshows/xubuntu/slides/04_office.html:12 slideshows/xubuntu/slides/06_explore.html:11 slideshows/xubuntu/slides/06_explore.html:12
10.
Internet <span>»</span>
type: Content of: <div><div><div><p>
Internet <span>»</span>
Translated by dongha on 2011-04-01
Reviewed by nglekhoi on 2011-04-12
Located in slideshows/xubuntu/slides/01_internet.html:10 slideshows/xubuntu/slides/01_internet.html:11 slideshows/xubuntu/slides/02_messaging.html:11
110 of 44 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Hoàng Phương, Thai Ly Cuong, dongha, nglekhoi.