Translations by Dust Kasiyapfumbi

Dust Kasiyapfumbi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

123 of 23 results
~
Welcome to Ubuntu 11.10
2012-04-06
Tinotambira Ubuntu 11.10
~
Ubuntu is packed with features to make your computer delightful to use. This version consolidates the Unity desktop interface; a brand new way to find and manage your applications. Now with more features and faster. We’d like to show some cool things to look for in your new operating system.
2012-04-06
Iyi Ubuntu manje ino nakidza kushandisa. Ubuntu 11.10 inokonenzvera Unity desktop interface, inova nzira itsva yekurongedza nekushandisa midziyo yepa mucheni wako.
~
Check out <a href="http://askubuntu.com/">Ask Ubuntu</a>, the best place to get an answer about Ubuntu. With most questions already answered, and thousands of people ready to help, you’ll be sorted in no time at all. And if you need an answer on a deadline, Canonical offers <a href="http://www.ubuntu.com/support">commercial support</a> to business users. Browse to <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a> to explore your other options.
2012-04-06
Apa <a href="http://askubuntu.com/">Ask Ubuntu</a> ndipo pane mhinduro kumibvunzo yaungava nayo. Mhinduro dzemibvunzo yakawanda ndipo padziri uye pane vanhu vakawanda vano pindura mibvunzo yako nerufaro. Kana uri muzvina basa uchida mhinduro nekukasika unokwanisa kupiwa neCanonical pano <a href="http://www.ubuntu.com/support">commercial support</a> apa. Dzimwe nzira dzeekuwana mhinduro dziri apa <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a> muDandemutande redu.
~
Ubuntu includes Mozilla Firefox for fast, safe web browsing. You can also choose alternative browsers from the Ubuntu Software Center.
2012-04-06
Ubuntu ino shandisa Mozilla FireFox kupinda muDandemutande nekukasika. Uno kwanisawo kupinda muDandemutande nedzimwe nzira dzauno wana mudura remaprograms riri paUbuntu Software Centre
2.
At the heart of Ubuntu’s philosophy is a belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options like your preferred color scheme, text size, and language, Ubuntu is for anyone. Whoever you are, and wherever you are.
2012-04-06
Ubuntu ndeye munhu wese, zvisineyi nekuti ndiwe ani uye uri kupi. Uyu ndiwo mudzi wezvatinotenda nekushuwira. Ubuntu inopa unyanzvi kumunhu wese nokuti unogona kushandura ruvara rwezvauri kuita, kana ukuru hwezvinyorwa kuti uone zvakanaka uye mutauro waunoda kushandisa.
4.
Appearance
2012-04-06
Chimiro
6.
Language support
2012-04-06
Mabatirwo endimi dzekushandisa
7.
Browse the web
2012-04-06
Pinda muDandemutande
2012-04-06
Tsvaga paDandemutande
10.
Firefox web browser
2012-04-06
FireFox
14.
Any questions?
2012-04-06
Kana uine mimbunzo
18.
Your own personal cloud
2012-04-06
Dura rako remuchadenga
19.
An <a href="https://one.ubuntu.com/services/">Ubuntu One Free</a> account gives you 5GB of cloud storage, so you can store and sync your files and photos across devices and access them wherever you are in the world. Easily share them with friends, family and colleagues. Take a photo on your mobile phone and immediately see it on your desktop, or add <a href="https://one.ubuntu.com/services/music/">Music Streaming</a> for mobile to enjoy your music on the move.
2012-04-06
Account ye <a href="https://one.ubuntu.com/services/">Ubuntu One Free</a> inokupa zvuru zvishanu (5GB) dzedura rekuchengetera zvinyorwa kana mifananidzo muchamwepo. Dura iri harasi pamucheni wako zvichireva kuti uno kwanisa kuri shandisa nemicheni yakasiyana uye hama ne shamwari vanogonawo kuisa ruoko mudura rako vachiona zvirimo. Uno kawnisa kutora mifananidzo neNharembozha yako uchibva waona mifananidzo iyoyo pamucheni wako kana kunzwa mhanzi dzako <a href="https://one.ubuntu.com/services/music/">Music Streaming</a> paunodira.
20.
Take your music with you
2012-04-06
Mhanzi dzako paunodira
29.
Have fun with your photos
2012-04-06
Ita zvaunoda nemifananidzo yako
34.
Stay connected
2012-04-06
Gara pedyo nevamwe
35.
The Ubuntu Message Indicator gives you an eagle-eye view of incoming messages from all applications and social networks. See at a glance when there’s something new to read, regardless how it arrived.
2012-04-06
Ubuntu Message Indicator inharire yematsamba ose anobva kuhama neshamwari dziri kwaka siyanasiyana. Matsamba ose zvisineyi kuti abva nekupi unoaona nekukasika.
36.
Supported services
2012-04-06
Kunobva matsamba aunga one
37.
Twitter
2012-04-06
Twitter (kedu Dimba)
38.
Facebook
2012-04-06
Bhuku remaface
39.
Identi.ca
2012-04-06
Identi.ca
40.
Find even more software
2012-04-06
Panedzimwezve nyundo dzeunyanzvi
41.
The Ubuntu Software Center has thousands of new applications ready for your computer. Just type what you want or explore the categories like games, science, and education. It is easy to download new stuff and write reviews to share your experiences.
2012-04-06
Dura reUbuntu Software Centre rine zvuru nezvuru zveunyanzvi hwaunga shandise pamucheni wako. Chako kunyora zvauru kutsvaga kana kupinda mumatura ezve mitambo, zvidzidzo kana unyanzvi hwe science. Inyore chaizvo kunokora zvaunoda kana kunyora mafungiro ako uchizivisawo vamwe maonero ako.