Translations by eng101

eng101 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
~
Ubuntu comes with the amazing Banshee music player. With advanced playback options and the Ubuntu One music store built in, it’s simple to queue up the perfect songs. And it works great with CDs and portable music players, so you can enjoy all your music wherever you go.
2012-02-20
Убунтът дойда с удивителен Баншии музикален плейър. С напреднал възпроизвежданети опции, и Ubuntu One музиката магазин се инсталира, е лесно да онагледя перфектените песени. Също е изпълним с Компакт Диски и портативен музикалените плейъри, така че можете да се наслаждавате на вашата музика където идете.
~
Check out <a href="http://askubuntu.com/">Ask Ubuntu</a>, the best place to get an answer about Ubuntu. With most questions already answered, and thousands of people ready to help, you’ll be sorted in no time at all. And if you need an answer on a deadline, Canonical offers <a href="http://www.ubuntu.com/support">commercial support</a> to business users. Browse to <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a> to explore your other options.
2012-02-20
Проверете <a href="http://askubuntu.com/">Ask Ubuntu</a>, най-доброто място да се получи отговори за Убунту. С най-въпроси вече отговорили, и хилядите хора че се готова да ви помога, ти ще се готова бързо. Ако от което се нуждаете отговор на крайният срок, Каноникалът предлага <a href="http://www.ubuntu.com/support">commercial support</a> да бизнес потребителите. Разглеждате <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a> да изследвате своето другите опции.
~
Ubuntu includes Mozilla Firefox for fast, safe web browsing. You can also choose alternative browsers from the Ubuntu Software Center.
2012-02-20
Убунтът включва Мозилла Файрфокс за бързо, безопасно уеб браузъра. Можете да също изберете алтернативните браузъри за Убунту софтуерат център.
2.
At the heart of Ubuntu’s philosophy is a belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options like your preferred color scheme, text size, and language, Ubuntu is for anyone. Whoever you are, and wherever you are.
2012-02-20
Философията Убунту, че е изчислителнът за е всички. С напредналите достъпностите инструменти и опции, като вашата предпочитан цвят схема, текстат размер, и език, Убунтът за е някой. Които сте, и където сте.
4.
Appearance
2012-02-20
Изглед
19.
An <a href="https://one.ubuntu.com/services/">Ubuntu One Free</a> account gives you 5GB of cloud storage, so you can store and sync your files and photos across devices and access them wherever you are in the world. Easily share them with friends, family and colleagues. Take a photo on your mobile phone and immediately see it on your desktop, or add <a href="https://one.ubuntu.com/services/music/">Music Streaming</a> for mobile to enjoy your music on the move.
2012-02-20
<a href="https://one.ubuntu.com/services/">Ubuntu One Free</a> сметка ви дава 5GB на облак съхранение, така че можете да съхранявате и синхронизирате вашите файлове и снимки в различни устройства и достъпа където и да сте по света. Лесно да тях споделяте с приятели, семейство и колеги. Направете снимка на мобилния си телефон и веднага да я видите на ваша работен плот, или добавете <a href="https://one.ubuntu.com/services/music/">Music Streaming</a> за мобилни устройства, за да се наслаждавате на вашата музика.
20.
Take your music with you
2012-02-20
Вземете вашата музика с вас
25.
LibreOffice is a free office suite packed with everything you’ll need to create impressive documents, spreadsheets, and presentations. LibreOffice tries its best to work with other office software, and it uses the OpenDocument standards for far-reaching compatibility.
2012-02-20
Либреофисът е свободен офисат собствена пълен с всички, че нужнадете да правите впечатляващите документи, електронни таблици и презентации. Либреофисът опитва своите най-доброто да работа с другите офисите софтуер, и да се използва стандарти за широкообхватен съвместимост.
29.
Have fun with your photos
2012-02-20
Забавлявайте се снимките си
30.
Shotwell is a handy photo manager that is ready for your gadgets. Connect a camera or a phone to transfer your photos, then it’s easy to share them and keep them safe. If you’re feeling creative, you can try lots of photo apps from the Ubuntu Software Center.
2012-02-20
Шотуеллът е полезен снимкат мениджър, че се готова за вашите джаджи. Свържете камера или селфон да прехвърляте своите снимки, след е лесно да тях прехвърлите, и тях съхраняте. Ако чувствате творчески, можете да опитвате много от снимките приложени за Убунту Софтуер Сентър.
34.
Stay connected
2012-02-20
Останете свързани
35.
The Ubuntu Message Indicator gives you an eagle-eye view of incoming messages from all applications and social networks. See at a glance when there’s something new to read, regardless how it arrived.
2012-02-20
Ubuntu Message Indicator (Убунту Съобщението Индикатор) дава ви голям преглед от входящите съобщени за вси приложени и социален мрежи. Виждате, с един поглед, когати има нещо ново да прочитате, независимо как тя пристигал.