Translations by Fran Diéguez

Fran Diéguez has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
437.
The namespace for a user defined function cannot be empty (try the predefined prefix %1, which exists for cases like this)
2012-04-27
O espazo de nomes para a función definida polo usuario non pode estar baleira (tente o prefixo predefinido %1, o cal existe para casos coma este)
620.
Element %1 cannot contain other elements, as it has fixed content.
2012-04-27
O elemento %1 non pode conter outros elementos, xa que posúe contido fixo.
646.
Content model of complex type %1 contains %2 element, so it cannot be derived by extension from a non-empty type.
2012-04-27
O modo de contido do tipo complexo %1 contén o elemento %2, polo que non se pode derivar por extensión dun tipo non baleiro.
870.
File name case mismatch for "%1"
2012-04-27
Maiúsculas e minúsculas non coincidentes no nome de ficheiro «%1»
1207.
Could not read image data
2012-04-27
Non foi posíbel ler os datos da imaxe
1208.
Sequential device (eg socket) for image read not supported
2012-04-27
Dispositivo secuencial (p.ex. socket) para a lectura de imaxe non compatíbel
1209.
Seek file/device for image read failed
2012-04-27
Produciuse un fallo no posicionamento de ficheiro ou dispositivo para lectura da imaxe
1210.
Image mHeader read failed
2012-04-27
Produciuse un fallo ao ler o valor «mHeader» da imaxe
1211.
Image type not supported
2012-04-27
Tipo de imaxe non compatíbel
1212.
Image depth not valid
2012-04-27
A profundidade da imaxe non é válida
1213.
Could not seek to image read footer
2012-04-27
Non foi posíbel posicionar para a lectura do pe da imaxe
1214.
Could not read footer
2012-04-27
Non foi posíbel ler o pé
1215.
Image type (non-TrueVision 2.0) not supported
2012-04-27
Tipo de imaxe (non TrueVision 2.0) non compatíbel
1216.
Could not reset to read data
2012-04-27
Non foi posíbel reinciar os datos para lectura
1250.
Close the tab
2012-04-27
Pechar a lapela
1251.
Activate the tab
2012-04-27
Activar a lapela
1253.
Copy Color
2012-04-27
Copiar cor
1254.
Inspector Mode
2012-04-27
Modo inspector
1255.
Play/Pause Animations
2012-04-27
Reproducir/pausar animacións
1257.
Select (Marquee)
2012-04-27
Seleccionar (Marquee)
1258.
Zoom
2012-04-27
Ampliación
1259.
Color Picker
2012-04-27
Selector de cor
1260.
Apply Changes to QML Viewer
2012-04-27
Aplicar cambios no visor QML
1261.
Apply Changes to Document
2012-04-27
Aplicar cambios no documento
1262.
Tools
2012-04-27
Ferramentas
1263.
1x
2012-04-27
1x
1264.
0.5x
2012-04-27
0,5x
1265.
0.25x
2012-04-27
0,25x
1266.
0.125x
2012-04-27
0,125x
1267.
0.1x
2012-04-27
0,1x
1268.
Zoom to &100%
2012-04-27
Ampliar ao &100%
1269.
Zoom In
2012-04-27
Achegar
1270.
Zoom Out
2012-04-27
Afastar
1271.
Items
2012-04-27
Elementos
1272.
PlayBook IMF
2012-04-27
IMF de PlayBook
1323.
backend start error.
2012-04-27
erro no inicio de «backend»
1376.
The address is invalid for this operation
2012-04-27
O enderezo non é válido para esta operación
1377.
The specified network session is not opened
2012-04-27
A sesión de rede especificada non está aberta
1383.
Unable to execute multiple statements at a time
2012-04-27
Non é posíbel executar múltiples sentenzas á vez
1400.
Error retrieving column count
2012-04-27
Produciuse un erro ao obter o número de columnas
1401.
Error retrieving column name
2012-04-27
Produciuse un erro ao obter o nome da columna
1402.
Error retrieving column type
2012-04-27
Produciuse un erro ao obter o tipo da columna
1403.
Unable to fetch row
2012-04-27
Non foi posíbel obter a fila
1404.
Unable to execute statement
2012-04-27
Non foi posíbel executar a sentenza
1405.
Statement is not prepared
2012-04-27
A sentenza non está preparada
1406.
Unable to reset statement
2012-04-27
Non foi posíbel reiniciar a sentenza
1407.
Unable to bind parameters
2012-04-27
Non foi posíbel asociar os parámetros
1408.
Parameter count mismatch
2012-04-27
O número de parámetros non coincide
1409.
Invalid option:
2012-04-27
Opción non válida:
1410.
POLICY_DB_DEFAULT must be defined before any other POLICY definitions can be used
2012-04-27
POLICY_DB_DEFAULT debe estar definido antes de que poida user calquera outra definición de POLICY