Translations by Fran Diéguez

Fran Diéguez has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
50.
Could not read image data
2012-04-27
Non foi posíbel ler os datos da imaxe
51.
Sequential device (eg socket) for image read not supported
2012-04-27
Dispositivo secuencial (p.ex. socket) para a lectura de imaxe non compatíbel
52.
Seek file/device for image read failed
2012-04-27
Produciuse un fallo no posicionamento de ficheiro ou dispositivo para lectura da imaxe
53.
Image mHeader read failed
2012-04-27
Produciuse un fallo ao ler o valor «mHeader» da imaxe
54.
Image type not supported
2012-04-27
Tipo de imaxe non compatíbel
55.
Image depth not valid
2012-04-27
A profundidade da imaxe non é válida
56.
Could not seek to image read footer
2012-04-27
Non foi posíbel posicionar para a lectura do pe da imaxe
57.
Could not read footer
2012-04-27
Non foi posíbel ler o pé
58.
Image type (non-TrueVision 2.0) not supported
2012-04-27
Tipo de imaxe (non TrueVision 2.0) non compatíbel
59.
Could not reset to read data
2012-04-27
Non foi posíbel reinciar os datos para lectura
99.
Close the tab
2012-04-27
Pechar a lapela
100.
Activate the tab
2012-04-27
Activar a lapela
106.
PlayBook IMF
2012-04-27
IMF de PlayBook
107.
Zoom to &100%
2012-04-27
Ampliar ao &100%
108.
Zoom In
2012-04-27
Achegar
109.
Zoom Out
2012-04-27
Afastar
110.
Copy Color
2012-04-27
Copiar cor
111.
Items
2012-04-27
Elementos
112.
Inspector Mode
2012-04-27
Modo inspector
113.
Play/Pause Animations
2012-04-27
Reproducir/pausar animacións
115.
Select (Marquee)
2012-04-27
Seleccionar (Marquee)
116.
Zoom
2012-04-27
Ampliación
117.
Color Picker
2012-04-27
Selector de cor
118.
Apply Changes to QML Viewer
2012-04-27
Aplicar cambios no visor QML
119.
Apply Changes to Document
2012-04-27
Aplicar cambios no documento
120.
Tools
2012-04-27
Ferramentas
121.
1x
2012-04-27
1x
122.
0.5x
2012-04-27
0,5x
123.
0.25x
2012-04-27
0,25x
124.
0.125x
2012-04-27
0,125x
125.
0.1x
2012-04-27
0,1x
232.
Undo %1
2012-04-27
Desfacer %1
233.
Undo
2012-04-27
Desfacer
234.
Redo %1
2012-04-27
Refacer %1
235.
Redo
2012-04-27
Refacer
790.
Unable to execute multiple statements at a time
2012-04-27
Non é posíbel executar múltiples sentenzas á vez
802.
Error retrieving column count
2012-04-27
Produciuse un erro ao obter o número de columnas
803.
Error retrieving column name
2012-04-27
Produciuse un erro ao obter o nome da columna
804.
Error retrieving column type
2012-04-27
Produciuse un erro ao obter o tipo da columna
805.
Unable to fetch row
2012-04-27
Non foi posíbel obter a fila
806.
Unable to execute statement
2012-04-27
Non foi posíbel executar a sentenza
807.
Statement is not prepared
2012-04-27
A sentenza non está preparada
808.
Unable to reset statement
2012-04-27
Non foi posíbel reiniciar a sentenza
809.
Unable to bind parameters
2012-04-27
Non foi posíbel asociar os parámetros
810.
Parameter count mismatch
2012-04-27
O número de parámetros non coincide
811.
Invalid option:
2012-04-27
Opción non válida:
812.
POLICY_DB_DEFAULT must be defined before any other POLICY definitions can be used
2012-04-27
POLICY_DB_DEFAULT debe estar definido antes de que poida user calquera outra definición de POLICY
1332.
Content model of complex type %1 contains %2 element, so it cannot be derived by extension from a non-empty type.
2012-04-27
O modo de contido do tipo complexo %1 contén o elemento %2, polo que non se pode derivar por extensión dun tipo non baleiro.
1391.
Element %1 cannot contain other elements, as it has fixed content.
2012-04-27
O elemento %1 non pode conter outros elementos, xa que posúe contido fixo.
1436.
The namespace for a user defined function cannot be empty (try the predefined prefix %1, which exists for cases like this)
2012-04-27
O espazo de nomes para a función definida polo usuario non pode estar baleira (tente o prefixo predefinido %1, o cal existe para casos coma este)