Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
3.
Return the parameters array for the selected pastebin
2010-10-18
Retorna la matriu de paràmetres per al pastebin seleccionat
4.
Unknown website, please post a bugreport to request this pastebin to be added (%s)
2010-10-18
Es desconeix el lloc web. Envieu un informe d'error i sol·liciteu-hi que s'inclogui aquest pastebin (%s)
5.
Reads on stdin for input or takes a filename as first parameter
2012-02-14
Llegeix l'entrada estàndard o utilitza un nom de fitxer com a primer paràmetre
6.
Optional arguments (not supported by all pastebins):
2012-02-14
Paràmetres opcionals (no són compatibles amb tots els pastebins):
7.
-a <author:default is '%s'>
2010-10-18
-a <autor: el predeterminat és «%s»>
8.
-b <pastebin url:default is '%s'>
2010-10-18
-b <URL del pastebin: el predeterminat és «%s»>
9.
-f <format of paste:default is '%s'>
2010-10-18
-f <format d'enganxament: el predeterminat és «%s»>
10.
-h This help screen
2010-10-18
-h Aquesta pantalla d'ajuda
11.
-i <input file>
2011-01-25
-i <fitxer d'entrada>
12.
-l List all supported pastebins
2012-02-14
-l Mostra una llista de tots els pastebins compatibles
13.
-j <jabberid for notifications:default is '%s'>
2012-02-14
-j <identificador del Jabber per a les notifications: el predeterminat és «%s»>
15.
-r <parent posts ID:defaults to none>
2010-10-18
-r <identificador de l'apunt pare: el predeterminat és «cap»>
17.
-u <username> -p <password>
2011-01-25
-u <nomdusuari> -p <contrasenya>
18.
KeyboardInterrupt caught.
2010-10-18
S'ha capturat una interrupció del tipus KeyboardInterrupt.
19.
Error parsing configuration file!
2010-10-18
S'ha produït un error en analitzar el fitxer de configuració
22.
Supported pastebins:
2012-02-14
Pastebins compatibles:
24.
You are trying to send an empty document, exiting.
2010-10-18
Esteu intentant enviar un document buit; se sortirà.
25.
The content you are trying to send exceeds the pastebin's size limit.
2012-02-14
El contingut que esteu intentant enviar excedeix la mida màcima del pastebin.
26.
Could not find any json library.
2012-02-14
No s'ha trobat cap biblioteca per processar JSON.