Translations by NSLW

NSLW has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 906 results
~
Automatic (PPPoE) addresses only
2011-12-06
Tylko adresy przydzielane automatycznie (PPPoE)
~
Now
2011-12-06
Teraz
~
Automatic (PPPoE)
2011-12-06
Automatyczny (PPPoE)
~
Load
2011-12-06
Wczytaj
~
Load
2011-12-06
Wczytaj
~
Any device
2011-12-06
Jakiekolwiek urządzenie
~
Load new
2011-12-06
Wczytaj nowy
~
Load Certificate
2011-12-06
Wczytaj certyfikat
~
NAT-T
2011-12-06
NAT-T
~
Group Password
2011-12-06
Hasło grupy
~
Automatic (PPPoE)
2011-12-06
Automatyczny (PPPoE)
~
Ignore
2011-12-06
Ignoruj
~
Show Passwords
2011-12-06
Pokaż hasła
~
Loaded
2011-12-06
Wczytany
~
&Method:
2011-12-06
&Metoda:
~
New PPPoE Connection
2011-12-06
Nowe połączenie PPPoE
~
&Hide passwords
2011-12-06
&Ukryj hasła
~
CA file:
2011-12-06
Plik CA:
~
Automatic (PPPoE) addresses only
2011-12-06
Tylko adresy przydzielane automatycznie (PPPoE)
~
Could not import VPN connection settings
2011-12-06
Nie można zaimportować ustawień połączenia VPN
1.
NovellVPN advanced options
2011-12-06
Zaawansowane opcje NovellVPN
2.
Key Password:
2012-04-12
Hasło klucza:
3.
Password:
2011-12-06
Hasło:
4.
Proxy Password:
2012-04-12
Hasło pośrednika:
5.
&Show password
2011-12-06
&Pokaż hasło
6.
Could not open file
2012-04-12
Nie można otworzyć pliku
7.
Unknown option: %1
2012-04-12
Nieznana opcja: %1
8.
Invalid number of arguments (expected 1) in option: %1
2012-04-12
Nieprawidłowa liczba argumentów (oczekiwano 1) w opcji: %1
9.
Invalid size (should be between 0 and 0xFFFF) in option: %1
2012-04-12
Nieprawidłowy rozmiar (powinien zawierać się pomiędzy 0 a 0xFFFF) w opcji: %1
10.
Invalid size (should be between 0 and 604800) in option: %1
2012-04-12
Nieprawidłowy rozmiar (powinien zawierać się pomiędzy 0 a 604800) w opcji: %1
11.
Invalid proxy option: %1
2012-04-12
Nieprawidłowa opcja pośrednika sieciowego: %1
12.
Invalid port (should be between 1 and 65535) in option: %1
2012-04-12
Nieprawidłowy port (powinien zawierać się pomiędzy 1 a 65535) w opcji: %1
13.
Invalid number of arguments (expected 2) in option: %1
2012-04-12
Nieprawidłowa liczba argumentów (oczekiwano 2) w opcji: %1
14.
File %1 is not a valid OpenVPN's client configuration file
2012-04-12
Plik %1 nie jest prawidłowym plikiem konfiguracji klienta OpenVPN
15.
File %1 is not a valid OpenVPN configuration (no remote).
2012-04-12
Plik %1 nie jest prawidłową konfiguracją OpenVPN (brak zdalnego).
16.
Could not open file for writing
2012-04-12
Nie można otworzyć pliku do zapisywania
17.
OpenVPN cipher lookup failed
2011-12-06
Nieudane wyszukiwanie szyfru OpenVPN
18.
Default
2011-12-06
Domyślne
19.
No OpenVPN ciphers found
2011-12-06
Nie znaleziono szyfrów openVPN
20.
Private Key Password:
2012-04-12
Hasło klucza prywatnego:
21.
PIN:
2012-04-12
PIN:
22.
Password:
2012-04-12
Hasło:
23.
Configuration uses ssh-agent for authentication, but no ssh-agent found running.
2012-04-12
Konfiguracja używa ssh-agent do uwierzytelnienia, lecz nie znaleziono żadnego uruchomionego ssh-agent.
24.
Error decrypting the obfuscated password
2011-12-06
Błąd odszyfrowania zamaskowanego hasła
25.
Error
2011-12-06
Błąd
26.
File %1 could not be opened.
2012-04-12
Nie można otworzyć pliku %1.
27.
Needed executable cisco-decrypt could not be found.
2012-04-12
Nie można znaleźć potrzebnego pliku wykonywalnego cisco-decrypt.
28.
The VPN settings file '%1' specifies that VPN traffic should be tunneled through TCP which is currently not supported in the vpnc software. The connection can still be created, with TCP tunneling disabled, however it may not work as expected.
2011-12-06
Plik ustawień VPN '%1' określa, że ruch sieciowy VPN powinien być tunelowany przez TCP, co obecnie nie jest obsługiwane przez oprogramowanie vpnc. Połączenie może nadal być utworzone, lecz z wyłączonym tunelowaniem TCP, jednakże może nie działać tak jak tego oczekujesz.
29.
Not supported
2011-12-06
Nie obsługiwane
30.
%1: file format error.
2012-04-12
%1: błąd formatu pliku.