Translations by Nguyễn Anh

Nguyễn Anh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
60.
Date when file was moved to the Trash
2011-03-27
Ngày giờ tập tin được chuyển vào Thùng rác
61.
Original Location
2011-03-27
Địa điểm ban đầu
62.
Original location of file before moved to the Trash
2011-03-27
Địa điểm ban đầu của tập tin trước khi chuyển vào Thùng rác.
127.
Merge folder "%s"?
2011-03-27
Sát nhập thư mục "%s"?
128.
Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being copied.
2011-03-27
Việc sát nhập sẽ yêu cầu xác nhận trước khi thay thế các tập tin trong thư mục có mâu thuẫn với các tập tin đang được sao chép.
129.
An older folder with the same name already exists in "%s".
2011-03-27
Đã có một thư mục khác cũ hơn có cùng tên trong "%s"
130.
A newer folder with the same name already exists in "%s".
2011-03-27
Đã có một thư mục khác mới hơn có cùng tên trong "%s"
131.
Another folder with the same name already exists in "%s".
2011-03-27
Đã có một thư mục khác có cùng tên trong "%s".
132.
Replacing it will remove all files in the folder.
2011-03-27
Việc thay thế sẽ xóa toàn bộ tập tin trong thư mục.
133.
Replace folder "%s"?
2011-03-27
Thay thế thư mục "%s"?
134.
A folder with the same name already exists in "%s".
2011-03-27
Đã có một thư mục khác có cùng tên trong "%s".
135.
Replace file "%s"?
2011-03-27
Thay thế tập tin "%s"?
136.
Replacing it will overwrite its content.
2011-03-27
Việc thay thế sẽ ghi chồng lên nội dung của nó.
137.
An older file with the same name already exists in "%s".
2011-03-27
Đã có một tập tin cũ hơn có cùng tên trong "%s".
138.
A newer file with the same name already exists in "%s".
2011-03-27
Đã có một tập tin khác mới hơn có cùng tên trong "%s".
139.
Another file with the same name already exists in "%s".
2011-03-27
Đã có một tập tin khác có cùng tên trong "%s".
140.
Original file
2011-03-27
Tập tin gốc
143.
Last modified:
2011-03-27
Sửa đổi lần cuối:
144.
Replace with
2011-03-27
Thay bằng
145.
Merge
2011-03-27
Gộp
146.
_Select a new name for the destination
2011-03-27
_Đặt tên mới cho đích
148.
Apply this action to all files
2011-03-27
Áp dụng cho tất cả tập tin
150.
Re_name
2011-03-27
Đổi tê_n
151.
Replace
2011-03-27
Th_ay thế
152.
File conflict
2011-03-27
Mâu thuẫn tập tin
187.
Empty all items from Trash?
2011-03-27
Xóa mọi thứ có trong Thùng rác?
188.
All items in the Trash will be permanently deleted.
2011-03-27
Mọi thứ trong Thùng rác sẽ bị xóa vĩnh viễn.
473.
The geometry string for a navigation window.
2011-03-27
Chuỗi kích thước cho cửa sổ định hướng
474.
A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation windows.
2011-03-27
Một chuỗi chứa kích thước đã lưu và chuỗi tọa độ cho các của sổ định hướng.
475.
Whether the navigation window should be maximized.
2011-03-27
Cửa sổ định hướng có được mở tối đa hay không.
476.
Whether the navigation window should be maximized by default.
2011-03-27
Cửa sổ định hướng mặc định có được mở tối đa hay không.
605.
Open each _folder in its own window
2011-03-27
Mở mỗi thư mục trong cửa sổ _riêng
667.
by T_rash Time
2011-03-27
theo _Thời gian xóa
668.
Keep icons sorted by trash time in rows
2011-03-27
Sắp xếp biểu tượng theo thời gian bị xóa
669.
_Organize Desktop by Name
2011-03-27
Tổ chức Deskt_op theo Tên
671.
Resize Icon...
2011-03-27
Đổi kích thước...
672.
Make the selected icon resizable
2011-03-27
Thay đổi kích thước biểu tượng được chọn
675.
_Organize by Name
2011-03-27
Tổ chức Deskt_op theo Tên
687.
By T_rash Time
2011-03-27
Theo _Giờ xóa
893.
Restore Selected Items
2011-03-27
Khôi phục các mục đã chọn
894.
Restore selected items to their original position
2011-03-27
Khôi phục các mục đã chọn về vị trí ban đầu
906.
Examples:
2011-03-27
Thí dụ:
919.
Free space: %s
2011-03-27
Còn trống: %s
921.
%s, %s
2011-03-27
%s, %s
923.
%s%s, %s, %s
2011-03-27
%s%s, %s, %s
924.
Open With %s
2011-03-27
Mở bằng %s
953.
Open With Other _Application...
2011-03-27
Mở bằng Ứng dụng _khác...
960.
Cop_y to
2011-03-27
_Chép đến
961.
M_ove to
2011-03-27
_Dời đến
1056.
_Open With %s
2011-03-27
_Mở bằng %s