Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

918 of 1198 results
9.
X
އެކްސް
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-26
Located in eel/eel-canvas.c:1324 eel/eel-canvas.c:1325
10.
Y
ވައި
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-26
Located in eel/eel-canvas.c:1331 eel/eel-canvas.c:1332
11.
Text
ލިޔުންކޮޅު
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-26
Located in src/nautilus-file.c:7467 src/nautilus-file.c:7468
12.
The text of the label.
ލޭބަލް ގެ ލިޔުންކޮޅު
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-26
Located in ../eel/eel-editable-label.c:313
13.
Justification
ޖަސްޓިފިކޭޝަން
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-26
Located in ../eel/eel-editable-label.c:319
14.
The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See GtkMisc::xalign for that.
ލޭބަލްގެ ލިޔުންކޮޅުގެ ފޮޅުވަތްތައް އެކަތި އަނެކައްޗާ އެލައިން ކުރަންވީ ގޮތް. މިއަކުން ލޭބަލް އިންނަންވީ އެލައިންމަންޓް ބަދަލެއް ނުވާނެ. މިކަމަށްޓަކައި GtkMisc::xalign ބަލާ
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-26
Located in ../eel/eel-editable-label.c:320
15.
Line wrap
ލައިން ރެޕް (ގިނަ ފޮޅުވަތައް ބެހުން)
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-26
Located in ../eel/eel-editable-label.c:328
16.
If set, wrap lines if the text becomes too wide.
މި ޖައްސައިފިނަމަ މާ ދިގުފޮޅުވަތް ގިނަ ފޮޅުވަތް ތަކަކަށް ބަހާލާނެ
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-26
Located in ../eel/eel-editable-label.c:329
17.
Cursor Position
ކަރސަރ ގެ ޕޮސިޝަން
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-26
Located in ../eel/eel-editable-label.c:336
18.
The current position of the insertion cursor in chars.
އިންސަރޝަން ކަރސަރގެ މިހާރުގެ ޕޮސިޝަން އަކުރުގެ އަދަދުން
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-26
Located in ../eel/eel-editable-label.c:337
918 of 1198 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huxain, Ibrahim Awwam, Jinaa Ibraheem, meekaaku.