Translations by Antón Méixome

Antón Méixome has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
~
Word lists, dictionaries, thesauruses, etc. which can help typing by highlighting, correcting or suggesting words.
2009-04-14
Listas de palabras, dicionarios, enciclopedias, etc... que poden axudar a escribir, realzando, corrixindo ou suxerindo palabras.
~
The language support files for your selected language seem to be incomplete. You can install the missing components by clicking on "Run this action now" and follow the instructions. An active internet connection is required. If you would like to do this at a later time, please use "System -> Administration -> Language Support" instead.
2009-04-14
Os ficheiros de dispoñibilidade de idioma parecen estar incompletos. Pode instalar os compoñentes que faltan premendo sobre "Executar esta acción agora" e seguir as instrucións. Requírese unha conexión de Internet activa. De desexar facer iso despois, use "Sistema -> Administración -> Dispoñibilidade de idioma".
~
Additional fonts for this language which might be of general interest, e.g. decorative fonts for printing documents.
2009-04-14
Fontes adicionais para este idioma que poden ser de interese xeral, por exemplo: fontes decorativas para impresión de documentos.
3.
No language information available
2009-04-14
Non hai información de idioma dispoñíbel
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2009-04-14
O sistema non dispón aínda de información verbo dos idiomas dispoñíbeis . Quere realizar unha actualización de rede para obtelos agora?
5.
_Update
2009-04-14
Act_ualizar
6.
Language
2009-10-13
Idioma
7.
Installed
2009-04-14
Instalado
10.
%s, %s
2009-04-14
%s, %s
14.
Could not install the selected language support
2009-10-13
Non se puido instalar a asistencia do idioma seleccionado
16.
Could not install the full language support
2009-10-13
Non se puido instalar a asistencia de idioma completo
19.
The language support is not installed completely
2009-10-13
A asistencia de idima non está completamente instalado
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
2009-10-13
Ainda non se instalaron algunhas traducións ou ferramentas de axuda lingüística para os idiomas que escolleu. Quéreas instalar agora?
26.
Set System Language
2009-10-13
Estabelecer o idioma do sistema
27.
Default system language:
2009-10-13
Idioma do sistema por omisión:
29.
Select language to install:
2009-10-13
Seleccione o idioma que quere instalar:
30.
Select language to uninstall:
2009-10-13
Seleccione o idioma que quere desinstalar:
32.
Input methods
2009-04-14
Métodos de entrada
33.
Spellchecking and writing aids
2009-04-14
Axudas de corrección ortográfica e escrita
34.
Extra fonts
2009-04-14
Fontes extras
35.
Components:
2009-04-14
Compoñentes:
42.
Default system Language now set to %s.
2009-10-13
O idioma predeterminado do sistema é agora %s.
43.
Language Set
2009-10-13
Conxunto de idioma
44.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Adept" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2009-04-14
Non é posíbel instalar ou eliminar ningún programa. Use o xestor de paquetes "Adept" ou execute "sudo apt-get install -f" nun terminal para arranxar este problema en primeiro lugar.
46.
Language Installed
2009-10-13
Idioma instalado
47.
Translations and support have now been uninstalled for %s.
2009-10-13
Desinstaláronse as traducións e a asistencia de %s.
48.
Language Uninstalled
2009-10-13
Idioma desinstalado
49.
Failed to set system language.
2009-10-13
Non se puido estabelecer o idioma do sistema.
50.
Language Not Set
2009-10-13
O idioma non está configurado
51.
Please run this software with administrative rights.
2009-04-14
Por favor execute este programa cos permisos administrativos adecuados.
52.
Not Root User
2009-04-14
Non é o usuario root
53.
<big><b>Checking available language support</b></big> The availability of translations or writing aids can differ between languages.
2009-04-14
<big><b>Verificando a dispoñibilidade de idiomas de idiomas</b></big> A dispoñibilidade de traducións ou axudas escritas poden ser diferentes entre os idiomas.
54.
Installed Languages
2009-04-14
Instalar idiomas
55.
When a language is installed, individual users can choose it in their Language settings.
2009-10-13
Cando se instala un idioma, os usuarios individuais poden escollelo nas súas opcións de idioma.
2009-04-14
Cando se instala un idioma, os usuarios individuais poden escollelo nas súas opcións de lingua.
57.
Apply Changes
2009-04-14
Aplicar os cambios
58.
Language Support
2009-10-13
Configuración de idioma
59.
Language for menus and windows:
2009-10-13
Idioma para menús e xanelas
61.
<small>Drag languages to arrange them in order of preference. Changes take effect next time you log in.</small>
2009-10-13
<small>Arrastre os idiomas para ordenalos segundo a súa preferencia. Os cambios terán efecto a próxima que vostede inicie a sesión.</small>
64.
Install / Remove Languages...
2009-04-14
Instalar / Eliminar idiomas...
76.
Configure multiple and native language support on your system
2009-10-13
Configurar a capacidade para idioma múltiplo e nativo no seu sistema
79.
Incomplete Language Support
2009-04-14
Dispoñibilidade de idioma incompleta
81.
The language support files for your selected language seem to be incomplete. You can install the missing components by clicking on "Run this action now" and follow the instructions. An active internet connection is required. If you would like to do this at a later time, please use "System Settings -> Regional & Language" instead.
2009-04-14
Os arquivos de dispoñibilidade de idioma para o idioma seleccionado parecen estar incompletos. Pode instalar os compoñentes que faltan premendo sobre "Executar esta acción agora" e seguindo as instrucións. Requírese unha conexión de Internet activa. De vostede desexar facer isto máis tarde, use "Configuracións do sistema -> Rexional & Idioma".
82.
Session Restart Required
2009-04-14
Requírese reiniciar a sesión
83.
The new language settings will take effect once you have logged out.
2009-04-14
As novas configuracións de idioma soamente terán efecto tras cerrar a sesión.
86.
don't verify installed language support
2009-04-14
non se verifica a instalación de dispoñibilidade linguística
87.
alternative datadir
2009-04-14
datadir alternativo
90.
Set fontconfig voodoo for the selected language
2009-10-13
Estabelecer fontconfig voodoo para o idioma seleccionado