Translations by Miguel Anxo Bouzada

Miguel Anxo Bouzada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
~
<small>Use the same format choice for startup and the login screen. Changes take effect only after a restart of the system.</small>
2011-03-15
<small>Empregue o mesmo formato para o arranque e a pantalla de inicio de sesión. Os cambios terán efecto despois de reiniciar o sistema.</small>
~
Failed to apply the '%s' format choice:
2011-03-15
Non foi posíbel aplicar a elección de formato «%s»:
~
<small>Use the same language choices for startup and the login screen. Changes take effect only after a restart of the system.</small>
2011-03-15
<small>Empregue o mesmo idioma para o arranque e a pantalla de inicio de sesión. Os cambios terán efecto despois de reiniciar o sistema.</small>
~
check all available languages
2009-11-19
comprobar todos os idimass dispoñíbeis
~
The language support files for your selected language seem to be incomplete. You can install the missing components by clicking on "Run this action now" and follow the instructions. An active internet connection is required. If you would like to do this at a later time, please use "System -> Administration -> Language Support" instead.
2009-11-19
Os ficheiros de dispoñibilidade de idioma parecen estar incompletos. Pode instalar os compoñentes que faltan premendo sobre «Executar esta acción agora» e seguir as instrucións. Requírese unha conexión de Internet activa. De desexar facer iso despois, use «Sistema -> Administración -> Dispoñibilidade de idioma».
~
Additional fonts for this language which might be of general interest, e.g. decorative fonts for printing documents.
2009-11-19
Tipos de letra adicionais para este idioma que poden ser de interese xeral, por exemplo: tipos de letra decorativos para impresión de documentos.
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2009-11-19
O sistema non dispón aínda de información acerca dos idiomas dispoñíbeis . Quere realizar unha actualización de rede para obtelos agora?
5.
_Update
2009-11-19
_Actualizar
12.
Software database is broken
2009-11-19
A base de datos de software está danada
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2009-11-19
É imposíbel instalar ou desinstalar ningún programa. Por favor, utilice o xestor de paquetes «Synaptic», ou execute «sudo apt-get install -f» nun terminal, para corrixir este problema primeiro.
15.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
2009-10-21
Isto talvez sexa un erro deste aplicativo. Por favor, envíe un informe do erro a https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
18.
Failed to authorize to install packages.
2012-02-09
Produciuse un fallo ao autorizar a instalación de paquetes.
21.
_Remind Me Later
2009-11-19
_Lembrarmo máis tarde
27.
Default system language:
2009-11-19
Idioma predeterminado do sistema
34.
Extra fonts
2009-11-19
Tipos de letra extras
36.
Already installed
2009-11-19
Xa instalado
37.
Partially Installed
2009-11-19
Parcialmente Instalado
38.
Not installed
2009-11-19
Non instalado
39.
Component already installed
2011-03-15
Compoñente xa instalado
40.
Component not available
2011-03-15
Compoñente non dispoñíbel
41.
Component not installed
2011-03-15
Compoñente non instalado
44.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Adept" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2009-11-19
Non é posíbel instalar ou eliminar ningún programa. Use o xestor de paquetes «Adept"»ou execute «sudo apt-get install -f» nun terminal para arranxar este problema en primeiro lugar.
45.
All selected components have now been installed for %s. Select them from Country/Region & Language.
2011-03-15
Todos os compoñentes seleccionados foron instalados para %s. Seleccióneos en País/Rexión e idioma.
53.
<big><b>Checking available language support</b></big> The availability of translations or writing aids can differ between languages.
2009-11-19
<big><b>Verificando a dispoñibilidade de idiomas</b></big> A dispoñibilidade de traducións ou axudas escritas poden ser diferentes entre os idiomas.
60.
This setting only affects the language your desktop and applications are displayed in. It does not set the system environment, like currency or date format settings. For that, use the settings in the Regional Formats tab. The order of the values displayed here decides which translations to use for your desktop. If translations for the first language are not available, the next one in this list will be tried. The last entry of this list is always "English". Every entry below "English" will be ignored.
2011-03-15
Esta configuración só afecta ao idioma do seu escritorio e aos aplicativos que se mostran nel. Non configura o contorno do sistema, como a moeda ou a configuración do formato de data. Para elo empregue a configuración na lapela de formatos rexionais. A orde dos valores que se mostran aquí decide que traducións usar no seu escritorio. Se as traducións para o primeiro idioma non están dispoñíbeis, tentarase co seguinte da lista. A última entrada nesta lista será sempre «inglés». Calquera entrada posterior a «inglés» será ignorada.
62.
Apply System-Wide
2011-03-15
Aplicar a todo o sistema
63.
<small>Use the same language choices for startup and the login screen.</small>
2012-02-09
<small>Usar as mesmas opcións de idioma para o inicio e para a pantalla de acceso.</small>
66.
If you need to type in languages, which require more complex input methods than just a simple key to letter mapping, you may want to enable this function. For example, you will need this function for typing Chinese, Japanese, Korean or Vietnamese. The recommended value for Ubuntu is "ibus". If you want to use alternative input method systems, install the corresponding packages first and then choose the desired system here.
2010-04-27
Se necesita escribir en idiomas que necesitan métodos de entrada máis complexos que unha simple correspondencia entre unha tecla e outra pode que queira activar esta función. Por exemplo necesitará esta función para escribir en chinés, xaponés, coreano e vietnamita. O valor recomendado en Ubuntu é «ibus». Se desexa usar sistemas alternativos de métodos de entrada, instale primeiro os paquetes correspondentes e logo seleccione aquí o sistema desexado.
68.
This will set the system environment like shown below and will also affect the preferred paper format and other region specific settings. If you want to display the desktop in a different language than this, please select it in the "Language" tab. Hence you should set this to a sensible value for the region in which you are located.
2011-03-15
Isto configurará o contorno do sistema como se mostra embaixo e tamén afectará ao formato de papel preferido e outras configuracións rexionais específicas. Se quere mostrar o escritorio nun idioma diferente, seleccióneo na lapela «Idioma». Desde aquí, pódese estabelecer un valor axeitado á rexión na que se eatopa.
70.
<small>Use the same format choice for startup and the login screen.</small>
2012-02-09
<small>Usar a mesma opción de formato para o inicio e para a pantalla de acceso.</small>
74.
<b>Example</b>
2009-11-19
<b>Exemplo</b>
75.
Regional Formats
2011-03-15
Formatos rexionais
77.
System Languages
2011-03-15
Idiomas do sistema
78.
Install and set system languages
2011-03-15
Instalar e configurar idiomas do sistema
81.
The language support files for your selected language seem to be incomplete. You can install the missing components by clicking on "Run this action now" and follow the instructions. An active internet connection is required. If you would like to do this at a later time, please use "System Settings -> Regional & Language" instead.
2009-11-19
Os ficheiros de dispoñibilidade de idioma para o idioma seleccionado parecen estar incompletos. Pode instalar os compoñentes que faltan premendo sobre «Executar esta acción agora» e seguindo as instrucións. Requírese unha conexión de Internet activa. De vostede desexar facer isto máis tarde, use «Configuracións do sistema -> Rexional e idioma».
88.
Aborting
2009-11-19
Interrompendo
91.
Guess a configuration based on the LANGUAGE environment. Sets the config to 'none' if nothing suitable was found
2009-11-19
Descobrir unha configuración baseada no ambiente LANGUAGE. Define a configuración como «ningunha» se non se atopou nada axeitado
92.
List the available fontconfig-voodoo configs
2009-11-19
Listar as configuracións fontconfig-voodoo dispoñíbeis
93.
Show the current fontconfig-voodoo config
2009-11-19
Mostrar fontconfig-voodoo actual
96.
A configuration exists already. Use '--force' to overwrite it.
2009-11-19
Xa existe unha configuración. Use «--force» para sobrescribila.
97.
No fontconfig-voodoo configuration found for the current LANGUAGE
2011-05-21
Non se atopou a configuración de fontconfig-voodoo para o IDIOMA actual
99.
target language code
2009-11-19
código do idiomaa de destino
101.
output all available language support packages for all languages
2012-02-09
amosa todos os paquetes de compatibilidade de idioma dispoñíbeis, para todos os idiomas