Translations by Canonical Ltd

Canonical Ltd has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 231 results
1.
Character Map
2006-03-17
Imephu Yophawu
2.
Insert special characters into documents
2006-03-17
Fakela izimo ezizodwa emaxwebhini
3.
All
2006-03-17
Konke
4.
Unicode Block
2006-03-17
Isithinteli se-Unicode
5.
Canonical decomposition:
2006-03-17
Ukwahlulwa komgaqo-siseko ngamacandelo:
6.
[not a printable character]
2006-03-17
[uphawu olungenakushicileleka]
7.
General Character Properties
2006-03-17
Iimpawu Zesimo Jikelele
9.
Unicode category:
2006-03-17
Udidi lwe-Unicode:
10.
Various Useful Representations
2006-03-17
Iinkcazelo ezahluke-hlukeneyo Ezinoncedo
11.
UTF-8:
2006-03-17
i-UTF-8:
15.
Annotations and Cross References
2006-03-17
Iinkacazelo Kunye Nezalathiso Ezalathisa Kwenye Indawo
16.
Alias names:
2006-03-17
Amanye amagama abizwa ngawo:
17.
Notes:
2006-03-17
Amanqaku:
18.
See also:
2006-03-17
Khangela kanjalo:
19.
Approximate equivalents:
2006-03-17
Izinto ezilinganayo ezithelekelelwayo:
20.
Equivalents:
2006-03-17
Izinto ezilinganayo:
21.
CJK Ideograph Information
2006-03-17
Inkcazelo ye CJK ye-Ideograph
22.
Definition in English:
2006-03-17
Inkcazelo ngesiNgesi:
23.
Mandarin Pronunciation:
2006-03-17
Ukubizwa kwamagama ngesi-Mandarin:
25.
Japanese On Pronunciation:
2006-03-17
Ukubizwa kwamagama ngesi-Japani:
26.
Japanese Kun Pronunciation:
2006-03-17
Ukubizwa kwamagama kwe-Kun kwesi-Japani:
27.
Tang Pronunciation:
2006-03-17
Ukubiwa kwamagama ngesi- Tang:
28.
Korean Pronunciation:
2006-03-17
Ukubizwa kwamagama ngesi- Korea:
29.
Characte_r Table
2006-03-17
Itheyibhile Yophaw_u
30.
Character _Details
2006-03-17
Iinkcukacha _Zophawu
31.
Character Table
2006-03-17
Itheyibhile Yophawu
32.
Unknown character, unable to identify.
2006-03-17
Uphawu olungaziwayo, ayinako ukuluchonga.
33.
Not found.
2006-03-17
Ayifunyanwanga.
34.
Character found.
2006-03-17
Uphawu lufunyenwe.
35.
Font
2006-03-17
Ifonti
36.
Font Family
2006-03-17
Usapho lweFonti
37.
Font Size
2006-03-17
Ubungakanani beFonti
38.
Script
2006-03-17
iSkripti
39.
Common
2006-03-17
Iqhelekile
40.
Information
2006-03-17
Inkcazelo
41.
Find
2006-03-17
Fumana
42.
_Previous
2006-03-17
Enga_phambili
43.
_Next
2006-03-17
Elan_delayo
44.
_Search:
2006-03-17
_Khangela:
47.
<Non Private Use High Surrogate>
2006-03-17
<Umbambeli Ophezulu Osetyenziswa Ngaphandle Kokufihlakala>
48.
<Private Use High Surrogate>
2006-03-17
<Umbambeli Ophezulu Osetyenziswa Ngokufihlakeleyo>
49.
<Low Surrogate>
2006-03-17
<Umbambeli Ophantsi>
50.
<Private Use>
2006-03-17
<Isetyenziswa Ngokufihlakeleyo>
51.
<Plane 15 Private Use>
2006-03-17
<i-Plane 15 Isetyenziswa Ngokufihlakeleyo>
52.
<Plane 16 Private Use>
2006-03-17
<i-Plane 16 Isetyenziswa Ngokufihlakeleyo>
53.
<not assigned>
2006-03-17
<ayabelwanga>
54.
Other, Control
2006-03-17
Enye, Ulawulo
55.
Other, Format
2006-03-17
Enye, Ukumila
56.
Other, Not Assigned
2006-03-17
Enye, Ayabelwanga
57.
Other, Private Use
2006-03-17
Enye, Isetyenziswa Ngokufihlakeleyo