Translations by Laurent Dhima

Laurent Dhima has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

251284 of 284 results
284.
Deseret
2006-03-17
Deseret
285.
Shavian
2006-03-17
Shavian
286.
Osmanya
2006-03-17
Osmania
287.
Cypriot Syllabary
2006-03-17
Silabari Qiproite
289.
Phoenician
2007-09-22
Phoenician
293.
Kharoshthi
2006-03-17
Kharoshthi
306.
Cuneiform
2007-09-22
Kuniform
307.
Cuneiform Numbers and Punctuation
2007-09-22
Numra dhe pikëshënime në formë Kuni
312.
Byzantine Musical Symbols
2006-03-17
Simbole muzikore Bizantinase
313.
Musical Symbols
2006-03-17
Simbole muzikore
314.
Ancient Greek Musical Notation
2006-03-17
Nota muzikore të Greqisë antike
315.
Tai Xuan Jing Symbols
2006-03-17
Simbolet Tai Xuan Jing
316.
Counting Rod Numerals
2008-09-04
Viza numerale
317.
Mathematical Alphanumeric Symbols
2008-09-04
Simbole alfanumerikë matematikorë
2006-03-17
Simbolet alfanumerikë matematikore
2006-03-17
Simbolet alfanumerikë matematikore
2006-03-17
Simbolet alfanumerikë matematikore
328.
CJK Unified Ideographs Extension B
2006-03-17
Ideografikë të zgjeruar B të unifikuar CJK
331.
CJK Compatibility Ideographs Supplement
2006-03-17
Shtesë e ideografikëve kompatibël CJK
332.
Tags
2006-03-17
Tags
333.
Variation Selectors Supplement
2006-03-17
Seleksionues ndryshimesh shtesë
334.
Supplementary Private Use Area-A
2006-03-17
Zonë përdorimi privat suplementare-A
335.
Supplementary Private Use Area-B
2006-03-17
Zonë përdorimi privat suplementare-B
336.
Braille
2006-03-17
Braille
337.
Canadian Aboriginal
2006-03-17
Aboriginali Kanadez
338.
Cypriot
2006-03-17
Qiproite
339.
Greek
2006-03-17
Greqisht
340.
Han
2006-03-17
Han
341.
Hangul
2006-03-17
Hangul
342.
Inherited
2006-03-17
Inherited
343.
Latin
2006-03-17
Latinishte
344.
Linear B
2006-03-17
Linear B
345.
Phags Pa
2007-09-22
Phags Pa
346.
Yi
2006-03-17
Yi