Translations by Baurzhan Muftakhidinov

Baurzhan Muftakhidinov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 207 results
1.
Character Map
2015-07-09
Таңбалар кестесі
2.
Insert special characters into documents
2015-07-09
Құжаттарға арнайы таңбаларды кірістіріңіз
3.
All
2015-07-09
Барлығы
4.
Unicode Block
2015-07-09
Юникод блогы
5.
Canonical decomposition:
2015-07-09
Дәстүрлі талдауы:
6.
[not a printable character]
2015-07-09
[баспаға шығарылатын таңба емес]
7.
General Character Properties
2015-07-09
Таңбаның басты қасиеттері
8.
In Unicode since:
2015-07-09
Юникод ішінде, бастап:
9.
Unicode category:
2015-07-09
Юникод санаты:
10.
Various Useful Representations
2015-07-09
Түрлі пайдалы көріністері
12.
UTF-16:
2015-07-09
UTF-16:
13.
C octal escaped UTF-8:
2015-07-09
C тіліндегі сегіздік экрандалған UTF-8 ұсынысы:
14.
XML decimal entity:
2015-07-09
XML ондық жазбасы:
15.
Annotations and Cross References
2015-07-09
Аңдатпалар және өзара сілтемелер
16.
Alias names:
2015-07-09
Алиастар:
17.
Notes:
2015-07-09
Естеліктер:
18.
See also:
2015-07-09
Тағы қараңыз:
19.
Approximate equivalents:
2015-07-09
Шамамен сәйкестіктер:
20.
Equivalents:
2015-07-09
Сәйкестіктер:
22.
Definition in English:
2015-07-09
Ағылшынша анықтамасы:
29.
Characte_r Table
2015-07-09
Таңбала_р кестесі
30.
Character _Details
2015-07-09
Таңба ақ_параты
32.
Unknown character, unable to identify.
2015-07-09
Белгісіз таңба, тану мүмкін емес.
33.
Not found.
2015-07-09
Табылмады.
34.
Character found.
2015-07-09
Таңба табылды.
36.
Font Family
2015-07-09
Қаріптер отбасы
38.
Script
2015-07-09
Әліппе
39.
Common
2015-07-09
Ортақ
40.
Information
2015-07-09
Ақпарат
41.
Find
2015-07-09
Іздеу
42.
_Previous
2015-07-09
А_лдыңғы
43.
_Next
2015-07-09
_Келесі
44.
_Search:
2015-07-09
І_здеу:
45.
Match _whole word
2015-07-09
То_лық сөзді сәйкестеу
46.
Search in character _details
2015-07-09
Таңбалар ақ_паратында іздеу
84.
Gucharmap is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
2015-07-09
Gucharmap еркін бағдарлама; сіз оны Free Software Foundation шығарған GNU General Public License аясында еркін тарата не/және өзгерте аласыз; лицензия нұсқасы 3 не (тандауыңызша) кез-келген кейін шыққан.
86.
Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and Unicode Copyright for more details.
2015-07-09
Gucharmap және юникод деректер файлдары пайдалы болады деген сеніммен таратылады, бірақ ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДЕМЕ берілмейді; КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ немесе белгілі бір МАҚСАТТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІ үшін де. Көбірек білу үшін GNU General Public License қараңыз.
87.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA
2015-07-09
Сіз осы Gucharmap бағдарламасымен бірге GNU General Public License көшірмесін алуыңыз керек еді; олай болмаса, <http://www.gnu.org/licenses/> қараңыз.
89.
GNOME Character Map
2015-07-09
GNOME таңбалар кестесі
91.
translator-credits
2015-07-09
Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
92.
Next Script
2015-07-09
Келесі әліппе
93.
Previous Script
2015-07-09
Алдыңғы әліппе
94.
Next Block
2015-07-09
Келесі блок
95.
Previous Block
2015-07-09
Алдыңғы блок
97.
_View
2015-07-09
Тү_рі
98.
_Search
2015-07-09
І_здеу
99.
_Go
2015-07-09
Ө_ту
101.
Page _Setup
2015-07-09
Парақ ба_птаулары
102.
Find _Next
2015-07-09
Кел_есіні табу
103.
Find _Previous
2015-07-09
Алд_ыңғысын табу