Translations by Ihar Hrachyshka

Ihar Hrachyshka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 202 results
~
GConf could not be initialized.
2008-03-10
Niemahčyma inicyjalizavać systemu GConf.
1.
Character Map
2008-03-10
Mapa znakaŭ
2.
Insert special characters into documents
2008-03-10
Ustaŭlaj specyjalnyja znaki ŭ dakumenty
3.
All
2008-03-10
Usie
4.
Unicode Block
2008-03-10
Unikodny blok
5.
Canonical decomposition:
2008-03-10
Kananičnaje padzialeńnie:
6.
[not a printable character]
2008-03-10
[niedrukavany znak]
7.
General Character Properties
2008-03-10
Ahulnyja ŭłaścivaści znaka
9.
Unicode category:
2008-03-10
Katehoryja Unikodu:
10.
Various Useful Representations
2008-03-10
Raznastajnyja karysnyja vyjaŭleńni
11.
UTF-8:
2008-03-10
UTF-8:
12.
UTF-16:
2008-03-10
UTF-16:
13.
C octal escaped UTF-8:
2008-03-10
UTF-8, aśmiarkovy C:
14.
XML decimal entity:
2008-03-10
Dziesiatkovy XML:
15.
Annotations and Cross References
2008-03-10
Zaŭvahi j pierasyłki
16.
Alias names:
2008-03-10
Nazvy:
17.
Notes:
2008-03-10
Zaŭvahi:
18.
See also:
2008-03-10
Taksama:
19.
Approximate equivalents:
2008-03-10
Prybliznyja adpaviedniki:
20.
Equivalents:
2008-03-10
Adpaviedniki:
21.
CJK Ideograph Information
2008-03-10
Idyjahrafičnyja źviestki CJK
22.
Definition in English:
2008-03-10
Aznačeńni pa-anhielsku:
23.
Mandarin Pronunciation:
2008-03-10
Vymaŭleńnie mandarynaŭ:
24.
Cantonese Pronunciation:
2008-03-10
Vymaŭleńnie kantoncaŭ:
25.
Japanese On Pronunciation:
2008-03-10
Japonskaje vymaŭleńnie On:
26.
Japanese Kun Pronunciation:
2008-03-10
Japonskaje vymaŭleńnie Kun:
27.
Tang Pronunciation:
2008-03-10
Vymaŭleńnie Tang:
28.
Korean Pronunciation:
2008-03-10
Karejskaje vymaŭleńnie:
29.
Characte_r Table
2008-03-10
_Tablica znakaŭ
30.
Character _Details
2008-03-10
_Detali znaka
31.
Character Table
2008-03-10
Tablica znakaŭ
32.
Unknown character, unable to identify.
2008-03-10
Nieviadomy znak, jaki nie ŭdałosia paznać.
33.
Not found.
2008-03-10
Nia znojdzieny.
34.
Character found.
2008-03-10
Znak znojdzieny.
35.
Font
2008-03-10
Šryft
36.
Font Family
2008-03-10
Siamja šryftu
37.
Font Size
2008-03-10
Pamier šryftu
38.
Script
2008-03-10
Piśmo
39.
Common
2008-03-10
Ahulnyja
40.
Information
2008-03-10
Źviestki
41.
Find
2008-03-10
Šukaj
42.
_Previous
2008-03-10
_Papiaredni
43.
_Next
2008-03-10
_Nastupny
44.
_Search:
2008-03-10
_Šukaj:
45.
Match _whole word
2008-03-10
Šukaj _cełaje słova
46.
Search in character _details
2008-03-10
Šukaj u _detalach znakaŭ
86.
Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and Unicode Copyright for more details.
2008-03-10
Prahrama Gucharmap dy fajły źviestkaŭ Unikodu raspaŭsiudžvajucca sa spadziavańniami, što jany buduć karysnymi, ale BIEŹ NIJAKICH HARANTYJAŬ; navat biez harantavańnia PRYDATNAŚCI DA KANKRETNAHA VYKARYSTAŃNIA. Padrabiaznaści možna pračytać u Ahulnaj hramadzkaj licenzii GNU (GNU GPL).
87.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA
2008-08-23
Ty musiŭ atrymać kopiju Ahulnaj hramadzkaj licenzii GNU (GNU GPL) razam z Gucharmapam; kali ty nie atrymaŭ jaje, napišy pra heta (pa-anhielsku) pa adrasie: Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
91.
translator-credits
2008-03-10
Ihar Hračyška <booxter@lacinka.org>
92.
Next Script
2008-03-10
Nastupnaje piśmo