Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with GTK+ 3.4 series template gtk-3.0.

110 of 924 results
1.
Error parsing option --gdk-debug
Lỗi phân tích cú pháp của tùy chọn --gdk-debug
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in gdk/gdk.c:179
2.
Error parsing option --gdk-no-debug
Lỗi phân tích cú pháp của tùy chọn --gdk-no-debug
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in gdk/gdk.c:199
3.
Program class as used by the window manager
Description of --class=CLASS in --help output
Lớp chương trình như được dùng bởi bộ quản lý cửa sổ
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in gdk/gdk.c:228
4.
CLASS
Placeholder in --class=CLASS in --help output
LỚP
Translated by Nguyễn Thái Ngọc Duy
Located in gdk/gdk.c:229
5.
Program name as used by the window manager
Description of --name=NAME in --help output
Tên chương trình được dùng bởi trình quản lý cửa sổ
Translated by Clytie Siddall
Reviewed by Clytie Siddall
In upstream:
Tên chương trình như được dùng bởi bộ quản lý cửa sổ
Suggested by Clytie Siddall
Located in gdk/gdk.c:234
6.
NAME
Placeholder in --name=NAME in --help output
TÊN
Translated by Clytie Siddall
Located in gdk/gdk.c:232
7.
X display to use
Description of --display=DISPLAY in --help output
Trình hiển thị X cần dùng
Translated by Clytie Siddall
Reviewed by Clytie Siddall
In upstream:
Bộ trình bày X cần dùng
Suggested by Clytie Siddall
Located in gdk/gdk.c:235
8.
DISPLAY
Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
MÀNHÌNH
Translated by Trần Ngọc Quân
Located in gdk/gdk.c:236
9.
GDK debugging flags to set
Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
Các cờ gỡ lỗi GDK cần đặt
Translated by Clytie Siddall
Located in gdk/gdk.c:240
10.
FLAGS
Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
CỜ
Translated by Clytie Siddall
Located in gdk/gdk.c:241 gdk/gdk.c:244 gtk/gtkmain.c:469 gtk/gtkmain.c:472
110 of 924 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Trần Ngọc Quân.