Translations by Emil.hemdal

Emil.hemdal has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 83 results
5.
Set OEMID of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-04-24
Ställ in OEMID av RSDP, XSDT och RSDT.
6.
Set OEMTABLE ID of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-04-24
Ställ in OEMTABLE ID av RSDP, XSDT och RSDT.
7.
Set OEMTABLE revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-04-24
Ställ in OEMTABELLENs ändring av RSDP, XSDT och RSDT.
8.
Set creator field of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-04-24
Ställ in skapnings fältet av RSDP, XSDT och RSDT.
9.
Set creator revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-04-24
Ställ in skapnings ändringarna av RSDP, XSDT och RSDT.
10.
Don't update EBDA. May fix failures or hangs on some. BIOSes but makes it ineffective with OS not receiving RSDP from GRUB.
2010-04-24
Uppdatera inte EBDA. Kan fixa misslyckanden eller upphängningar på några BIOSer men gör det oeffektivt med ett OS som inte tar emot RSDP från GRUB.
2010-04-24
Don't update EBDA. May fix failures or hangs on some. BIOSes but makes it ineffective with OS not receiving RSDP from GRUB. Uppdatera inte EBDA. Kan fixa misslyckanden eller upphängningar på några BIOSer men gör det oeffektivt med ett OS som inte tar emot RSDP från GRUB.
11.
[-1|-2] [--exclude=TABLE1,TABLE2|--load-only=table1,table2] FILE1 [FILE2] [...]
2010-04-24
[-1|-2] [--exkludera=TABELL1,TABELL2|--ladda-bara=tabell1,tabell2] FIL1 [FIL2] [...]
12.
Load host ACPI tables and tables specified by arguments.
2010-04-24
Ladda värd ACPI tabeller och tabeller speciferade av argument.
21.
Load another config file without changing context.
2010-04-24
Ladda en annan konfigurations fil utan att ändra kontext.
24.
Command to display/set current datetime.
2010-04-24
Kommando för att visa/sätta dagens datum och tid.
25.
Do not output the trailing newline.
2010-04-24
Visa inte den följande nya linje markeringen.
26.
Enable interpretation of backslash escapes.
2010-04-24
Aktivera förklaring av bakstreckets utgång.
29.
Fix video problem.
2010-04-24
Fixa till grafikproblem.
30.
Fake BIOS.
2010-04-24
Förfalska BIOSen.
31.
Load BIOS dump.
2010-04-24
Ladda BIOSens dumpfil.
34.
Halts the computer. This command does not work on all firmware implementations.
2010-04-24
Stoppar datorn. Det här kommandot fungerar inte i alla mjukvaruimplementeringar.
44.
Set Advanced Power Management (1=low, ..., 254=high, 255=off).
2010-04-24
Ställ Avancerade Elektricitet Skötseln (1=låg, ..., 254=hög, 255=avstängd).
45.
Check power mode.
2010-04-24
Kontrollera strömläget.
46.
Freeze ATA security settings until reset.
2010-04-24
Frys ATA säkerhets inställningarna tills omstart.
47.
Check SMART health status.
2010-04-24
Kontrollera SMARTs hälsotillstånd.
48.
Set Automatic Acoustic Management (0=off, 128=quiet, ..., 254=fast).
2010-04-24
Ställ in den Automatiska Fläkt Skötseln (0=avstängd, 128=tyst, ..., 254=snabb).
2010-04-24
Ställ in den Automatiska Akustik Skötseln (0=avstängd, 128=tyst, ..., 254=snabb).
2010-04-24
Ställ in Automatisk Fläkt Skötsel (0=avstängd, 128=tyst, ..., 254=snabb).
49.
Set standby timeout (0=off, 1=5s, 2=10s, ..., 240=20m, 241=30m, ...).
2010-04-24
Ställ in stand-by uppehållet (0=avstängd, 1=5s, 2=10s, ..., 240=20m, 241=30m, ...).
50.
Set drive to standby mode.
2010-04-24
Ställ in disken på stand-by inställning.
51.
Set drive to sleep mode.
2010-04-24
Ställ in disken på sov-läge.
52.
Print drive identity and settings.
2010-04-24
Få disk identifierare och inställningar.
53.
Dump contents of ATA IDENTIFY sector.
2010-04-24
Dumpa innehållet av ATA IDENTIFIERINGs sektorn.
57.
Get/set ATA disk parameters.
2010-04-24
Få/ställ in ATA diskens parametrar.
61.
Skip offset bytes from the beginning of file.
2010-04-24
Skippa över kompenserings bytes från början av filen.
62.
Read only LENGTH bytes.
2010-04-24
Läs bara LÄNGD bytes.
64.
Dump the contents of a file or memory.
2010-04-24
Dumpa innehållet av en fil eller minne.
65.
Check for long mode flag (default).
2010-04-24
Kontrollera långa läges markeringar (standard).
66.
Check for CPU features.
2010-04-24
Kolla CPU funktioner.
67.
Show the current mappings.
2010-04-24
Visa nuvarande avbildningar.
68.
Reset all mappings to the default values.
2010-04-24
Återställ alla avbildningar till standard värden.
69.
Perform both direct and reverse mappings.
2010-04-24
Utför både direkt och omvänd avbildning.
70.
-l | -r | [-s] grubdev osdisk.
2010-04-24
-l | -r | [-s] grubdev osdisk.
71.
Manage the BIOS drive mappings.
2010-04-24
Hantera BIOSens disk avbildningar.
72.
Do not use APM to halt the computer.
2010-04-24
Använd inte APM för att stoppa datorn.
73.
Halt the system, if possible using APM.
2010-04-24
Stoppa systemet, om möjligt använd APM.
75.
FILE | TEMPO [PITCH1 DURATION1] [PITCH2 DURATION2] ...
2010-04-24
FIL | TEMPO [PITCH1 LÄNGD1] [PITCH2 LÄNGD2] ...
76.
Play a tune.
2010-04-24
Spela en ton.
77.
Unload PXE environment.
2010-04-24
Ladda ur PXE miljön.
78.
Return to Open Firmware prompt.
2010-04-24
Gå tillbaka till den Öppna Mjukvaru prompten.
79.
Save read value into variable VARNAME.
2010-04-24
Spara läsbart värde till variabeln VARNAMN.
88.
ADDR VALUE [MASK]
2010-04-24
ADDR VÄRDE [MASK]
95.
Check key modifier status.
2010-04-24
Kontrollera knapp modifierings statusen.
110.
Load variables from environment block file.
2010-04-24
Ladda variabler från miljöns block fil.