Translations by meekaaku

meekaaku has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 116 results
~
Cursor blinks speed
2009-05-22
ކަރސަރ ނިވިދިއްލެންވީ އަވަސްމިން/ލަސްމިން
~
Accelerator modifiers
2009-05-21
އެކްސަލަރޭޓަރ މޮޑިފަޔަރ
~
Accelerator key
2009-05-21
އެކްސަލަރޭޓަރ ކީ
~
The type of accelerator.
2009-05-21
އެކްސެލެރޭޓަރ ގެ ބާވަތް
~
New shortcut...
2009-05-21
އާ ޝޯޓްކަޓް...
~
Accelerator keycode
2009-05-21
އެކްސަލަރޭޓަރ ކީކޯޑް
~
Accel Mode
2009-05-21
އެކްސެލް މޯޑް
~
Could not get session bus while applying display configuration
2009-05-21
ޑިސްޕްލޭ ކޮންފިގަރޭޝަން އެޕްލައިކުރަމުން ސެޝަން ބަސް ނުލިބުނު
~
Normal
2009-05-21
ނޯމަލް
~
_Resolution:
2009-05-21
ރިޒޮލިއުޝަން
~
R_otation:
2009-05-21
ރޮ_ޓޭޝަން:
35.
No Desktop Background
2009-05-21
ޑެސްކްޓޮޕްގެ ބެކްގްރައުންޑެއް ނެތް
43.
Appearance
2009-05-21
އެޕިއަރަންސް
53.
Address
2009-05-20
އެޑްރެސް
78.
All files
2009-05-21
ހުރިހާ ފައިލެއް
141.
_Select
2009-05-21
_ޚިޔާރު ކުރޭ
177.
%d x %d (%s)
2009-05-21
%d × %d (%s(
178.
%d x %d
2009-05-21
%d × %d
182.
%a %l:%M %p
2009-05-22
%a %l:%M %p
184.
Could not save the monitor configuration
2009-05-21
މޮނީޓަރު ގެ ކޮންފިގުރޭޝަން ސޭވް ނުކުރެވުނު
185.
Could not detect displays
2009-05-21
ހުރި ޑިސްޕްލޭތަކެއް ނަގައެއް ނުގަނެވުނު
187.
Could not get screen information
2009-05-21
ސްކްރީން އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ނުލިބުނު
199.
Unknown
2009-05-22
ނުދަންނަ
279.
Search
2009-05-22
ހޯދާ
287.
System
2009-05-21
ސިސްޓަމް
299.
Keyboard
2009-05-22
ކީބޯޑް
302.
Custom Shortcut
2009-05-22
ކަސްޓަމް ޝޯޓްކަޓް
303.
_Name:
2009-05-21
_ނަން:
304.
C_ommand:
2009-05-21
_ކޮމާންޑް:
306.
Key presses _repeat when key is held down
2009-05-22
ކީއަށް ފިތައިގެން އިނުމުން ކީ _ތަކުރާރުވާގޮތަށް
307.
_Delay:
2009-05-22
_ލަސްމިން:
308.
_Speed:
2009-05-22
_އަވަސްމިން:
311.
Repeat keys speed
2009-05-22
ކީ ތަކުރާރުކުރަންވީ އަވަސްމިން
315.
Cursor _blinks in text fields
2009-05-22
ލިޔާތަންތަނުގައި ކަރސަރ _ނިވިދިއްލޭ
316.
S_peed:
2009-05-22
އަވަސް_މިން:
324.
Custom Shortcuts
2009-05-21
ކަސްޓަމް ޝޯޓްކަޓްތައް
325.
<Unknown Action>
2009-05-21
<ނުދަންނަ ކަމެއް>
326.
Disabled
2009-05-21
ޑިސޭބަލް ކޮށްފައި
327.
Error saving the new shortcut
2009-05-21
އާ ޝޯޓްކަޓް ސޭވް ކުރަނިކޮށް މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެ
328.
The shortcut "%s" cannot be used because it will become impossible to type using this key. Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.
2009-05-22
"%s" ޝީޓްކަޓް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެއީ ތި ކީ ބޭނުން ކޮށްގެން ޓައިޕް ނުކުރެވޭނެތީ. އެހެން ކީ އެއް (އޯލްޓް، ކޮންޓްރޯލް، ޝިފްޓް) އެއްފަހަރާ ބޭނުންކޮށްގެން އަލުން މަސައްކަތް ކޮށްލާ.
329.
The shortcut "%s" is already used for "%s"
2009-05-22
"%s" މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރެވެމުން ދަނީ: "%s"
330.
If you reassign the shortcut to "%s", the "%s" shortcut will be disabled.
2009-05-22
"%s" ޝޯޓްކަޓް އެހެން އެއްޗަކަށް ބަދަލުކުރުމުން "%s" ޝޯޓްކަޓް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ.
331.
_Reassign
2009-05-22
އަލުން އެސައިން ކު_ރޭ
2009-05-22
_އަލުން އެސައިން ކުރޭ
332.
Too many custom shortcuts
2009-05-22
ކަސްޓަމް ޝޯޓްކަޓްތައް މާގިނަ
333.
Action
2009-05-22
އެކްޝަން (އަމަލު)
334.
Shortcut
2009-05-22
ޝޯޓްކަޓް
338.
Mouse Preferences
2009-05-22
މައުސް ޕްރިފަރަންސް
339.
General
2009-05-22
އާއްމު
340.
_Right-handed
2009-05-22
_ކަނާތްތެރި