Translations by ނަސީހް

ނަސީހް has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
2.
Text Editor
2009-01-20
ޓެކްސްޓް އެޑިޓަރ
9.
Editor Font
2009-01-20
އެޑިޓަރ ފޮންޓު
11.
Style Scheme
2009-01-20
ސްޓައިލް ސްކީމް
13.
Create Backup Copies
2009-01-20
ބެކްއަޕް ކޮޕީތައް ހަދާ
25.
Tab Size
2009-01-20
ޓެބް ސައިޒް
33.
Highlight Current Line
2009-01-20
މިހާރު ލިޔަމުންދާ ފޮޅުވަތް ހައިލައިޓްކުރޭ
37.
Display Right Margin
2009-01-20
ކަނާތްފަރާތު ހަވާސާ ދައްކާ
45.
Enable Syntax Highlighting
2009-01-20
ސިންޓެކްސް ހައިލައިޓިންގ އެނޭބްލްކުރޭ
47.
Enable Search Highlighting
2009-01-20
ސަރޗް ހައިލައިޓިންގ އެނޭބްލްކުރޭ
51.
Toolbar is Visible
2009-01-20
ޓޫލްބާރ ހުރީ ފެންނަން
55.
Status Bar is Visible
2009-01-20
ސްޓޭޓަސްބާރ ހުރީ ފެންނަން
79.
Active plugins
2009-01-20
އެކްޓިވްކޮށްހުރި ޕްލަގްއިންތައް
729.
_Use custom format
2009-01-20
ކަސްޓަމް ފޯރމެޓް ބޭނުންކުރޭ
732.
_Insert
2009-01-20
އިންސަރޓް