Translations by Andras Timar

Andras Timar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 174 results
~
--tabsize=NUM Tab stops are every NUM (default 8) print columns.
2010-05-10
--tabsize=NUM Tabulátorpozíció minden NUM. nyomtatási oszlopban (alapból 8).
~
-w NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) print columns.
2010-05-10
-w SZÁM --width=SZÁM Legfeljebb SZÁM széles kimenet (alapból 130).
~
-o FILE --output=FILE Operate interactively, sending output to FILE.
2006-05-23
-o FÁJL --output=FÁJL Interaktívan dolgozik, a kimenetet a FÁJL-ba küldi.
~
-i --ignore-case Consider upper- and lower-case to be the same.
2006-05-23
-i --ignore-case A kis- és nagybetűket azonosnak tekinti.
~
-L LABEL --label=LABEL Use LABEL instead of file name.
2006-05-23
-L CÍMKE --label=CÍMKE A CÍMKÉ-t használja fájlnév helyet.
~
--GTYPE-group-format=GFMT Similar, but format GTYPE input groups with GFMT.
2006-05-23
--GTYPE-group-format=GFMT Hasonló, de a GTYPE bemeneti csoportokat formázza a GFMT formátumra.
~
-y --side-by-side Output in two columns. -W NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) print columns. --left-column Output only the left column of common lines. --suppress-common-lines Do not output common lines.
2006-05-23
-y --side-by-side A kimenet két oszlop. -W SZÁM --width=SZÁM Legfeljebb SZÁM széles kimenet (alapból 130). --left-column A közös sorokat csak bal oldalon írja ki. --suppress-common-lines Nem írja ki a közös sorokat.
~
-q --brief Output only whether files differ.
2006-05-23
-q --brief Csak akkor van kimenet, ha a fájlok eltérnek.
~
Compare files line by line.
2006-05-23
Fájlok összehasonlítása sorról sorra.
~
-B --ignore-blank-lines Ignore changes whose lines are all blank.
2006-05-23
-B --ignore-blank-lines Figyelmen kívül hagyja az üres sorokat.
~
-l --verbose Output byte numbers and values of all differing bytes.
2006-05-23
-l --verbose Kiírja a byte-ok számát és az összes különböző byte értékét.
~
-i --ignore-case Ignore case differences in file contents.
2006-05-23
-i --ignore-case Nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között.
~
-e --ed Output unmerged changes from OLDFILE to YOURFILE into MYFILE.
2006-05-23
-e --ed A RÉGI fájlból az ÚJ fájlba át nem került változásokat kiírja a SAJÁT fájlba.
~
--LTYPE-line-format=LFMT Similar, but format LTYPE input lines with LFMT.
2006-05-23
--LTYPE-line-format=LFMT Hasonló, de az LTYPE típusú bemeneti sorokat LFMT formátumúra formázza.
~
--speed-large-files Assume large files and many scattered small changes.
2006-05-23
--speed-large-files Nagy fájlokat feltételez sok, elszórt, kis változással.
~
-I RE --ignore-matching-lines=RE Ignore changes whose lines all match RE.
2006-05-23
-I RK --ignore-matching-lines=RK Nem figyeli a RK-re illeszkedő sorokat.
~
-n LIMIT --bytes=LIMIT Compare at most LIMIT bytes.
2006-05-23
-n HATÁR --bytes=HATÁR Legfeljebb HATÁR byte-ot hasonlít össze.
~
--line-format=LFMT Similar, but format all input lines with LFMT.
2006-05-23
--line-format=LFMT Hasonló, de minden bemeneti sort a LFMT formátumúra formáz.
~
-s --quiet --silent Output nothing; yield exit status only.
2006-05-23
-s --quiet --silent Nincs kimenet, csak visszatérési érték.
~
-x --overlap-only Output overlapping changes.
2006-05-23
-x --overlap-only Kiírja az átfedő változtatásokat.
~
--to-file=FILE2 Compare all operands to FILE2. FILE2 can be a directory.
2006-05-23
--to-file=FÁJL2 Minden operandus összehasonlítása FÁJL2-vel. FÁJL2 lehet könyvtár.
~
--unidirectional-new-file Treat absent first files as empty.
2006-05-23
--unidirectional-new-file A hiányzó első fájlokat üresként kezeli.
~
-E --show-overlap Output unmerged changes, bracketing conflicts.
2006-05-23
-E --show-overlap Kiírja az át nem vitt változásokat, zárójelezi az ütközéseket.
~
-T --initial-tab Make tabs line up by prepending a tab.
2006-05-23
-T --initial-tab A tabulátorok helyesen jelennek meg a kezdő tabulátornak köszönhetően.
~
-D NAME --ifdef=NAME Output merged file to show `#ifdef NAME' diffs.
2006-05-23
-D NÉV--ifdef=NÉV Kiírja az összefésült fájlt `#ifdef NÉV' direktívákkal jelölve a különbségeket.
~
-t --expand-tabs Expand tabs to spaces in output.
2006-05-23
-t --expand-tabs A tabulátorokat szóközzel helyettesíti a kimenetben.
~
-c -C NUM --context[=NUM] Output NUM (default 3) lines of copied context. -u -U NUM --unified[=NUM] Output NUM (default 3) lines of unified context. --label LABEL Use LABEL instead of file name. -p --show-c-function Show which C function each change is in. -F RE --show-function-line=RE Show the most recent line matching RE.
2006-05-23
-c -C SZÁM --context[=SZÁM] SZÁM (alapból 3) sor 'másolt' környezetet ír ki. -u -U SZÁM --unified[=SZÁM] SZÁM (alapból 3) sor 'egyesített' környezetet ír ki. --label CÍMKE CÍMKE használata a fájlnév helyett. -p --show-c-function Megmutatja, hogy a változás melyik C függvényben van. -F RK --show-function-line=RK Megmutatja a legközelebbi RK-ra illeszkedő sort.
~
--strip-trailing-cr Strip trailing carriage return on input.
2006-05-23
--strip-trailing-cr A bemenetből elhagyja a befejező kocsivissza karaktereket.
~
--no-ignore-file-name-case Consider case when comparing file names.
2006-05-23
--no-ignore-file-name-case Fájlneveknél figyeli a kis- és nagybetűk közti különbséget
~
-s --report-identical-files Report when two files are the same.
2006-05-23
-s --report-identical-files Jelenti, ha a két fájl azonos.
~
-i SKIP --ignore-initial=SKIP Skip the first SKIP bytes of input.
2006-05-23
-i UGRÁS --ignore-initial=UGRÁS Az első UGRÁS db byte-ot kihagyja.
~
-W --ignore-all-space Ignore all white space.
2006-05-23
-W --ignore-all-space Figyelmen kívül hagy minden üres helyet.
~
-X FILE --exclude-from=FILE Exclude files that match any pattern in FILE.
2006-05-23
-X FÁJL --exclude-from=FÁJL Kihagyja a FÁJL-ban megtalálható mintákra illeszkedő fájlokat.
~
--from-file=FILE1 Compare FILE1 to all operands. FILE1 can be a directory.
2006-05-23
--from-file=FÁJL1 FÁJL1 összehasonlítása minden operandussal. FÁJL1 lehet könyvtár is.
~
Skip the first SKIP1 bytes of FILE1 and the first SKIP2 bytes of FILE2.
2006-05-23
Átlépi a FÁJL1 első UGRÁS1 byte-ját és a FÁJL2 első UGRÁS2 byte-ját
~
--ignore-file-name-case Ignore case when comparing file names.
2006-05-23
--ignore-file-name-case Fájlneveknél nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk közt.
~
-i Append `w' and `q' commands to ed scripts.
2006-05-23
-i Hozzáfűzi a `w' és a`q' parancsokat az ed-parancsfájlhoz.
~
-d --minimal Try hard to find a smaller set of changes.
2006-05-23
-d --minimal Megpróbál kevesebb különbséget találni.
~
--horizon-lines=NUM Keep NUM lines of the common prefix and suffix.
2006-05-23
--horizon-lines=SZÁM SZÁM számú sort tart meg a közös elő és utótagból.
~
Either GFMT or LFMT may contain: %% % %c'C' the single character C %c'\OOO' the character with octal code OOO
2006-05-23
GFMT és LFMT is tartalmazhatja: %% % %c'C' egyetlen C karakter %c'\OOO' karakter nyolcas számrendszer beli értéke
~
LFMT may contain: %L contents of line %l contents of line, excluding any trailing newline %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}n printf-style spec for input line number
2006-05-23
LFMT tartalmazhatja: %L sor tartalma %l sor tartalma, új sorral nélkül %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}n bemeneti sorok számának printf-stílusú megadása
~
-n --rcs Output an RCS format diff.
2006-05-23
-n --rcs A kimenet RCS formátumú diff.
~
GFMT may contain: %< lines from FILE1 %> lines from FILE2 %= lines common to FILE1 and FILE2 %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER printf-style spec for LETTER LETTERs are as follows for new group, lower case for old group: F first line number L last line number N number of lines = L-F+1 E F-1 M L+1
2006-05-23
GFMT tartalmazhatja: %< a FÁJL1 sorait %> a FÁJL2 sorait %= a FÁJL1 és FÁJL2 közös sorait %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}BETŰ printf-stílusú formázást BETŰ a következő lehet az új csoportra, kisbetűvel régi csoportra: F első sor száma L utolsó sor száma N sorok száma = L-F+1 E F-1 M L+1
~
-i SKIP1:SKIP2 --ignore-initial=SKIP1:SKIP2
2006-05-23
-i UGRÁS1:UGRÁS2 --ignore-initial=UGRÁS1:UGRÁS2
~
-E --ignore-tab-expansion Ignore changes due to tab expansion.
2006-05-23
-E --ignore-tab-expansion Nem figyeli a tab/szóköz cserét.
~
-H --speed-large-files Assume large files and many scattered small changes.
2006-05-23
-H --speed-large-files Nagy fájlokat feltételez sok, elszórt, kis változással.
~
-b --print-bytes Print differing bytes.
2006-05-23
-b --print-bytes Kiírja a különböző byte-okat.
~
-x PAT --exclude=PAT Exclude files that match PAT.
2006-05-23
-x MINTA --exclude=MINTA Kihagyja a MINTÁ-ra illeszkedő fájlokat.
~
-N --new-file Treat absent files as empty.
2006-05-23
-N --new-file A hiányzó fájlokat üresként kezeli.
~
-S FILE --starting-file=FILE Start with FILE when comparing directories.
2006-05-23
-S FÁJL --starting-file=FÁJL A FÁJL-lal kezdi a könyvtárak összehasolítását.